Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   13:20
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   9:10, 13:25
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   xem phim Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   8:35, 13:5
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   17:10, 18:25, 19:20
Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   xem phim Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   8:45, 23:55
Venom   xem phim Venom   9:5, 9:35, 10:0, 10:35, 11:0, 11:30, 12:0, 12:30, 13:0, 13:30, 14:0, 14:30, 15:0, 15:30, 15:55, 16:0, 16:30, 17:0, 17:30, 18:30, 19:0, 19:30, 20:0, 20:35, 21:0, 21:30, 22:0, 22:30, 23:0
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   10:50, 13:35, 14:35, 21:10
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   10:50, 18:25, 23:55
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   8:55, 17:55
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   8:45, 11:15, 16:20
Chân Dài và Ác Quỷ   xem phim Chân Dài và Ác Quỷ   9:0
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   11:10, 12:40, 15:10, 17:20, 19:15
Sói Cô Độc   xem phim Sói Cô Độc   15:25, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   16:40
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   9:45
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   xem phim Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   11:35
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   18:35
Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   xem phim Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   11:25
Venom   xem phim Venom   10:5, 11:40, 12:30, 14:55, 15:55, 17:20, 18:20, 19:5, 19:45, 20:15, 20:45, 21:30, 22:10, 22:45, 23:10
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   14:0, 15:35
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   12:10, 23:55
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   13:25, 16:0
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   9:35, 13:30
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   9:30, 14:0, 20:40, 22:35
Sói Cô Độc   xem phim Sói Cô Độc   18:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   9:0, 12:40, 16:30, 20:15
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   9:20, 19:0
Kế Hoạch Đổi Chồng   xem phim Kế Hoạch Đổi Chồng   11:40, 17:40
Venom   xem phim Venom   10:0, 11:0, 12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 18:0, 20:0, 20:45
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   9:10, 15:20, 21:0
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   10:40, 14:30, 18:20
Chân Dài và Ác Quỷ   xem phim Chân Dài và Ác Quỷ   13:15, 18:40
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   9:40, 15:10, 20:30
Sói Cô Độc   xem phim Sói Cô Độc   11:20, 13:30, 16:50, 19:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   9:30, 11:5, 12:40, 14:15, 15:50, 17:25, 19:0, 20:35, 22:45
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   xem phim Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   11:0, 14:30, 19:45
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   10:0, 13:40, 17:20, 21:0
Kế Hoạch Đổi Chồng   xem phim Kế Hoạch Đổi Chồng   9:40, 16:15, 21:5
Thiên Thần Công Lý: Peppermint   xem phim Thiên Thần Công Lý: Peppermint   11:15, 16:15, 21:30
Quỷ Dữ Biết Yêu   xem phim Quỷ Dữ Biết Yêu   13:0, 17:50
Venom   xem phim Venom   9:0, 9:30, 10:0, 10:30, 10:55, 11:25, 11:55, 12:25, 12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:35, 19:0, 19:5, 19:35, 20:5, 20:30, 20:55, 21:0, 21:30, 21:55, 22:10, 22:25, 22:45, 22:50, 23:20
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   14:35, 20:5
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   9:40, 13:0, 16:55, 18:30, 21:40, 22:40
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   12:45, 18:0
Chân Dài và Ác Quỷ   xem phim Chân Dài và Ác Quỷ   11:45, 15:25, 19:5
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   10:0, 11:40, 13:20, 15:0, 18:25, 20:0
Bạn Ma Phiền Toái   xem phim Bạn Ma Phiền Toái   11:15, 14:30, 19:20
Sói Cô Độc   xem phim Sói Cô Độc   9:0, 10:45, 12:30, 14:15, 16:40, 20:0, 21:45, 23:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   9:20, 13:35, 17:30
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   xem phim Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   11:35
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   9:35, 14:10
Venom   xem phim Venom   9:30, 10:10, 11:20, 11:45, 12:40, 13:45, 14:30, 15:10, 15:35, 16:15, 17:35, 18:10, 19:5, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30, 22:5, 22:30, 23:0
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   9:50, 14:45, 18:15, 20:40, 23:25
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   12:25, 18:40, 23:25
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   12:5
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   10:20, 16:10
Chân Dài và Ác Quỷ   xem phim Chân Dài và Ác Quỷ   16:55
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   9:40, 14:15, 20:10, 22:10
Sói Cô Độc   xem phim Sói Cô Độc   12:40, 16:15, 18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   10:40, 14:50, 19:0
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   10:50, 12:45, 14:40, 16:40, 20:35
Venom   xem phim Venom   10:30, 11:30, 12:40, 13:40, 14:50, 15:50, 17:0, 18:0, 18:30, 19:10, 20:15, 20:45, 21:15
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   12:20, 16:30, 18:25
