Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Gái Già Lắm Chiêu 2   xem phim Gái Già Lắm Chiêu 2   13:20, 17:10, 21:0, 22:55
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   xem phim Người Nhện: Vũ Trụ Mới   9:25, 10:0, 12:0, 14:0, 16:0, 18:0, 20:0
Aquaman: Đế Vương Atlantis   xem phim Aquaman: Đế Vương Atlantis   8:45, 9:20, 10:20, 11:45, 12:45, 14:10, 15:10, 16:35, 17:35, 19:0, 20:0, 21:25, 22:25, 22:55
Bumblebee   xem phim Bumblebee   12:0, 16:0, 20:0
Xác Chết Quỷ Ám   xem phim Xác Chết Quỷ Ám   17:20
Không Gia Đình   xem phim Không Gia Đình   11:25, 15:15, 19:5
Nữ Hoàng Tuyết: Xứ Sở Trong Gương   xem phim Nữ Hoàng Tuyết: Xứ Sở Trong Gương   9:15, 9:35, 12:20, 12:40, 15:25, 18:30, 21:40
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   10:0, 14:0, 18:0, 22:0
Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   xem phim Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   10:50, 11:10, 13:55, 17:0, 20:5
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   10:0, 12:0, 14:0, 16:0, 18:0, 20:0, 22:0, 23:0
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   13:35, 19:0, 22:45
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   15:20, 20:45
Võ Lâm Quái Thú   xem phim Võ Lâm Quái Thú   16:40, 20:55
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   12:5, 16:5, 20:5
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   9:15, 15:5, 20:55
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   9:40, 11:20, 13:0, 14:40, 16:20, 18:0, 19:40, 21:20
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   xem phim Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   11:15, 13:10, 17:5, 19:0, 23:10
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   14:15, 18:30, 22:45
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   xem phim Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   11:40, 14:10, 18:10, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   xem phim Người Nhện: Vũ Trụ Mới   16:45
Không Gia Đình   xem phim Không Gia Đình   11:55, 13:5, 14:0
Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   xem phim Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   18:10, 20:5
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   9:10, 10:55, 11:25, 12:5, 13:10, 13:40, 14:20, 15:55, 16:35, 18:10, 18:50, 20:25, 21:5, 22:40, 23:20
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   9:30, 11:40, 13:50, 16:0, 23:0
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   8:45, 9:0, 11:15, 13:30, 15:45, 18:0, 20:15, 22:30
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   9:30, 14:5, 16:30, 18:55, 21:20
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   9:20, 11:40, 16:20
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   8:50, 11:0, 15:15, 17:20, 19:25, 23:35
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   9:20, 11:25, 14:5, 15:25, 20:20, 22:5
Ma Quái   xem phim Ma Quái   21:25, 23:45
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   xem phim Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   9:10, 18:5, 19:10, 23:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Nhện: Vũ Trụ Mới   xem phim Người Nhện: Vũ Trụ Mới   10:15, 16:25
Nữ Hoàng Tuyết: Xứ Sở Trong Gương   xem phim Nữ Hoàng Tuyết: Xứ Sở Trong Gương   9:30
Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   xem phim Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   14:55
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   9:30, 11:50, 16:10, 17:20, 19:45, 22:5
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   11:40, 13:50, 15:35, 17:55, 20:40, 22:25
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   12:15, 16:55, 20:10, 22:50
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   12:35, 21:10
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   11:5, 18:25
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   9:40, 14:5, 19:15, 23:35
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   9:45, 14:25
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   xem phim Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   13:20, 19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aquaman: Đế Vương Atlantis   xem phim Aquaman: Đế Vương Atlantis   10:30, 13:0, 15:30
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   9:30, 13:15, 17:0, 19:0, 21:0
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   8:45, 11:30, 15:15, 18:0, 19:45
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   9:5, 12:35, 14:40, 18:10, 21:40
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   9:50, 14:15, 18:40
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   11:50, 16:15, 20:40
Ma Quái   xem phim Ma Quái   11:10, 16:45, 20:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aquaman: Đế Vương Atlantis   xem phim Aquaman: Đế Vương Atlantis   9:0, 14:20
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   8:30, 10:50, 13:10, 15:40, 17:10, 18:0, 19:30, 20:30
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   8:40, 13:10, 15:30, 17:45, 20:0
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   11:0, 22:5, 22:15
Người Quen Xa Lạ   xem phim Người Quen Xa Lạ   11:30, 15:40, 18:0
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   9:20, 13:50, 22:0
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   8:50, 12:0, 14:0, 19:0
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   11:50, 16:20, 20:0
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   xem phim Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   9:50, 12:15, 14:40, 17:0, 19:20, 21:40
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   11:20, 16:20, 21:20
