Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   11:0, 13:0, 17:0, 18:45, 20:30
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   9:45, 14:15, 18:20
Harvie và Bảo tàng ma thuật   xem phim Harvie và Bảo tàng ma thuật   9:15, 13:10, 17:5
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   10:55, 14:30, 16:30, 20:15
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   10:50, 14:45, 18:40
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:0, 10:0, 12:0, 14:0, 15:0, 16:0, 18:0, 20:0, 21:0
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   12:20, 16:45, 20:45
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   9:10, 12:50, 18:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   14:50, 16:30, 18:10, 19:50
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   14:0, 17:55
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   10:15, 15:15, 18:50
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   10:10, 12:30, 14:50, 17:10, 19:30, 21:50
Vụ Cướp Trong Tâm Bão   xem phim Vụ Cướp Trong Tâm Bão   13:30, 15:15, 17:0, 18:45, 20:30, 22:55
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   12:10, 16:5, 20:0
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   9:25, 11:0, 13:20, 15:40, 18:0, 20:20, 21:50, 22:40
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:10, 9:40, 10:20, 11:0, 11:35, 12:20, 12:55, 13:10, 13:30, 14:15, 14:50, 15:25, 15:40, 16:10, 16:45, 17:20, 17:30, 18:5, 18:40, 19:15, 19:20, 20:0, 20:35, 21:10, 21:30, 21:55, 22:15, 22:25, 23:0, 23:20
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   13:35, 17:10, 20:45
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   10:40, 12:30, 16:0, 19:30, 23:0
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   13:25, 16:30, 19:35
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   11:45, 14:20, 17:50, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   13:25, 14:40, 18:25
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   10:5, 12:30, 15:35, 20:40
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   10:15, 16:40
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   10:40, 13:10, 15:20, 18:0, 19:0, 20:25, 21:30, 23:0
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:50, 10:25, 11:25, 12:10, 13:45, 14:30, 14:55, 15:50, 16:50, 18:20, 19:10, 20:10, 20:40, 21:25, 21:40, 22:30, 23:5, 23:30
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   12:45
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   11:0, 16:10, 19:15, 23:45
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   17:15
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   13:0, 18:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   10:20, 18:30
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   9:0, 11:5, 22:30
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   8:15, 16:25
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   8:20, 10:50, 13:50, 15:30, 19:55, 20:25, 22:25
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   8:0, 8:50, 10:10, 10:40, 11:45, 12:20, 12:50, 13:20, 14:0, 14:30, 15:0, 16:10, 16:40, 17:10, 18:0, 18:20, 18:50, 19:20, 20:10, 20:30, 21:0, 21:30, 22:40, 23:0, 23:15, 23:40
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   8:40, 17:50
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   14:10
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   12:15, 16:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   9:20, 12:35, 18:5, 23:0
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   11:15, 12:30, 16:55
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   10:15, 14:5, 16:50
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   9:55, 14:10, 20:10
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   18:10
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   9:10, 9:35, 10:30, 11:20, 12:10, 13:15, 14:0, 14:45, 15:35, 16:40, 17:25, 19:15, 20:5, 21:55, 22:50
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:0, 9:40, 10:30, 11:15, 11:55, 12:50, 13:30, 14:35, 15:10, 15:45, 17:0, 17:30, 19:20, 19:45, 20:15, 21:40, 22:5, 22:35
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   13:40, 18:15
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   11:50, 16:0, 21:5
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   14:55, 19:20
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   9:25, 19:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   8:15, 12:40, 14:15
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   8:15, 9:50
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   8:0, 11:0
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   8:30, 10:10, 10:50, 12:10, 12:40, 13:55, 15:0, 15:30, 16:25, 17:0, 17:50, 19:15, 20:30, 21:5, 21:55, 22:30, 23:35
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   8:5, 8:40, 10:30, 12:0, 12:45, 13:20, 14:35, 14:55, 15:10, 15:40, 16:45, 17:20, 18:0, 18:55, 19:30, 19:35, 20:15, 20:20, 21:40, 21:45, 22:30, 23:50, 23:55
