Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   9:30, 12:30, 16:0
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   9:50, 11:45
Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký   xem phim Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký   13:35
Aladdin   xem phim Aladdin   9:10, 10:45, 13:50, 14:45, 16:10, 19:0
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   9:20, 11:15, 11:40, 14:0, 14:20, 16:40, 17:25, 23:0
Gấu Trúc Về Nhà   xem phim Gấu Trúc Về Nhà   9:5
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   9:0, 9:45, 11:5, 13:10, 14:20, 15:25, 16:20, 18:20, 19:10, 21:10
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   9:10, 11:5, 13:25, 15:15, 17:5, 17:35, 18:15, 20:0, 20:40, 22:25, 23:5
Phi Vụ Nữ Quyền   xem phim Phi Vụ Nữ Quyền   9:0, 11:35, 13:5, 15:50, 19:35
Yêu Nhầm Sếp Bự   xem phim Yêu Nhầm Sếp Bự   12:10, 16:35, 18:0
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   19:20, 19:40, 20:20, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Avengers: Hồi Kết   xem phim Avengers: Hồi Kết   9:30, 15:35
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   12:15, 16:35, 17:55
Aladdin   xem phim Aladdin   9:40, 15:15, 21:20
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   10:30, 14:50
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   9:35, 11:35, 13:40, 15:45, 17:50, 19:15, 20:40, 22:45
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   9:40, 12:0, 14:20, 20:15, 22:35
Yêu Nhầm Sếp Bự   xem phim Yêu Nhầm Sếp Bự   13:5
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   19:5, 20:0, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Terra Willy: Cuộc Phiêu Lưu Đến Hành Tinh Lạ   xem phim Terra Willy: Cuộc Phiêu Lưu Đến Hành Tinh Lạ   9:0
Aladdin   xem phim Aladdin   9:40, 12:30, 14:40, 16:50, 20:55, 23:5
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   9:30, 10:15, 11:45, 14:0, 16:15, 18:30, 20:45, 23:0
Krasue: Nụ Hôn Ma Quái   xem phim Krasue: Nụ Hôn Ma Quái   16:0, 21:35
Gấu Trúc Về Nhà   xem phim Gấu Trúc Về Nhà   14:30, 20:5
Trùm, Cớm và Ác Quỷ   xem phim Trùm, Cớm và Ác Quỷ   12:35, 18:10
Đường Hầm Tội Ác   xem phim Đường Hầm Tội Ác   14:0, 20:30
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   9:5, 10:40, 12:15, 13:50, 15:25, 17:0, 18:35, 20:10, 21:45
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   9:25, 10:40, 11:20, 13:15, 15:10, 17:5, 19:0, 20:55, 22:50
Yêu Nhầm Sếp Bự   xem phim Yêu Nhầm Sếp Bự   11:50, 16:10, 18:20
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   19:0, 22:40, 23:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   xem phim Sát Thủ John Wick 3: Chuẩn Bị Chiến Tranh   16:40
Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký   xem phim Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký   10:15, 12:25, 18:40
Aladdin   xem phim Aladdin   10:20, 18:55
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   10:15, 12:45, 15:15, 17:45, 20:15, 20:50
Gấu Trúc Về Nhà   xem phim Gấu Trúc Về Nhà   12:45, 14:35, 17:15
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   10:15, 12:0, 13:45, 15:30, 19:0, 20:45
Yêu Nhầm Sếp Bự   xem phim Yêu Nhầm Sếp Bự   14:30, 16:20, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký   xem phim Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký   9:15, 16:0
Aladdin   xem phim Aladdin   11:20, 13:40
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   8:40, 11:0, 13:20, 15:40, 18:10, 20:30
Krasue: Nụ Hôn Ma Quái   xem phim Krasue: Nụ Hôn Ma Quái   10:40, 14:30, 18:30
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   9:0, 12:50, 16:40, 18:20, 20:0
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   9:40, 11:50, 14:0, 16:10, 18:0, 20:15
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   20:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký   xem phim Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký   9:25, 16:55
Aladdin   xem phim Aladdin   9:15, 10:15, 11:0, 12:50, 13:40, 15:50
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   10:35, 11:45, 14:20, 15:25, 17:10, 18:25, 21:40, 22:40
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   9:0, 13:10, 14:10, 15:10, 16:10, 18:40, 20:40
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   9:0, 11:50, 13:30, 16:20, 18:10, 20:10, 22:30, 23:25