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   11:15, 12:55, 14:35, 16:15, 17:55, 19:40, 21:25
Bạn Ma Phiền Toái   xem phim Bạn Ma Phiền Toái   11:0, 12:50, 14:45, 16:35, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   8:50, 10:55, 13:25, 20:50
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   xem phim Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   13:30, 17:10
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   12:50, 14:50, 18:50
Kế Hoạch Đổi Chồng   xem phim Kế Hoạch Đổi Chồng   15:25, 17:20
Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   xem phim Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   8:55, 16:50
Venom   xem phim Venom   9:5, 10:40, 11:5, 11:50, 13:0, 13:25, 14:10, 15:20, 15:45, 16:30, 17:40, 18:5, 18:50, 19:0, 19:5, 20:0, 20:25, 21:10, 21:25, 21:35, 22:25, 22:45, 23:10, 23:30, 23:45
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   9:10, 10:45, 13:15
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   8:55, 19:15, 21:5
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   10:50, 10:55
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   9:5, 17:45, 22:55
Chân Dài và Ác Quỷ   xem phim Chân Dài và Ác Quỷ   8:50
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   15:20, 15:55, 21:20
Sói Cô Độc   xem phim Sói Cô Độc   13:30, 15:20, 17:10, 19:45, 23:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   9:10, 13:55, 18:30, 22:35
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   xem phim Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   11:50
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   9:40, 16:5
Kế Hoạch Đổi Chồng   xem phim Kế Hoạch Đổi Chồng   15:50
Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   xem phim Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   9:15, 18:50
Venom   xem phim Venom   8:35, 9:0, 9:30, 10:0, 10:40, 11:10, 11:35, 12:5, 12:35, 13:10, 13:45, 14:10, 14:40, 15:10, 15:45, 16:20, 16:50, 17:15, 17:45, 18:20, 19:0, 19:30, 19:50, 20:20, 20:50, 21:5, 21:35, 22:5, 22:30, 23:0, 23:25
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   11:10, 13:35, 16:0, 18:45, 21:40
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   11:40, 16:25, 20:35
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   8:50, 13:40, 18:20, 22:10
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   11:25, 16:30, 23:35
Chân Dài và Ác Quỷ   xem phim Chân Dài và Ác Quỷ   13:30
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   8:40, 11:25, 14:0, 21:0, 23:5
Sói Cô Độc   xem phim Sói Cô Độc   18:0, 20:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   11:0
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   xem phim Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   8:0, 14:50
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   15:20, 18:10
Kế Hoạch Đổi Chồng   xem phim Kế Hoạch Đổi Chồng   16:5
Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   xem phim Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   13:10, 16:50
Venom   xem phim Venom   8:0, 8:30, 9:45, 10:30, 11:10, 12:10, 13:0, 13:40, 14:40, 15:0, 15:30, 16:10, 17:30, 18:0, 18:40, 20:30, 21:10, 22:0, 23:0, 23:40
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   8:20, 10:20, 12:0, 17:30, 20:20
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   19:0
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   11:10, 19:5, 20:20
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   9:0, 13:55
Chân Dài và Ác Quỷ   xem phim Chân Dài và Ác Quỷ   8:5
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   8:0, 10:0, 21:0
Sói Cô Độc   xem phim Sói Cô Độc   13:5, 17:10, 20:0, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   13:30
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   xem phim Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   11:35
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   9:10, 15:35
Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   xem phim Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   17:15
Venom   xem phim Venom   9:0, 10:0, 11:20, 12:25, 13:45, 14:55, 16:10, 17:20, 18:5, 18:35, 19:50, 20:30, 21:0, 22:15, 22:55, 23:25
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   12:55
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   9:30, 19:20
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   15:30
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   11:15, 17:35
Chân Dài và Ác Quỷ   xem phim Chân Dài và Ác Quỷ   15:5
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   9:40, 13:15, 19:35
Sói Cô Độc   xem phim Sói Cô Độc   21:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   13:55, 17:25
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   xem phim Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   10:0, 15:35
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   9:30, 17:35
Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   xem phim Ngôi Nhà Có Chiếc Đồng Hồ Ma Thuật   15:45, 23:40
Venom   xem phim Venom   9:55, 11:10, 11:25, 12:10, 13:25, 13:40, 14:25, 15:40, 15:55, 16:40, 17:55, 18:10, 19:0, 20:10, 20:25, 21:15, 22:30, 22:40
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   11:25, 12:30, 15:55, 17:40, 18:30, 20:15, 21:5, 22:50
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   9:30, 21:0, 23:30
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   10:0, 15:5, 21:15, 22:40
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   10:15, 14:0, 23:45
