Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Insidious: The Last Key   xem phim Insidious: The Last Key   21:50, 22:45
Paddington 2   xem phim Paddington 2   20:0
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   10:0, 12:30, 15:0, 17:30, 20:0, 22:30
Người Đẹp và Thủy Quái   xem phim Người Đẹp và Thủy Quái   9:40, 11:50, 14:0, 16:10, 18:20, 20:30, 22:40
LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   xem phim LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   17:15, 21:0
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   11:10, 12:40, 14:10, 15:40, 17:10, 18:40, 20:10, 23:10
Thầy Ơi... Em Yêu Anh   xem phim Thầy Ơi... Em Yêu Anh   15:15, 19:0
Những Kẻ Bất Bại   xem phim Những Kẻ Bất Bại   12:35, 17:10, 21:45
Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   xem phim Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   10:25, 15:0, 19:35
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   9:30, 10:15, 11:25, 12:10, 13:20, 14:5, 15:20, 16:0, 17:15, 18:0, 19:10, 20:0, 21:5, 21:55, 23:0
Cú Đảo Ngoạn Mục   xem phim Cú Đảo Ngoạn Mục   11:20, 13:0, 16:20, 19:40, 23:0
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   13:20, 15:0, 16:40, 18:20, 21:20
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   9:40, 14:40, 18:0, 21:40
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   9:20, 10:0, 10:50, 11:50, 12:40, 13:40, 14:30, 15:30, 16:20, 17:20, 18:10, 19:10, 20:0, 21:0, 21:50, 22:50
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   10:0, 12:0, 14:0, 16:0, 18:0, 20:0, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Paddington 2   xem phim Paddington 2   19:40
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   11:15, 15:20
Người Đẹp và Thủy Quái   xem phim Người Đẹp và Thủy Quái   10:45, 15:0, 17:0, 19:20, 21:15
LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   xem phim LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   11:30, 18:0
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   13:30, 22:0
Những Kẻ Bất Bại   xem phim Những Kẻ Bất Bại   13:0, 21:30
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   10:0, 12:0, 13:50, 16:45, 19:10, 21:40
Cú Đảo Ngoạn Mục   xem phim Cú Đảo Ngoạn Mục   10:30
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   14:45, 17:20
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   9:45, 13:15, 16:0, 18:40, 20:15
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   9:30, 11:0, 12:40, 14:15, 15:40, 17:40, 19:0, 20:0, 21:0, 22:15
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   10:15, 12:20, 14:30, 16:30, 18:10, 20:15, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   10:15, 12:45, 15:15, 17:45, 20:15
LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   xem phim LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   9:50, 13:30, 17:15, 20:45
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   11:40, 15:30, 19:5
Những Kẻ Bất Bại   xem phim Những Kẻ Bất Bại   9:40, 14:15, 18:30
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   10:30, 12:30, 14:30, 18:0, 20:0
Cú Đảo Ngoạn Mục   xem phim Cú Đảo Ngoạn Mục   12:15, 16:45, 21:0
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   9:0, 16:30
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   9:30, 11:20, 13:10, 15:0, 16:50, 18:40, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   9:10
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   11:50, 20:10
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   11:55, 13:45, 15:35, 16:30, 18:20, 19:45, 21:35
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   9:20, 11:5, 12:50, 14:35, 16:20, 18:5, 19:50, 21:35
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   9:15, 11:30, 13:45, 16:0, 18:15, 20:30
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   9:30, 11:50, 14:10, 16:30, 17:25, 18:50, 21:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   8:0, 12:50
Người Đẹp và Thủy Quái   xem phim Người Đẹp và Thủy Quái   10:20
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   11:15, 23:55
Những Kẻ Bất Bại   xem phim Những Kẻ Bất Bại   8:30
Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   xem phim Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   10:10, 18:15
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   8:0, 11:45, 18:5
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   8:15, 12:40, 16:0
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   8:5, 13:5, 21:45
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   9:0, 10:15, 10:50, 11:20, 12:30, 13:20, 14:5, 14:40, 15:10, 15:40, 16:20, 17:0, 17:25, 17:55, 19:15, 19:35, 20:5, 20:20, 20:40, 21:5, 21:25, 21:55, 22:20, 22:40, 23:0, 23:45
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   9:20, 13:30, 14:50, 15:50, 17:10, 18:40, 19:30, 23:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   10:25, 14:45, 20:40
12 Kỵ Binh Quả Cảm   xem phim 12 Kỵ Binh Quả Cảm   12:15
LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   xem phim LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   10:30, 14:30, 18:20
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   13:5, 17:10
Những Kẻ Bất Bại   xem phim Những Kẻ Bất Bại   10:40, 14:45, 18:50
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   11:10, 13:10, 15:10, 17:10, 19:10, 21:10
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   13:0, 17:20, 19:0
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   10:50, 12:45, 14:40, 16:35, 18:35, 20:30, 21:15