Phi Vụ Nữ Quyền   xem phim Phi Vụ Nữ Quyền   11:20, 18:0
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   19:15, 19:45, 20:25, 21:0, 22:10, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký   xem phim Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký   10:15, 12:40, 15:5, 16:5, 17:30, 18:35
Aladdin   xem phim Aladdin   9:50, 14:10, 14:40, 17:15
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   9:0, 9:55, 11:35, 12:30, 14:10, 15:5, 16:45, 17:40, 19:20, 21:20, 22:40
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   9:30, 11:20, 12:30, 13:20, 14:5, 15:20, 17:20, 19:20, 19:50, 20:55
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   9:30, 11:45, 14:0, 16:15, 16:45, 18:30, 20:5, 21:50, 22:20
Phi Vụ Nữ Quyền   xem phim Phi Vụ Nữ Quyền   9:10, 12:0, 22:55
Yêu Nhầm Sếp Bự   xem phim Yêu Nhầm Sếp Bự   9:30, 11:35
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   19:0, 20:15, 20:45, 21:25, 22:0, 23:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký   xem phim Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký   10:15, 17:10
Aladdin   xem phim Aladdin   9:45, 12:10, 14:25, 15:20, 17:0, 18:20
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   9:20, 12:30, 15:0, 17:50, 20:35, 23:20
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   8:40, 9:40, 10:45, 11:15, 11:50, 12:50, 14:0, 14:55, 16:10, 17:20, 18:10, 19:50, 22:10
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   8:45, 9:20, 10:10, 11:45, 12:40, 13:30, 14:15, 15:10, 16:0, 16:45, 17:35, 18:25, 19:40, 22:5
Phi Vụ Nữ Quyền   xem phim Phi Vụ Nữ Quyền   9:25, 12:45, 15:5
Yêu Nhầm Sếp Bự   xem phim Yêu Nhầm Sếp Bự   11:45
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   19:10, 19:30, 20:0, 20:25, 20:50, 21:10, 21:45, 22:5, 22:35, 23:0, 23:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký   xem phim Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký   11:55, 16:0
Aladdin   xem phim Aladdin   9:40, 12:55, 17:35, 20:15
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   10:15, 12:20, 15:0, 17:40, 22:25
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   10:0, 12:0, 14:0, 15:35, 18:25, 20:25, 23:35
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   9:25, 11:45, 14:5, 16:25, 17:15, 18:45, 22:55
Yêu Nhầm Sếp Bự   xem phim Yêu Nhầm Sếp Bự   9:25
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   19:35, 20:20, 21:5, 22:5, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký   xem phim Doraemon: Nobita và Mặt Trăng Phiêu Lưu Ký   13:30
Aladdin   xem phim Aladdin   9:15, 12:0, 14:30, 17:0, 21:0
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   10:0, 11:0, 12:45, 13:45, 15:30, 16:30, 18:0, 19:0, 20:30, 21:30
Krasue: Nụ Hôn Ma Quái   xem phim Krasue: Nụ Hôn Ma Quái   11:15, 16:0, 22:0
Gấu Trúc Về Nhà   xem phim Gấu Trúc Về Nhà   9:0
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   9:45, 11:30, 13:15, 15:15, 17:15, 18:15, 19:15, 20:15
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   9:30, 10:45, 11:45, 13:0, 14:0, 15:15, 16:15, 17:30, 18:30, 19:45, 20:45, 22:0
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   19:30, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   9:10, 10:50, 14:0, 21:30
Ngôi Đền Kỳ Quái   xem phim Ngôi Đền Kỳ Quái   11:40
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   9:20, 14:20, 16:30, 19:0, 21:20
Trùm, Cớm và Ác Quỷ   xem phim Trùm, Cớm và Ác Quỷ   16:50
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   9:0, 13:20, 15:20, 17:20, 19:20
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   9:30, 11:0, 11:50, 13:20, 14:10, 15:40, 16:30, 18:0, 18:50, 21:10
Yêu Nhầm Sếp Bự   xem phim Yêu Nhầm Sếp Bự   11:50
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   19:10, 20:20, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   19:0, 21:30
Ngôi Đền Kỳ Quái   xem phim Ngôi Đền Kỳ Quái   9:10
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   9:30, 11:30, 12:0, 14:30, 17:0, 19:30, 21:30, 22:0
Trùm, Cớm và Ác Quỷ   xem phim Trùm, Cớm và Ác Quỷ   16:50
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   9:0, 9:30, 10:50, 11:30, 12:50, 13:30, 14:40, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   9:0, 9:50, 11:20, 12:10, 13:40, 14:30, 16:0, 16:50, 18:20, 19:10, 20:40, 21:30
