Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   10:30, 17:25
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   9:40, 14:0, 16:15, 20:10
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   12:30, 15:45, 21:0
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   12:0, 18:30
Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   xem phim Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   8:50, 14:10, 19:25
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:0, 11:10, 12:10, 13:20, 15:30, 16:30, 17:40, 19:50, 20:45
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   9:20, 13:45, 18:20
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   11:30, 16:0, 20:30
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   10:0, 14:20, 18:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:50, 13:40, 15:50, 19:40, 21:50
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   10:0, 12:0, 14:0, 16:0, 18:0, 20:0, 22:0
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   9:35, 11:30, 13:25, 15:20, 17:15, 19:10, 21:5, 23:0
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   10:20, 12:0, 13:40, 15:20, 17:0, 18:40, 20:20, 22:0
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   12:0, 18:0
Thanh Xuân Ơi, Chào Em   xem phim Thanh Xuân Ơi, Chào Em   14:30, 20:0
Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   xem phim Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   9:0, 13:10, 16:20, 19:30
Chuyện Chàng Cơ Bắp   xem phim Chuyện Chàng Cơ Bắp   16:20, 21:50
Ông Trùm Pablo   xem phim Ông Trùm Pablo   12:40, 18:15
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:0, 10:0, 11:5, 12:5, 13:10, 14:10, 15:15, 16:15, 17:20, 18:20, 19:25, 20:25, 20:45, 21:30, 22:30, 22:50
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   9:40, 11:50, 14:0, 16:10, 18:20, 20:30, 22:40
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   10:0, 12:5, 14:10, 16:15, 18:20, 20:25, 22:30
Màn Sương Chết   xem phim Màn Sương Chết   11:35, 14:45, 17:55, 21:5, 22:40
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:0, 10:40, 12:20, 14:0, 15:40, 17:20, 19:0, 20:40, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   11:45, 16:40
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   9:20, 14:15, 19:10
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   11:10
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   15:40
Thanh Xuân Ơi, Chào Em   xem phim Thanh Xuân Ơi, Chào Em   8:40, 10:50, 15:0, 19:10, 21:20
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   8:30, 9:30, 10:30, 10:50, 11:50, 12:50, 13:10, 14:10, 15:10, 15:30, 16:30, 17:30, 17:50, 18:50, 19:50, 20:10, 21:10, 22:10
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   9:0, 13:20, 17:40, 21:55
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   8:50, 13:20, 17:35
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   11:20, 13:0, 15:40, 17:10, 20:0
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:50, 21:35, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   9:25, 18:5
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   13:45
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   11:45, 16:5
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   10:15, 10:45, 11:20, 11:50, 13:0, 13:35, 14:45, 15:20, 15:50, 17:0, 17:40, 18:10, 19:10, 20:0, 20:30, 21:0, 21:25
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   12:30, 14:5, 16:20, 18:40, 21:15
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   10:15, 12:5, 13:55, 15:45, 17:35, 19:25, 20:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   10:20, 16:50, 22:30
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   8:55, 11:30, 14:15, 15:55, 17:25, 19:40
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   12:20, 14:45, 21:25, 23:0
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   17:10
Ông Trùm Pablo   xem phim Ông Trùm Pablo   8:55
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:0, 9:30, 10:0, 10:30, 11:0, 11:30, 12:0, 12:30, 13:0, 13:30, 14:0, 14:30, 15:0, 15:30, 16:30, 17:5, 18:0, 18:30, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30, 22:0, 22:30, 23:25
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   13:15, 15:45, 18:10, 20:40, 23:10
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   9:45
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:5, 10:0, 11:10, 12:5, 13:5, 14:10, 15:15, 16:15, 17:20, 18:20, 19:25, 20:25
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:5, 21:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   18:25
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   10:20, 12:20, 15:45, 17:35, 21:15