Chân Dài và Ác Quỷ   xem phim Chân Dài và Ác Quỷ   11:50
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   12:10, 13:50, 19:30
Sói Cô Độc   xem phim Sói Cô Độc   19:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   9:45, 12:30, 17:15, 20:0, 21:45
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   12:45, 18:30
Kế Hoạch Đổi Chồng   xem phim Kế Hoạch Đổi Chồng   14:15
Thiên Thần Công Lý: Peppermint   xem phim Thiên Thần Công Lý: Peppermint   16:15
Venom   xem phim Venom   9:20, 10:0, 10:45, 11:30, 12:15, 13:0, 13:45, 14:30, 15:15, 16:0, 16:45, 17:30, 18:0, 18:45, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 21:15, 22:0
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   10:30, 17:0
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   13:30, 15:45, 18:15, 20:30
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   13:15, 21:30
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   10:15, 22:0
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   11:0, 14:45, 19:30
Bạn Ma Phiền Toái   xem phim Bạn Ma Phiền Toái   11:45, 15:0
Đi Tìm Phong   xem phim Đi Tìm Phong   16:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   xem phim Johnny English 3: Tái Xuất Giang Hồ   13:55
Người Tù Khổ Sai   xem phim Người Tù Khổ Sai   9:10
Venom   xem phim Venom   9:0, 9:30, 10:0, 10:40, 11:10, 11:45, 12:10, 12:50, 13:20, 14:20, 15:0, 15:30, 16:30, 16:50, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 19:0, 19:20, 19:50, 20:0, 20:20, 20:50, 21:10, 21:30, 22:0, 22:30, 23:0, 23:20, 23:40
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   10:5, 11:35, 16:20, 20:40
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   9:0
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   12:35, 15:40, 23:10
Chân Dài và Ác Quỷ   xem phim Chân Dài và Ác Quỷ   8:45, 16:10
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   14:30, 18:50
Bạn Ma Phiền Toái   xem phim Bạn Ma Phiền Toái   12:35, 14:10
Sói Cô Độc   xem phim Sói Cô Độc   10:50, 15:5, 18:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   xem phim Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con   12:5
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   11:55, 15:50, 20:35
Venom   xem phim Venom   9:0, 9:40, 10:50, 11:20, 12:0, 13:10, 13:40, 14:20, 15:30, 16:0, 16:40, 17:50, 18:20, 19:0, 19:45, 20:10, 20:40, 21:0, 22:5, 22:30, 23:0
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   9:25, 17:55
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   10:5, 14:0, 17:55, 22:40
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   9:55, 16:25
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   15:55
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   12:35, 14:0, 19:5, 23:20
Sói Cô Độc   xem phim Sói Cô Độc   21:20, 23:10
Đi Tìm Phong   xem phim Đi Tìm Phong   14:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   xem phim Chân Nhỏ, Bạn Ở Đâu?   10:5
Venom   xem phim Venom   9:50, 11:55, 14:0, 15:40, 16:5, 18:10, 20:15
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   11:50, 13:50, 18:25, 20:25
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   9:55, 12:5, 14:20, 16:0, 18:20, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kế Hoạch Đổi Chồng   xem phim Kế Hoạch Đổi Chồng   9:10, 10:50, 12:40, 14:30, 16:20, 22:30
Venom   xem phim Venom   8:50, 9:20, 9:50, 10:15, 11:0, 11:30, 12:0, 12:30, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:30, 16:0, 16:30, 17:0, 17:40, 18:10, 18:30, 18:50, 19:20, 19:40, 20:0, 20:20, 20:40, 21:0, 21:30, 22:0, 22:20, 22:50
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   9:0, 10:40, 14:20, 18:0
Sói Cô Độc   xem phim Sói Cô Độc   12:20, 16:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   xem phim Venom   9:0, 9:45, 10:10, 11:20, 12:5, 13:40, 14:25, 16:0, 16:45, 18:20, 19:5, 20:40, 21:25, 22:10
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   8:20, 18:25
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   8:30, 11:10, 13:50, 16:30, 19:10, 22:0
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   14:25
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   12:30, 16:30, 20:15
Bạn Ma Phiền Toái   xem phim Bạn Ma Phiền Toái   8:50, 10:55, 13:0, 15:5, 17:10, 19:15, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   xem phim Venom   8:30, 9:20, 10:10, 10:40, 10:50, 11:40, 12:30, 13:10, 14:0, 14:50, 15:0, 15:30, 16:20, 17:10, 17:50, 18:40, 19:30, 20:10, 21:0, 21:25, 21:50, 22:30
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   8:50, 14:35
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   9:0, 11:35, 14:10, 16:45, 19:20, 21:55
Lời Nhắn Của Oan Hồn   xem phim Lời Nhắn Của Oan Hồn   10:40
Bạn Ma Phiền Toái   xem phim Bạn Ma Phiền Toái   8:40, 9:30, 11:30, 13:0, 13:30, 15:30, 17:20, 17:30, 19:20, 19:30, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   xem phim Venom   8:30, 10:0, 12:10, 14:20, 16:0, 18:10, 20:20
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   8:20, 10:40, 12:20, 14:0, 16:30, 18:20, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   xem phim Venom   8:10, 9:40, 10:35, 12:5, 13:0, 14:30, 15:25, 16:55, 17:50, 19:20, 20:15, 21:45
Bào Thai Quỷ   xem phim Bào Thai Quỷ   8:5, 16:15
Đại Chiến Thành Ansi   xem phim Đại Chiến Thành Ansi   10:25, 15:0, 17:40, 20:20
Hồ Bơi Tử Thần   xem phim Hồ Bơi Tử Thần   8:30, 13:5, 18:10
Bạn Ma Phiền Toái   xem phim Bạn Ma Phiền Toái   10:0, 12:5, 14:10, 20:5, 22:10

Thời tiết một số khu vực