Yêu Nhầm Sếp Bự   xem phim Yêu Nhầm Sếp Bự   14:20
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   19:0, 20:30, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   10:15, 11:10, 12:55, 14:0, 15:40, 17:15, 18:20
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   9:55, 11:30, 14:10, 16:50, 19:30, 22:20
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   9:20, 10:40, 12:40, 13:40, 14:35, 15:20, 17:5, 18:0, 22:10
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   9:50, 11:20, 12:10, 13:0, 15:40, 16:45, 19:45, 20:20, 22:40, 23:30
Phi Vụ Nữ Quyền   xem phim Phi Vụ Nữ Quyền   9:15, 14:45, 17:30
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   19:5, 20:0, 21:0, 21:35, 22:5, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   17:0
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   11:0, 11:20, 13:45, 16:30
Gấu Trúc Về Nhà   xem phim Gấu Trúc Về Nhà   8:45, 15:50
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   8:30, 9:10, 10:25, 11:10, 12:10, 12:35, 14:5, 14:45, 16:10, 16:45, 17:50, 18:20, 19:15, 19:45, 21:20, 23:50
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   8:35, 10:45, 13:10, 14:20, 15:35, 20:20, 22:45
Phi Vụ Nữ Quyền   xem phim Phi Vụ Nữ Quyền   8:50, 18:0, 21:35
Yêu Nhầm Sếp Bự   xem phim Yêu Nhầm Sếp Bự   9:35, 13:15
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   19:0, 20:0, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   11:45, 14:25, 17:5, 19:45, 22:25
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   11:30, 14:10, 16:50, 21:30
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   10:5, 12:10, 14:15, 16:20
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   9:50, 10:55, 13:15, 14:25, 15:35, 17:55, 19:0, 20:15, 22:35
Phi Vụ Nữ Quyền   xem phim Phi Vụ Nữ Quyền   9:30, 12:10, 16:45
Yêu Nhầm Sếp Bự   xem phim Yêu Nhầm Sếp Bự   18:25
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   19:30, 20:55, 22:0, 23:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   9:0, 13:30, 18:0
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   9:0, 14:0, 16:30, 21:0
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   9:0, 11:0, 11:30, 12:0, 13:0, 15:0, 16:0, 17:0, 19:0
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   9:0, 11:30, 14:0, 16:30, 19:0, 21:30
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   19:0, 20:30, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   12:15, 14:0, 17:45, 20:55
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   9:20, 11:0, 16:45, 18:30, 23:40
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   8:50, 10:40, 12:30, 14:25, 16:15, 17:40, 18:0, 20:10, 21:55
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   9:20, 10:0, 12:10, 13:25, 13:50, 15:35, 16:0, 18:10, 19:10, 21:20, 23:30
Phi Vụ Nữ Quyền   xem phim Phi Vụ Nữ Quyền   11:45, 14:40, 16:25
Yêu Nhầm Sếp Bự   xem phim Yêu Nhầm Sếp Bự   8:40, 9:45, 11:35
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   19:20, 19:45, 20:20, 21:30, 22:0, 22:35, 23:20, 23:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   8:15, 15:0, 16:30, 21:15
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   9:0, 10:30, 11:30, 13:0, 14:15, 15:45, 17:0, 18:15, 19:30, 21:30, 22:30
Krasue: Nụ Hôn Ma Quái   xem phim Krasue: Nụ Hôn Ma Quái   8:0, 12:30
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   8:30, 10:45, 12:45, 14:30, 17:30, 18:30
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   8:45, 9:30, 10:15, 11:0, 11:45, 13:15, 14:0, 15:30, 16:15, 17:45, 19:15, 20:15, 22:0
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   19:0, 20:0, 21:0, 22:15, 23:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   9:50, 13:20, 15:40, 18:0, 22:10
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   8:0, 12:10, 16:10, 18:20, 21:50
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   9:0, 11:10, 14:0, 20:0
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   20:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   9:45, 12:5, 16:5, 18:25, 20:45
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   10:0, 11:50, 15:50, 17:45, 19:25
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   9:55, 12:0, 13:30, 14:5, 16:10, 18:15, 20:20
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   21:0

Thời tiết một số khu vực