Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   9:15, 11:55, 14:10, 16:55, 18:45
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   10:10, 14:55
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   11:45, 12:55
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   17:20, 22:0
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   8:35, 9:0, 10:30, 11:0, 11:30, 13:0, 13:30, 14:0, 14:30, 15:0, 15:30, 16:0, 16:30, 17:30, 18:0, 18:30, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   9:45, 15:45, 20:15
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   12:30, 21:20
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   8:30, 9:40, 10:50, 12:10, 13:45, 16:45, 18:15, 19:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   9:5, 14:5
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   8:45, 15:50
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   8:30
Thanh Xuân Ơi, Chào Em   xem phim Thanh Xuân Ơi, Chào Em   8:35, 13:10, 15:20, 17:30, 19:40
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   8:40, 10:25, 11:35, 12:55, 15:25, 16:35, 17:55, 20:25
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   11:0, 13:25, 18:5
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   10:45, 21:35, 21:50
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   11:10, 13:15, 15:20, 17:25, 19:30
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:5, 20:30, 21:25

Thời tiết một số khu vực