Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Shaun the Sheep: Người Bạn Ngoài Hành Tinh   xem phim Shaun the Sheep: Người Bạn Ngoài Hành Tinh   17:20
Joker   xem phim Joker   9:45, 14:15, 16:30, 18:45, 21:0, 23:15
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   12:50, 15:15, 21:20, 23:50
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   8:55, 12:0
Biệt Đội Bất Hảo   xem phim Biệt Đội Bất Hảo   10:40, 14:50, 19:10, 23:20
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   9:0, 10:0, 11:15, 12:15, 13:0, 13:30, 14:30, 15:0, 15:45, 16:45, 18:0, 19:0, 19:20, 20:15, 20:45, 21:15, 21:35, 22:30, 23:0, 23:30
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   xem phim Dì Ơi, Đừng Có Bồ   11:10, 13:5, 17:20
Chuyện Ngày Mưa Ở New York   xem phim Chuyện Ngày Mưa Ở New York   11:10, 17:0, 18:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   10:0, 12:10, 14:20, 16:30, 20:15
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   8:40, 12:40, 16:50, 21:0
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   10:30, 14:40, 18:50
Thú Cưng Siêu Quậy   xem phim Thú Cưng Siêu Quậy   8:25, 9:15, 18:40
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   9:40, 10:50, 11:50, 13:0, 14:0, 15:10, 16:10, 17:20, 18:20, 19:30, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   10:0, 12:5, 14:10, 16:15, 18:20, 20:25, 22:30
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   10:10, 14:20, 16:10, 21:20, 23:10
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   11:15, 17:0, 20:40
Biệt Đội Bất Hảo   xem phim Biệt Đội Bất Hảo   13:15, 22:40
Thú Cưng Siêu Quậy   xem phim Thú Cưng Siêu Quậy   9:25, 15:10, 20:0
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   9:0, 10:0, 11:5, 12:5, 13:10, 14:10, 15:15, 16:15, 17:20, 18:20, 19:25, 20:25, 21:30, 22:30
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   xem phim Dì Ơi, Đừng Có Bồ   12:30, 19:30
Nghĩa Địa Ma   xem phim Nghĩa Địa Ma   9:35, 15:20, 19:0
Chuyện Ngày Mưa Ở New York   xem phim Chuyện Ngày Mưa Ở New York   16:45, 21:35
Lời Nguyền Trên Biển   xem phim Lời Nguyền Trên Biển   11:0, 13:40, 18:0, 23:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   9:30, 18:0, 20:30
Ngọt Ngào Điên Dại   xem phim Ngọt Ngào Điên Dại   13:45, 18:0
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:45, 20:15
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   12:0, 16:45, 21:0
Biệt Đội Bất Hảo   xem phim Biệt Đội Bất Hảo   9:45, 14:30
Lời Từ Biệt   xem phim Lời Từ Biệt   14:0
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   9:30, 10:45, 12:0, 13:15, 14:30, 15:45, 17:0, 18:15, 19:30, 20:45
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   xem phim Dì Ơi, Đừng Có Bồ   16:0
Nghĩa Địa Ma   xem phim Nghĩa Địa Ma   12:0, 22:0
Lời Nguyền Trên Biển   xem phim Lời Nguyền Trên Biển   12:0, 16:15, 19:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   11:30, 14:0, 16:30, 19:0, 21:30
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:15, 11:30, 13:45, 17:0, 21:45
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   9:30, 14:30, 19:15
Biệt Đội Bất Hảo   xem phim Biệt Đội Bất Hảo   12:0
Lời Từ Biệt   xem phim Lời Từ Biệt   9:15
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   9:0, 9:30, 10:0, 11:30, 12:0, 12:30, 14:0, 14:30, 15:0, 16:0, 16:30, 17:0, 17:30, 18:30, 19:0, 19:30, 20:0, 21:0, 21:30, 22:0
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   xem phim Dì Ơi, Đừng Có Bồ   9:0, 17:15
Nghĩa Địa Ma   xem phim Nghĩa Địa Ma   11:15, 21:30
Lời Nguyền Trên Biển   xem phim Lời Nguyền Trên Biển   13:15, 15:15, 19:30, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   11:10, 15:20, 18:15, 23:20
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   12:55
Biệt Đội Bất Hảo   xem phim Biệt Đội Bất Hảo   10:35, 13:45, 17:55, 20:20, 22:45
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   9:35, 10:15, 10:55, 11:25, 12:5, 13:5, 13:25, 13:55, 14:35, 15:35, 15:55, 16:25, 17:5, 18:5, 18:25, 18:55, 19:35, 20:35, 20:50, 21:0, 21:25, 22:5, 23:5, 23:30
Chuyện Ngày Mưa Ở New York   xem phim Chuyện Ngày Mưa Ở New York   9:25, 16:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   9:0, 13:0, 20:30
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   8:0, 11:10, 16:40, 18:30
