Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   8:50, 13:40, 19:0
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   8:30, 9:0, 11:10, 12:40, 13:20, 15:30, 16:50, 17:40, 19:50, 21:0, 22:0
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   8:50, 10:40, 13:0, 14:50, 17:30, 19:0, 20:0, 22:0
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   8:10, 9:10, 10:20, 11:20, 15:0, 16:10, 17:10, 18:30, 20:50, 21:50
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   11:0, 15:15
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   12:30, 19:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   8:30, 17:10
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   8:25, 9:20, 10:35, 11:30, 13:40, 14:55, 15:50, 19:0, 20:10, 21:40
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   8:30, 12:50, 17:0
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   8:45, 12:40, 14:50, 17:0, 18:0, 19:30, 21:10
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   21:0, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bộ Ba Quái Nhân   xem phim Bộ Ba Quái Nhân   10:15, 10:20, 16:30
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   10:45, 12:35, 14:25, 16:20, 18:15, 20:10, 21:15
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   10:30, 11:10, 12:30, 13:10, 14:30, 15:10, 16:30, 17:10, 18:30, 19:10, 20:30, 21:0
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   10:15, 14:0, 17:50, 19:35, 21:20
Phim Lego 2   xem phim Phim Lego 2   12:30, 14:30, 18:50
Nữ Thần Rắn 2   xem phim Nữ Thần Rắn 2   11:0, 12:45, 14:30, 16:15, 18:0, 19:45, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   11:0, 12:50, 14:40, 16:30, 18:20, 20:10, 21:25
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   9:45, 13:20, 17:0, 18:45, 20:30
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   8:30, 10:20, 12:15, 14:10, 16:5, 18:0, 19:50
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   8:15, 11:30, 15:10, 17:40, 22:15
Đại Chiến Âm Dương   xem phim Đại Chiến Âm Dương   9:0, 11:50, 13:50, 19:30, 22:0
Táo Quậy   xem phim Táo Quậy   10:0, 15:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   9:30, 10:20, 11:20, 12:10, 13:10, 14:0, 15:0, 15:50, 16:50, 17:40, 18:40, 19:30, 20:30, 21:20, 22:20, 23:10
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   9:30, 10:15, 11:15, 12:0, 13:0, 13:45, 14:45, 15:30, 16:30, 17:15, 18:15, 19:0, 20:0, 20:45, 21:45, 22:30
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   9:30, 10:15, 12:0, 13:0, 13:45, 16:30, 17:15, 19:0, 20:0, 21:45, 22:30
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   9:40, 11:20, 13:0, 14:40, 16:20, 18:0, 19:40, 21:20, 23:0
Đại Chiến Âm Dương   xem phim Đại Chiến Âm Dương   10:15, 12:10, 14:5, 16:0, 17:55, 19:50, 21:45
Táo Quậy   xem phim Táo Quậy   13:15, 18:20
Phim Lego 2   xem phim Phim Lego 2   11:15, 14:45, 18:15
Nữ Thần Rắn 2   xem phim Nữ Thần Rắn 2   11:35, 16:40, 21:45
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   9:20, 10:0, 10:45, 11:30, 12:10, 13:0, 13:40, 14:20, 15:10, 15:50, 16:30, 17:20, 18:0, 18:40, 19:30, 20:10, 20:50, 21:40, 22:20, 23:0
Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   xem phim Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   10:0, 15:5, 20:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   9:20, 10:20, 11:30, 12:30, 13:5, 13:40, 14:40, 15:10, 15:50, 16:50, 18:0, 19:0, 19:30, 20:10, 21:10, 22:20
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   9:35, 10:30, 11:50, 13:20, 14:0, 15:5, 16:10, 17:15, 18:20, 20:30, 21:35, 22:20
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   9:30, 11:10, 11:45, 14:0, 16:15, 17:45, 18:30, 19:25, 20:45
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   9:10, 11:10, 17:30
Đại Chiến Âm Dương   xem phim Đại Chiến Âm Dương   12:40, 21:35
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   15:20, 19:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   10:10, 11:15, 12:20, 13:35, 14:30, 15:45, 16:40, 17:10, 18:50, 20:0, 21:0, 22:15
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   10:30, 14:20, 18:30, 22:50
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   10:20, 11:50, 12:45, 14:5, 15:0, 16:20, 17:15, 19:35, 20:35, 22:5
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   10:0, 13:15, 14:45, 16:30, 17:55, 19:20, 21:20
Đại Chiến Âm Dương   xem phim Đại Chiến Âm Dương   12:0
Phim Lego 2   xem phim Phim Lego 2   9:35
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   10:40, 15:25, 18:35, 20:0, 21:10, 22:35
Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   xem phim Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   9:20, 12:35, 18:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   10:30, 14:20, 20:10
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   8:40, 12:30, 18:0
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   11:20, 16:10, 18:10
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   9:0, 13:20, 15:40, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   10:20, 11:5, 12:25, 14:30, 15:0, 16:35, 17:5, 18:30, 19:10, 20:35, 21:15, 22:40, 23:10
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   14:55, 18:50, 20:50, 22:50
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   10:15, 12:0, 14:10, 16:20, 18:40, 20:50, 23:0
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   12:25, 13:0, 16:15, 22:30
Đại Chiến Âm Dương   xem phim Đại Chiến Âm Dương   10:30, 12:40, 18:10, 20:20
Phim Lego 2   xem phim Phim Lego 2   10:45
Nữ Thần Rắn 2   xem phim Nữ Thần Rắn 2   10:5, 14:20, 16:55, 23:20
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   13:10, 15:40, 18:10, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   9:30, 10:0, 10:25, 11:5, 11:45, 12:35, 13:20, 14:5, 14:50, 15:35, 16:20, 17:10, 17:50, 18:40, 19:25, 20:0, 20:50, 21:30, 22:15, 23:0, 23:40
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   11:20, 12:45, 13:25, 15:30, 17:35, 19:40, 21:45, 23:50
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   9:45, 10:20, 11:25, 12:5, 13:40, 14:25, 15:0, 16:0, 16:45, 19:10, 20:40, 21:30
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   9:20, 11:15, 13:15, 15:15, 17:15, 21:40
Đại Chiến Âm Dương   xem phim Đại Chiến Âm Dương   9:0, 12:15, 14:30, 16:45, 17:25, 19:15
Táo Quậy   xem phim Táo Quậy   9:0
Phim Lego 2   xem phim Phim Lego 2   9:0
Nữ Thần Rắn 2   xem phim Nữ Thần Rắn 2   8:35
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   9:35, 12:10, 14:50, 17:30, 20:10, 22:50
Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   xem phim Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   8:30, 18:25, 19:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   8:55, 10:15, 11:0, 12:20, 13:20, 15:10, 17:15, 18:10, 19:5, 19:20, 20:15, 21:25, 22:20, 23:15, 23:30
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   8:55, 9:20, 9:45, 11:20, 11:45, 13:45, 15:45, 16:35, 17:45, 19:45, 21:10, 21:45, 23:10, 23:45
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   9:30, 10:10, 10:55, 11:40, 12:25, 13:5, 13:50, 15:15, 16:0, 17:25, 19:5, 21:15
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   9:0, 11:25, 15:25, 21:20, 23:25
Đại Chiến Âm Dương   xem phim Đại Chiến Âm Dương   9:15, 14:25, 14:40, 16:55
Táo Quậy   xem phim Táo Quậy   9:20
Phim Lego 2   xem phim Phim Lego 2   13:20
Nữ Thần Rắn 2   xem phim Nữ Thần Rắn 2   13:10, 17:20
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   18:35, 19:35, 21:5, 22:10, 23:35
Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   xem phim Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   15:35, 17:30, 19:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   9:30, 10:10, 11:30, 12:15, 13:10, 14:30, 15:25, 16:10, 16:45, 17:5, 17:40, 18:5, 18:35, 19:35, 20:0, 20:50, 21:20, 22:15, 22:35, 23:10
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   8:50, 11:0, 12:10, 13:5, 14:10, 15:15, 16:20, 18:30, 20:50, 23:0, 23:55
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   9:25, 10:45, 13:50, 14:50, 17:15, 19:0, 19:45, 20:40, 21:35, 23:50
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   8:45, 12:25, 16:0, 20:25, 23:5
Đại Chiến Âm Dương   xem phim Đại Chiến Âm Dương   9:45, 11:50, 14:20, 17:25, 19:15, 23:35
Táo Quậy   xem phim Táo Quậy   8:50
Phim Lego 2   xem phim Phim Lego 2   9:10, 14:40
Nữ Thần Rắn 2   xem phim Nữ Thần Rắn 2   10:15, 11:45, 22:5
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   11:0, 13:40, 18:35, 21:10, 22:5
Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   xem phim Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   10:10, 13:55, 18:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   9:20, 10:0, 10:45, 11:50, 12:15, 13:20, 14:15, 15:10, 16:35, 17:40, 19:0, 19:20, 20:20, 21:15, 21:30, 22:45, 23:20
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   12:10, 14:30, 16:30, 18:50, 23:30
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   8:50, 9:50, 11:5, 13:50, 15:20, 15:40, 20:0, 21:0, 22:20
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   8:45, 16:10, 18:15, 20:40
Đại Chiến Âm Dương   xem phim Đại Chiến Âm Dương   11:30, 22:35