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   8:5, 10:10
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   8:30, 17:35
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   10:15, 16:10
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   8:5, 12:5, 13:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   12:15, 22:35
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   10:0, 14:10
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   16:45, 19:40
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   9:35, 18:0
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   9:25, 10:25, 11:20, 13:15, 14:25, 14:40, 16:5, 17:20, 18:15, 18:50, 19:25, 20:0, 21:0, 21:30, 22:10
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:5, 9:50, 10:10, 10:40, 11:5, 11:30, 12:10, 12:35, 13:5, 13:25, 13:55, 14:30, 15:0, 15:30, 15:45, 16:20, 16:55, 17:25, 17:55, 18:40, 19:20, 19:50, 20:20, 21:5, 21:40, 22:20, 22:50
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   9:20, 22:45
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   12:30, 17:15, 22:5
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   11:55, 13:55, 16:0
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   9:0, 20:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   11:0, 14:50, 23:35
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   8:30, 11:10, 14:0, 20:40
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   12:40, 19:0
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   8:20, 10:15, 12:35, 15:20, 16:30, 18:5, 20:45, 23:25
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   8:0, 8:25, 9:45, 10:20, 11:20, 12:0, 13:0, 13:40, 14:15, 15:25, 16:0, 17:0, 17:45, 18:15, 19:10, 20:0, 20:30, 21:30, 22:20, 22:50, 23:20
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   10:45, 18:45
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   9:0, 16:55, 21:10
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   8:15, 13:5, 15:5, 16:50, 19:20
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   8:0, 21:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   10:55, 16:45
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   9:30, 17:0
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   14:15, 21:20
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   9:0
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   10:5, 11:45, 13:50, 16:20, 19:0, 21:40
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:15, 11:20, 12:40, 13:30, 14:55, 15:45, 17:15, 18:0, 18:45, 19:30, 20:15, 21:0, 21:45, 22:30
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   12:55, 19:15
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   9:50, 14:50
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   11:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   10:5, 18:35
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   12:10
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   12:0
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   11:10, 14:55, 16:0, 18:10, 20:35, 23:15
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   10:0, 11:0, 12:25, 13:20, 13:55, 15:40, 16:50, 18:0, 19:30, 20:15, 20:45, 21:15, 22:30, 23:0, 23:30
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   17:25
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   10:30, 14:50, 16:15, 19:15
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   14:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   10:15, 16:45, 19:45
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   11:40, 15:45, 21:30
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   11:0, 14:50, 21:45
Harvie và Bảo tàng ma thuật   xem phim Harvie và Bảo tàng ma thuật   13:15
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   13:45, 18:30
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   9:40, 12:15, 14:40, 16:30, 19:20, 21:10
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:20, 10:45, 12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 18:0, 19:0, 20:0, 20:20, 21:0, 21:20, 22:0
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   11:20, 13:30, 18:10
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   10:30, 12:30, 14:30, 17:20, 19:10
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   10:0, 15:10, 19:30
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   17:40, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   9:35, 16:45
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   11:50, 16:55
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   8:55, 17:10
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   9:20, 11:15, 13:40, 14:30, 16:5, 17:35, 18:30, 19:35, 20:55, 22:0, 23:20