Ống Kính Sát Nhân   xem phim Ống Kính Sát Nhân   9:5
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   14:5, 16:35, 23:15
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   23:30
Ông Trùm Pablo   xem phim Ông Trùm Pablo   13:15
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:15, 9:40, 10:5, 10:30, 10:55, 11:45, 12:10, 12:35, 13:0, 13:30, 14:15, 14:40, 15:10, 15:35, 16:0, 16:50, 17:20, 17:50, 18:10, 18:30, 19:25, 19:55, 20:15, 20:40, 22:5, 22:35, 23:0
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   11:30, 15:0, 22:45
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   9:50, 22:15
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:25, 10:40, 11:20, 12:50, 13:40, 15:10, 15:50, 17:25, 18:0, 20:10
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:5, 19:40, 20:25, 21:0, 21:40, 22:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   9:0
Thanh Xuân Ơi, Chào Em   xem phim Thanh Xuân Ơi, Chào Em   8:20, 12:55, 14:0, 17:30, 22:5
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   8:50, 9:40, 10:30, 11:15, 12:5, 13:40, 14:30, 16:5, 16:55, 18:30, 19:20, 20:55
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   11:30, 16:10, 18:40
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   10:30, 15:5, 19:40
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   8:30, 12:55, 14:55, 17:20, 21:45
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:20, 21:10, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   9:45, 11:5, 12:20, 15:45, 17:30
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   12:30
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   17:5
Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   xem phim Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   13:45
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:30, 10:40, 11:40, 13:10, 14:10, 15:5, 15:40, 16:40, 17:10, 18:10, 18:35, 19:10, 19:40, 20:5, 20:40, 21:35, 22:35, 23:10
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   9:45, 14:40, 21:45, 23:20
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:35, 10:15, 12:15, 14:20, 14:55, 16:30, 18:25, 20:30, 23:0
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:20, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   11:15, 14:40, 22:35
Ống Kính Sát Nhân   xem phim Ống Kính Sát Nhân   9:0
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   19:40, 22:10
Chuyện Chàng Cơ Bắp   xem phim Chuyện Chàng Cơ Bắp   11:0, 15:35
Ông Trùm Pablo   xem phim Ông Trùm Pablo   9:10
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:5, 9:30, 11:30, 12:0, 13:10, 14:25, 16:20, 16:50, 17:15, 17:45, 18:45, 19:20, 20:10, 21:10, 22:0
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   9:50, 12:15, 13:55, 17:25
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:25, 11:25, 13:25, 13:50, 15:25, 15:50, 18:0, 20:5, 22:10
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:50, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   9:20, 10:5, 13:35, 16:0, 18:20, 20:45
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   8:55, 11:20, 13:55, 16:5, 18:30
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:0, 9:20, 9:40, 9:50, 11:10, 11:15, 11:40, 12:0, 12:40, 13:30, 14:0, 14:20, 15:5, 15:50, 16:20, 16:40, 17:5, 17:30, 18:10, 18:40, 19:55, 20:30, 21:0, 22:20, 23:15
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   8:50, 13:35, 16:10
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   22:35
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:15, 11:10, 11:55, 13:10, 15:10, 17:10, 18:35, 19:5, 19:10, 20:35
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:40, 21:5, 21:10, 22:10, 22:55, 23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   9:45, 12:20, 15:15, 17:50
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   9:30
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:10, 10:5, 11:35, 12:35, 13:30, 14:5, 15:5, 16:35, 17:35, 19:5, 20:0, 21:35, 22:25, 22:55
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   11:55, 16:50, 19:25
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:15, 11:20, 14:30, 16:15, 18:30, 20:25, 21:55
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   20:35, 22:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   9:55, 17:0
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   12:35
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   10:5, 12:30, 13:10, 14:55, 16:5, 17:20, 17:45, 19:50, 20:10, 22:5, 22:20
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   12:45, 15:15
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:50, 10:40, 11:55, 14:5, 14:55, 15:40, 17:40, 18:30, 19:35, 20:35