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   10:30, 12:35, 14:45, 16:15, 16:50, 18:55, 20:10, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   12:50, 17:35, 22:30
LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   xem phim LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   10:55, 17:50
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   10:40, 16:20
Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   xem phim Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   8:30, 13:0, 15:25
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   8:15, 11:50, 14:5, 20:45
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   9:0
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   12:55, 15:30
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   8:0, 10:10, 11:10, 12:20, 13:20, 14:30, 15:0, 15:50, 16:40, 17:10, 18:0, 18:50, 19:20, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30, 22:10, 22:40, 23:10, 23:40
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   8:20, 10:30, 18:25, 20:10, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   8:15, 13:25, 18:35
Người Đẹp và Thủy Quái   xem phim Người Đẹp và Thủy Quái   10:30, 11:55, 15:10, 17:15
LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   xem phim LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   8:25, 16:35
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   8:0, 14:25
Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   xem phim Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   8:20, 14:45
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   11:10, 16:20, 21:30, 23:45
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   8:5, 9:50, 12:35, 18:45
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   12:55, 15:0, 21:0
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   8:0, 9:0, 9:30, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:25, 13:0, 13:30, 14:0, 14:35, 15:15, 15:45, 16:10, 16:50, 17:5, 17:25, 18:0, 18:25, 19:5, 19:35, 19:50, 20:15, 20:50, 21:15, 21:35, 21:45, 22:10, 22:30, 23:0, 23:10, 23:25, 23:45, 23:55
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   8:10, 9:0, 10:10, 10:35, 11:20, 13:0, 13:40, 16:0, 17:40, 18:20, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   8:50, 14:25, 17:15
Người Đẹp và Thủy Quái   xem phim Người Đẹp và Thủy Quái   8:40, 10:0, 11:5, 12:55, 13:20, 17:55, 19:10, 20:20, 22:5, 22:55
LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   xem phim LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   8:15, 10:15, 18:45
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   10:40, 16:45
Thầy Ơi... Em Yêu Anh   xem phim Thầy Ơi... Em Yêu Anh   12:40
Những Kẻ Bất Bại   xem phim Những Kẻ Bất Bại   8:25
Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   xem phim Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   10:35, 12:25
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   12:15, 15:45, 20:45
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   8:0, 20:5, 23:55
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   8:40, 14:45, 17:10, 23:35
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   8:25, 10:30, 11:10, 11:45, 12:35, 13:30, 14:0, 14:40, 15:0, 15:20, 15:35, 16:10, 16:45, 17:25, 17:40, 18:15, 18:50, 19:30, 19:45, 20:20, 20:55, 21:30, 21:40, 21:50, 22:25, 23:0, 23:50
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   8:10, 8:20, 10:25, 12:40, 14:55, 17:10, 21:40, 22:45, 23:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   8:15, 15:10, 22:15
LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   xem phim LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   8:0, 18:10
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   8:0, 12:20
Những Kẻ Bất Bại   xem phim Những Kẻ Bất Bại   13:20
Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   xem phim Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   15:0, 22:30
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   11:0, 18:20, 23:45
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   8:40, 10:50, 13:0, 16:10, 20:20
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   8:40, 10:10, 16:55, 20:40
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   8:0, 8:45, 9:5, 9:40, 10:15, 10:50, 11:15, 11:55, 12:30, 13:5, 13:30, 13:45, 14:10, 14:45, 15:20, 15:45, 16:0, 16:25, 17:0, 17:35, 18:0, 18:40, 19:15, 19:50, 20:15, 21:0, 21:30, 22:5, 22:30, 22:50, 23:15, 23:45
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   8:10, 10:10, 10:35, 11:20, 12:35, 13:0, 14:30, 15:25, 17:25, 17:50, 18:15, 19:5, 19:50, 20:15, 20:40, 22:40, 23:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   8:50, 12:25, 22:0
Người Đẹp và Thủy Quái   xem phim Người Đẹp và Thủy Quái   10:30, 13:0, 15:30, 17:20, 18:0
LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   xem phim LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   10:20, 18:40
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   8:0, 15:15
Những Kẻ Bất Bại   xem phim Những Kẻ Bất Bại   8:20, 11:10
Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   xem phim Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   16:10, 20:30
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   7:55, 20:45, 23:0
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   8:15, 14:0
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   11:45, 16:15, 19:50
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   8:30, 9:55, 10:10, 10:40, 12:0, 12:20, 12:50, 14:10, 14:30, 15:0, 16:20, 16:40, 17:10, 18:30, 18:50, 19:20, 20:40, 21:0, 21:30, 22:50, 23:10, 23:40