Phim Lego 2   xem phim Phim Lego 2   9:30, 12:55, 14:15, 16:40
Nữ Thần Rắn 2   xem phim Nữ Thần Rắn 2   10:45, 17:20, 23:40
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   12:45, 18:0, 20:40
Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   xem phim Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   8:45, 18:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   10:0, 12:10, 13:45, 14:25, 16:40, 18:10, 19:0, 21:10, 23:20
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   9:30, 13:30, 15:10, 17:10, 19:20
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   9:30, 12:25, 15:55, 17:30, 20:25, 22:40
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   11:5, 13:5, 15:30, 19:40
Đại Chiến Âm Dương   xem phim Đại Chiến Âm Dương   11:20
Phim Lego 2   xem phim Phim Lego 2   9:0
Nữ Thần Rắn 2   xem phim Nữ Thần Rắn 2   11:45
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   9:55, 14:40, 17:20, 20:0, 22:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   9:40, 11:40, 13:45, 14:35, 16:5, 16:45, 18:15, 18:55, 20:25, 21:5, 22:35, 23:10
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   10:25, 12:30, 14:35, 16:35, 18:35, 22:50
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   9:30, 10:20, 12:35, 15:50, 17:25, 18:5, 19:40, 20:35, 22:55
Đại Chiến Âm Dương   xem phim Đại Chiến Âm Dương   11:45, 13:55
Nữ Thần Rắn 2   xem phim Nữ Thần Rắn 2   12:35
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   10:0, 14:50, 20:20, 21:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   10:15, 11:45, 11:50, 12:35, 13:5, 13:55, 14:45, 15:25, 16:5, 16:55, 17:40, 19:15, 19:45, 20:15, 21:25, 22:5, 22:30, 23:5
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   13:35, 15:35, 17:40, 19:5
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   10:50, 11:10, 12:25, 14:0, 16:30, 17:55, 19:50, 20:45, 22:30, 23:0
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   10:35, 15:40, 18:15, 21:5, 23:35
Đại Chiến Âm Dương   xem phim Đại Chiến Âm Dương   11:20, 17:0, 20:15
Táo Quậy   xem phim Táo Quậy   9:40
Phim Lego 2   xem phim Phim Lego 2   9:35
Nữ Thần Rắn 2   xem phim Nữ Thần Rắn 2   13:35, 21:55
Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   xem phim Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   15:0, 18:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:10, 14:10, 15:10, 16:10, 17:0, 18:0, 19:0, 20:0, 21:0, 22:0
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   9:0, 10:45, 12:30, 13:30, 15:0, 16:45, 18:15, 19:15, 20:0, 21:0
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   9:15, 11:15, 14:0, 15:15, 17:15, 18:30, 20:30
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   9:45, 11:45, 13:20, 16:30, 18:0, 21:30
Đại Chiến Âm Dương   xem phim Đại Chiến Âm Dương   10:0, 12:0, 14:30, 16:0, 19:35, 21:45
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   10:30, 13:0, 15:30, 18:15, 20:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   9:30, 10:20, 11:30, 12:55, 13:30, 14:0, 15:30, 16:0, 17:30, 18:35, 19:30, 20:55, 21:15, 21:35, 23:35
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   9:0, 14:55, 19:50
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   9:15, 10:0, 10:30, 11:15, 12:0, 12:35, 13:15, 14:35, 15:15, 16:35, 17:15, 18:0, 19:15, 20:0, 20:35, 22:0
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   12:20, 18:5
Đại Chiến Âm Dương   xem phim Đại Chiến Âm Dương   10:50, 14:5, 16:45, 18:50, 21:40
Táo Quậy   xem phim Táo Quậy   16:10
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   9:40, 12:0, 14:20, 16:40, 19:0, 21:20, 23:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   9:0, 9:40, 11:0, 11:40, 13:40, 14:45, 15:40, 16:45, 17:15, 18:45, 19:30, 20:45, 21:30, 22:45
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   9:15, 11:15, 13:15, 15:15, 19:15, 21:15, 23:15
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   9:20, 10:15, 11:20, 12:15, 13:20, 14:15, 15:20, 16:15, 17:20, 18:15, 19:20, 20:15, 21:20, 22:15
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   13:0, 17:45, 23:20
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   10:0, 12:30, 15:0, 17:30, 20:0, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   10:0, 15:45, 20:45
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   9:55, 11:45, 16:10, 17:50, 19:0
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   9:50, 11:50, 14:10, 18:20, 20:20
Đại Chiến Âm Dương   xem phim Đại Chiến Âm Dương   11:55, 13:50
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   13:30, 15:40, 20:15

Thời tiết một số khu vực