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:0, 10:0, 11:5, 11:25, 12:5, 13:10, 13:30, 14:10, 14:40, 15:15, 16:15, 17:20, 18:20, 18:35, 19:25, 20:0, 20:25, 20:45, 21:30, 22:10, 22:30, 22:50, 23:35
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   9:25, 11:25, 13:25, 15:35, 19:15, 21:15, 23:15
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   15:20
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   11:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Đối Đầu   xem phim Đối Đầu   8:30, 16:15, 22:20
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   11:30, 14:0
Harvie và Bảo tàng ma thuật   xem phim Harvie và Bảo tàng ma thuật   9:45, 16:45, 23:0
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   12:15, 14:15, 18:30
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   9:30, 10:30, 12:0, 13:0, 14:30, 15:30, 17:0, 19:0, 20:0, 21:25
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:0, 10:15, 11:15, 12:30, 13:30, 14:45, 15:45, 17:0, 18:0, 19:0, 19:30, 20:15, 21:0, 21:45, 22:30
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   8:40, 10:30, 18:10, 20:30, 22:30
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   8:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt   xem phim Lật Mặt   9:10 Hài
Lật Mặt 2: Phim Trường   xem phim Lật Mặt 2: Phim Trường   17:50
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   13:5, 21:30
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   12:5
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   8:40, 9:10, 11:15, 13:50, 15:40, 16:25, 19:0, 21:35
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:0, 9:50, 11:15, 13:30, 14:5, 15:45, 16:20, 17:10, 18:0, 18:35, 20:15, 20:50
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   11:10, 19:40
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   11:20, 15:15, 19:25
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   13:15, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt   xem phim Lật Mặt   11:5 Hài
Lật Mặt 2: Phim Trường   xem phim Lật Mặt 2: Phim Trường   15:10
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   9:0, 19:10
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   9:30, 14:45
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   13:10, 17:10
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   8:50, 11:25, 12:10, 14:0, 16:35, 17:25, 19:10, 20:0, 21:15, 21:45
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:10, 10:0, 11:25, 12:15, 13:40, 14:30, 15:55, 16:45, 18:10, 19:0, 20:25, 21:15
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   11:30, 15:25, 19:20
Xác Chết Trở Về   xem phim Xác Chết Trở Về   9:25, 13:20, 17:15, 21:10
Giải Cứu Công Chúa   xem phim Giải Cứu Công Chúa   10:45, 14:35, 18:25
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   8:50, 12:40, 16:30, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Lật Mặt   xem phim Lật Mặt   14:5 Hài
Lật Mặt 2: Phim Trường   xem phim Lật Mặt 2: Phim Trường   18:45
Ông Ngoại Tuổi 30   xem phim Ông Ngoại Tuổi 30   9:10
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   11:20, 16:0, 20:35
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   12:25, 21:55
Và Em Sẽ Đến   xem phim Và Em Sẽ Đến   8:50, 11:20, 13:50, 16:20, 18:50, 21:20
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:0, 11:10, 13:20, 15:30, 17:40, 19:50, 22:0
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   8:40, 14:25, 18:10
Chỉ Yêu Mình Em   xem phim Chỉ Yêu Mình Em   10:30, 16:15, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tháng Năm Rực Rỡ   xem phim Tháng Năm Rực Rỡ   11:10, 15:5, 18:55
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   10:20, 12:55, 15:30, 18:10, 20:0
Chuyện Ma lúc 3 giờ sáng   xem phim Chuyện Ma lúc 3 giờ sáng   13:15, 17:10, 21:0
Harvie và Bảo tàng ma thuật   xem phim Harvie và Bảo tàng ma thuật   10:30, 12:10, 13:50, 15:30, 20:30
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   12:40, 16:10, 18:0, 18:40
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   10:45, 11:30, 12:50, 13:40, 15:0, 15:50, 17:5, 18:0, 19:10, 20:15, 20:45, 21:15
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   11:0, 14:30, 17:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ready Player One: Đấu Trường Ảo   xem phim Ready Player One: Đấu Trường Ảo   9:45, 12:15, 15:5, 15:40, 20:5
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   9:50, 12:0, 13:50, 18:30, 20:20
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   9:55, 11:55, 13:55, 16:15, 18:5, 18:30, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Harvie và Bảo tàng ma thuật   xem phim Harvie và Bảo tàng ma thuật   8:30, 10:20, 14:20, 18:10, 20:20
Yêu Em Bất Chấp   xem phim Yêu Em Bất Chấp   8:20, 10:10, 12:20, 16:20, 18:20
Siêu Thú Cuồng Nộ   xem phim Siêu Thú Cuồng Nộ   10:0, 12:0, 14:0, 16:0, 18:0, 20:0
Hạ Cuối Tình Đầu   xem phim Hạ Cuối Tình Đầu   8:30, 12:10, 14:10, 16:10, 20:10

Thời tiết một số khu vực