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   8:10, 13:50, 18:25, 20:50, 22:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   9:10, 16:25
LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   xem phim LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   12:5
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   11:45, 16:15
Những Kẻ Bất Bại   xem phim Những Kẻ Bất Bại   8:30
Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   xem phim Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   10:50
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   9:30, 13:55, 18:20
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   13:30
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   14:15
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   8:30, 10:35, 11:15, 12:40, 14:45, 15:40, 16:50, 17:50, 19:0, 19:20, 20:0, 20:40, 21:10, 22:0, 23:20, 23:55
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   8:35, 13:15, 15:35, 18:0, 20:20, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   10:35, 23:0
LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   xem phim LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   18:50
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   12:15, 16:35
Những Kẻ Bất Bại   xem phim Những Kẻ Bất Bại   13:30
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   10:45, 18:20, 21:10, 23:45
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   10:15, 15:5, 19:25
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   13:0, 17:15, 20:55
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   10:20, 12:30, 14:40, 16:10, 16:50, 19:0, 20:25, 21:35, 22:35, 23:25
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   10:55, 13:15, 14:15, 15:40, 18:5, 20:35, 22:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   9:20, 13:50, 22:15
Người Đẹp và Thủy Quái   xem phim Người Đẹp và Thủy Quái   10:0, 13:50, 16:10, 18:45, 20:45, 23:5
LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   xem phim LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   9:30, 13:15, 17:0
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   12:0, 16:30, 18:20
Những Kẻ Bất Bại   xem phim Những Kẻ Bất Bại   9:20, 23:20
Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   xem phim Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   11:30, 17:10
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   10:40, 12:50, 15:0, 19:30, 21:40, 23:50
Cú Đảo Ngoạn Mục   xem phim Cú Đảo Ngoạn Mục   11:25, 15:10
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   9:0, 12:0, 13:35, 15:10, 16:45, 18:20, 18:55, 20:10, 21:45
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   9:10, 11:15, 12:20, 13:20, 15:25, 16:40, 17:30, 19:35, 20:30, 21:5, 21:40, 22:35, 23:10, 23:45
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   9:15, 14:25, 18:30, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   15:25, 18:20
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   12:0, 13:40, 20:50
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   11:50, 13:50, 15:50, 18:25, 20:25
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   11:50, 13:45, 15:40, 18:30, 20:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Đẹp và Thủy Quái   xem phim Người Đẹp và Thủy Quái   9:35, 14:25, 19:15
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   9:10, 11:20, 13:30, 15:40, 17:50, 20:0, 22:10
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   11:15, 14:55, 18:35, 22:15
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   9:25, 13:5, 16:45, 20:25
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   9:30, 10:20, 11:0, 11:40, 12:30, 13:10, 13:50, 14:40, 15:20, 16:0, 16:50, 17:30, 18:10, 19:0, 19:40, 20:20, 21:10, 21:50, 22:30
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   9:20, 11:30, 13:40, 15:50, 18:0, 20:10, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   xem phim LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:40
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   9:0, 13:30, 17:45, 18:20
Những Kẻ Bất Bại   xem phim Những Kẻ Bất Bại   9:30, 11:0, 11:30, 15:15, 17:15, 19:45
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   9:45, 11:45, 14:0, 16:0, 18:10, 20:15, 22:30
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   13:40
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   12:0, 15:30, 22:20
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   8:45, 10:0, 10:45, 12:15, 12:45, 14:15, 14:45, 16:45, 18:45, 19:30, 20:0, 20:45, 21:30, 22:10, 22:50
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   9:15, 16:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   9:20, 13:10, 14:0, 16:50, 20:30
Những Kẻ Bất Bại   xem phim Những Kẻ Bất Bại   11:20, 13:0, 15:30, 18:0
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   9:0, 11:0, 16:0, 18:10, 20:10
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   9:10, 11:10, 14:50, 18:30, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   18:50
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   9:0, 10:50, 12:40, 14:30, 16:20, 18:10, 20:0, 21:50
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   9:10, 11:0, 12:50, 14:40, 16:10, 20:0, 21:0
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   10:10, 11:5, 12:10, 14:10, 15:20, 18:0, 19:35, 21:50
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   8:50, 13:5, 17:20, 21:35

Thời tiết một số khu vực