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   9:40, 12:0, 14:20, 15:40, 18:0, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   10:20, 12:50, 15:20, 18:0, 20:30, 22:30
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   9:55, 12:20, 17:40, 20:5, 23:0
Biệt Đội Bất Hảo   xem phim Biệt Đội Bất Hảo   14:45, 17:25, 19:10
Thú Cưng Siêu Quậy   xem phim Thú Cưng Siêu Quậy   19:0
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   10:0, 10:45, 11:45, 12:30, 13:10, 14:10, 14:55, 15:35, 16:35, 17:50, 19:45, 20:15, 20:50, 21:30, 22:10, 22:40
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   xem phim Dì Ơi, Đừng Có Bồ   17:5
Nghĩa Địa Ma   xem phim Nghĩa Địa Ma   9:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   9:55, 12:5, 15:10, 17:40, 20:10, 22:45
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:40, 12:20, 21:20, 23:30
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   9:30, 16:30
Biệt Đội Bất Hảo   xem phim Biệt Đội Bất Hảo   9:50, 12:30, 13:30, 14:30, 16:20, 19:0, 20:50, 23:20
Thú Cưng Siêu Quậy   xem phim Thú Cưng Siêu Quậy   18:50
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   9:0, 9:20, 10:0, 10:30, 11:0, 11:30, 11:50, 12:30, 13:0, 14:0, 14:20, 14:35, 15:0, 15:30, 16:0, 16:30, 16:50, 17:30, 18:0, 18:30, 19:0, 19:20, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30, 21:50, 22:30, 23:0, 23:30
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   xem phim Dì Ơi, Đừng Có Bồ   9:10, 12:0, 17:0
Nghĩa Địa Ma   xem phim Nghĩa Địa Ma   16:50
Chuyện Ngày Mưa Ở New York   xem phim Chuyện Ngày Mưa Ở New York   11:40, 14:10, 19:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   9:20, 11:25, 13:50, 14:15, 18:40, 20:45, 23:10
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   10:5, 12:10, 16:40, 18:10
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   11:45, 19:0, 23:20
Biệt Đội Bất Hảo   xem phim Biệt Đội Bất Hảo   9:10, 10:50, 13:10, 15:30, 16:25, 19:55, 21:5, 22:15
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   9:0, 10:0, 10:55, 11:25, 12:25, 13:20, 13:50, 14:50, 15:45, 16:15, 17:15, 18:10, 18:40, 19:40, 20:15, 20:35, 21:5, 21:30, 22:5, 22:40, 23:0, 23:30
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   xem phim Dì Ơi, Đừng Có Bồ   9:0, 12:55, 14:55, 17:50
Nghĩa Địa Ma   xem phim Nghĩa Địa Ma   16:55
Chuyện Ngày Mưa Ở New York   xem phim Chuyện Ngày Mưa Ở New York   9:0, 11:0, 16:15, 18:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   9:15, 11:50, 14:25, 17:0, 19:35, 21:45, 22:45
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:30, 14:0, 18:40, 20:50, 23:5
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   10:0, 14:25, 19:10, 23:10
Biệt Đội Bất Hảo   xem phim Biệt Đội Bất Hảo   12:30, 16:15, 20:15, 22:10
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   8:45, 9:5, 10:15, 10:40, 11:0, 11:20, 11:40, 12:50, 13:15, 13:35, 13:55, 14:15, 15:0, 15:25, 15:50, 16:10, 16:30, 16:50, 17:35, 18:0, 18:25, 18:45, 19:5, 19:25, 20:35, 21:0, 21:20, 21:40, 22:5, 23:30
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   xem phim Dì Ơi, Đừng Có Bồ   10:5, 17:0
Nghĩa Địa Ma   xem phim Nghĩa Địa Ma   11:50
Chuyện Ngày Mưa Ở New York   xem phim Chuyện Ngày Mưa Ở New York   9:0, 12:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   12:20, 13:20, 16:0, 20:55
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   16:20
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   10:50, 13:45, 18:45
Lời Từ Biệt   xem phim Lời Từ Biệt   10:10
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   10:0, 11:0, 12:0, 12:40, 13:40, 14:40, 15:20, 16:20, 17:20, 18:0, 19:0, 19:30, 20:0, 20:40, 21:35, 22:0, 22:40
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   xem phim Dì Ơi, Đừng Có Bồ   17:10
Nghĩa Địa Ma   xem phim Nghĩa Địa Ma   11:45
Chuyện Ngày Mưa Ở New York   xem phim Chuyện Ngày Mưa Ở New York   15:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   11:30, 19:35, 23:35
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   17:30
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   10:30, 15:0, 18:50
Biệt Đội Bất Hảo   xem phim Biệt Đội Bất Hảo   14:15, 21:15, 23:45