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:45, 21:40, 22:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   14:50
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   10:35
Thanh Xuân Ơi, Chào Em   xem phim Thanh Xuân Ơi, Chào Em   8:30, 12:45, 17:15
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:0, 11:20, 13:40, 16:0, 18:20, 20:40
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   9:0, 18:25
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   11:25, 13:45, 16:5
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:30
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:20, 20:50, 21:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   10:30, 12:30, 14:50, 18:20, 21:10
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   12:15
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   17:0
Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   xem phim Luis và nhóm bạn Ngoài Hành Tình   11:40
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:20, 10:15, 11:0, 12:0, 12:50, 13:45, 14:30, 15:20, 16:0, 16:45, 17:40, 18:45, 19:30, 20:0, 20:40, 21:30, 22:20
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   9:40, 11:20, 13:30, 15:45, 18:10, 20:50, 22:15
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   17:15
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   10:0, 13:15, 14:15, 15:10, 16:15, 18:0, 19:0, 19:45, 20:30
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   9:10, 12:55, 19:55
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   15:20
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   11:5
Chuyện Chàng Cơ Bắp   xem phim Chuyện Chàng Cơ Bắp   15:30
Ông Trùm Pablo   xem phim Ông Trùm Pablo   11:35
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:0, 9:30, 10:0, 11:15, 11:45, 12:15, 13:30, 14:30, 15:45, 16:45, 18:0, 19:0, 19:45, 20:15, 21:15, 22:0, 22:30, 23:30
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   10:50, 13:10, 17:35, 22:20
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   8:45, 13:35, 15:55, 18:15, 20:35, 22:55
Màn Sương Chết   xem phim Màn Sương Chết   17:25
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:0, 9:40, 11:35, 13:30, 14:0, 15:25, 15:55, 17:20, 17:50, 19:15, 21:10, 23:5
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:10, 21:25, 23:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gia Đình SIêu Nhân 2   xem phim Gia Đình SIêu Nhân 2   9:50
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   16:30, 18:5
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:45, 12:0, 14:15, 15:50, 18:10, 20:0, 20:25
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   11:50, 14:0, 18:0
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   10:0, 12:10, 14:0, 16:10, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   xem phim Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô   8:10
Lộ Mặt   xem phim Lộ Mặt   8:5
Ông Trùm Pablo   xem phim Ông Trùm Pablo   10:0
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   8:0, 8:30, 8:50, 10:35, 11:0, 11:25, 11:55, 12:20, 13:0, 13:30, 14:0, 14:30, 15:15, 16:0, 16:30, 17:0, 17:45, 18:0, 20:15, 20:30, 23:0
Ông Anh Trời Đánh   xem phim Ông Anh Trời Đánh   7:55, 10:30, 15:30, 19:0
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   8:0, 9:50, 10:15, 12:10, 13:5, 14:20, 14:50, 16:30, 16:55, 18:40
Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   xem phim Thám Tử Gà Mơ: Bộ Ba Khó Đỡ   19:30, 21:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Peter Pan: Truy Tìm Quyển Sách Ma Thuật   xem phim Peter Pan: Truy Tìm Quyển Sách Ma Thuật   8:30, 19:0
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   22:50
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   8:40, 9:50, 10:30, 11:0, 12:10, 12:50, 14:30, 15:10, 15:45, 16:50, 17:30, 18:10, 19:10, 20:0, 20:30, 21:30, 22:20
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   9:0, 16:30
Màn Sương Chết   xem phim Màn Sương Chết   8:50
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   10:10, 11:10, 12:0, 14:0, 14:40, 15:50, 17:40, 19:30, 20:45, 21:20, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   xem phim Kế Hoạch Đào Tẩu 2: Địa Ngục   8:10, 12:20, 18:10
Người Kiến và Chiến Binh Ong   xem phim Người Kiến và Chiến Binh Ong   9:40, 11:50, 14:0, 16:10, 18:20, 20:30
Chiến Binh Mexico   xem phim Chiến Binh Mexico   8:20, 16:20, 18:0
Màn Sương Chết   xem phim Màn Sương Chết   8:30, 10:30, 14:20, 20:0
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   10:10, 12:10, 14:10, 16:0, 20:10

Thời tiết một số khu vực