Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   10:35, 15:40, 18:15, 20:45
Gia Đình Addams   xem phim Gia Đình Addams   9:35
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   9:40, 10:0, 11:20, 12:15, 14:0, 14:50, 15:40, 16:35, 17:30, 19:15, 20:15, 21:15, 21:50
Kim Ji-young 1982   xem phim Kim Ji-young 1982   11:40
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:50, 12:20, 13:10, 14:45, 17:15, 19:35, 20:5, 21:55
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   11:15, 12:40, 14:20, 17:25, 18:20, 20:30, 21:45
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   15:30, 19:45
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   xem phim Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   15:30
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   9:30, 12:0, 13:30, 14:30, 17:0, 18:0, 20:30
Kim Ji-young 1982   xem phim Kim Ji-young 1982   11:0, 17:0
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:0, 11:30, 13:0, 16:0, 18:0, 19:30
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   9:0, 14:0, 19:30, 20:30
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   9:0
Ma Gương 2   xem phim Ma Gương 2   9:0, 11:0, 14:0, 16:0, 18:30, 20:45

Thời tiết một số khu vực