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   9:45, 10:45, 12:15, 13:20, 14:0, 14:50, 15:55, 16:30, 17:25, 18:30, 19:0, 20:0, 21:0, 21:25, 22:5, 22:30, 23:30
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   xem phim Dì Ơi, Đừng Có Bồ   12:55
Nghĩa Địa Ma   xem phim Nghĩa Địa Ma   16:45
Chuyện Ngày Mưa Ở New York   xem phim Chuyện Ngày Mưa Ở New York   9:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   15:15, 20:5
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   18:25, 22:35
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   12:40, 22:25
Biệt Đội Bất Hảo   xem phim Biệt Đội Bất Hảo   14:0, 17:45
Thú Cưng Siêu Quậy   xem phim Thú Cưng Siêu Quậy   20:30
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   10:10, 11:5, 12:15, 13:35, 14:40, 16:5, 17:5, 18:0, 18:35, 19:35, 20:25, 21:5, 22:5, 22:50
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   xem phim Dì Ơi, Đừng Có Bồ   10:0, 16:20
Nghĩa Địa Ma   xem phim Nghĩa Địa Ma   23:30
Chuyện Ngày Mưa Ở New York   xem phim Chuyện Ngày Mưa Ở New York   12:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   12:0, 14:30, 17:0, 19:30, 22:5
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   23:30
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   11:20, 13:45, 16:10, 20:45
Biệt Đội Bất Hảo   xem phim Biệt Đội Bất Hảo   10:20, 21:30
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   10:0, 11:0, 12:30, 13:30, 15:0, 16:0, 17:30, 18:30, 19:0, 20:0, 21:0, 22:30
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   xem phim Dì Ơi, Đừng Có Bồ   9:55, 14:45
Nghĩa Địa Ma   xem phim Nghĩa Địa Ma   16:55, 23:50
Chuyện Ngày Mưa Ở New York   xem phim Chuyện Ngày Mưa Ở New York   12:45, 18:40, 23:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   9:30, 11:45
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:15, 14:45
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   14:15, 19:0
Biệt Đội Bất Hảo   xem phim Biệt Đội Bất Hảo   12:15
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   9:0, 11:30, 14:0, 16:30, 19:0, 21:30
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   xem phim Dì Ơi, Đừng Có Bồ   17:0
Nghĩa Địa Ma   xem phim Nghĩa Địa Ma   16:45, 21:15
Lời Nguyền Trên Biển   xem phim Lời Nguyền Trên Biển   19:15, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   11:30, 13:0, 16:0, 17:30, 19:45, 20:45, 22:0
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   10:0, 12:15, 14:30, 16:30, 20:15, 22:15
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   9:15, 13:45, 18:30
Biệt Đội Bất Hảo   xem phim Biệt Đội Bất Hảo   12:0
Lời Từ Biệt   xem phim Lời Từ Biệt   14:15
Thú Cưng Siêu Quậy   xem phim Thú Cưng Siêu Quậy   10:30, 16:15, 18:30
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   9:30, 10:15, 11:0, 11:45, 12:30, 13:15, 14:0, 14:45, 15:45, 16:45, 17:15, 18:15, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:15, 22:0
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   xem phim Dì Ơi, Đừng Có Bồ   15:30, 18:0
Chuyện Ngày Mưa Ở New York   xem phim Chuyện Ngày Mưa Ở New York   10:45, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   9:30, 11:50, 17:15, 20:15
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   11:45, 13:30, 16:30, 22:30
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   8:45, 11:0, 17:30
Biệt Đội Bất Hảo   xem phim Biệt Đội Bất Hảo   8:0, 18:15, 23:50
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   9:15, 10:0, 10:45, 12:15, 13:0, 13:45, 14:10, 14:30, 15:0, 15:15, 16:0, 16:45, 18:30, 19:0, 19:25, 19:45, 20:30, 20:50, 21:15, 21:35, 22:0, 22:45, 23:5, 23:30
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   xem phim Dì Ơi, Đừng Có Bồ   8:5, 11:30
Nghĩa Địa Ma   xem phim Nghĩa Địa Ma   15:30
Chuyện Ngày Mưa Ở New York   xem phim Chuyện Ngày Mưa Ở New York   9:0, 13:15, 18:50
Lời Nguyền Trên Biển   xem phim Lời Nguyền Trên Biển   10:5, 17:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   10:0, 14:20, 20:30
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:55, 12:0, 13:50, 15:50, 18:40, 20:40
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   12:10, 16:30, 18:15
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   9:45, 11:55, 14:5, 16:15, 18:25, 20:35

Thời tiết một số khu vực