Ma Quái   xem phim Ma Quái   9:40, 14:0, 18:20, 20:20, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aquaman: Đế Vương Atlantis   xem phim Aquaman: Đế Vương Atlantis   10:0, 15:5, 21:30, 22:50
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   11:35, 16:5, 20:0
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   9:50, 12:10, 14:30, 18:40, 20:55, 22:45
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   10:30, 12:50, 13:30, 15:35, 18:15, 19:50, 20:30
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   17:0, 19:15
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   11:0, 15:50, 17:50, 22:55
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   9:20, 23:10
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   10:10, 12:30, 14:40, 16:50, 19:0
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   13:10, 20:15
Ma Quái   xem phim Ma Quái   9:20, 13:55, 18:20, 21:10, 22:20
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   xem phim Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   10:40, 13:0, 15:20, 17:35, 22:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aquaman: Đế Vương Atlantis   xem phim Aquaman: Đế Vương Atlantis   10:20, 13:0, 17:50, 20:30
Bumblebee   xem phim Bumblebee   10:40, 15:40
Nữ Hoàng Tuyết: Xứ Sở Trong Gương   xem phim Nữ Hoàng Tuyết: Xứ Sở Trong Gương   12:50, 19:5
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   13:0, 17:5, 21:10
Mary Poppins Trở Lại   xem phim Mary Poppins Trở Lại   14:30
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   10:30, 12:35, 14:40, 16:45, 18:50, 21:0
Người Quen Xa Lạ   xem phim Người Quen Xa Lạ   17:0, 20:45
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   10:15, 12:25, 14:35, 16:45, 18:50, 21:0
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   xem phim Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   11:15, 13:15, 15:15, 17:15, 19:20, 21:20
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   xem phim Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   11:0, 15:5, 19:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aquaman: Đế Vương Atlantis   xem phim Aquaman: Đế Vương Atlantis   9:0, 11:55, 15:20, 20:45
Bumblebee   xem phim Bumblebee   11:0, 18:10
Nữ Hoàng Tuyết: Xứ Sở Trong Gương   xem phim Nữ Hoàng Tuyết: Xứ Sở Trong Gương   18:40
Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   xem phim Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   9:50
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   9:0, 10:25, 11:20, 13:20, 14:0, 14:50, 17:10, 19:30, 20:30, 21:30, 22:50, 23:50
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   8:45, 12:20, 13:30, 15:50, 20:10, 21:20, 23:40
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   8:45, 11:0, 12:40, 13:40, 15:0, 16:0, 17:20, 19:40, 21:10
Võ Lâm Quái Thú   xem phim Võ Lâm Quái Thú   17:55
Bí Kíp Luyện Rồng   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng   10:15, 14:40, 16:55, 19:15
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   9:10, 11:40, 14:10, 16:40, 20:30
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   9:0, 16:20, 21:0
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   9:15, 14:30, 15:40, 16:50, 18:20, 19:0
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   11:20, 18:20
Ma Quái   xem phim Ma Quái   8:45, 13:40
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   xem phim Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   11:25, 19:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aquaman: Đế Vương Atlantis   xem phim Aquaman: Đế Vương Atlantis   12:55, 16:40, 21:25, 23:5
Bumblebee   xem phim Bumblebee   10:20, 16:0, 20:55
Nữ Hoàng Tuyết: Xứ Sở Trong Gương   xem phim Nữ Hoàng Tuyết: Xứ Sở Trong Gương   14:35, 18:30
Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   xem phim Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   9:25, 12:30, 16:25, 19:50
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   9:25, 10:30, 11:50, 13:0, 14:20, 15:30, 16:45, 18:0, 19:10, 20:30, 21:35, 22:50
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   10:15, 13:45, 16:5
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   10:5, 15:5, 18:30
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   9:40, 12:15, 14:50, 20:0
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   11:25, 13:25, 20:45, 22:15
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   9:30, 10:55, 11:45, 12:40, 14:5, 16:25, 17:35, 18:45, 21:0, 23:15
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   9:45, 18:35
Ma Quái   xem phim Ma Quái   9:5, 14:55, 20:20, 23:30
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   xem phim Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   12:35, 15:50, 19:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aquaman: Đế Vương Atlantis   xem phim Aquaman: Đế Vương Atlantis   16:35
Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   xem phim Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   9:10, 11:50, 16:15, 18:10
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   9:30, 11:45, 14:0, 16:15, 18:30, 19:30, 20:45, 21:45, 23:0
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   18:15
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   12:0, 15:55, 20:10
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   9:25, 13:50, 22:40
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   9:40, 11:50, 14:5, 22:40
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   9:45, 13:45, 16:20, 18:30, 20:35, 22:25
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   11:5
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   xem phim Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   14:20, 20:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aquaman: Đế Vương Atlantis   xem phim Aquaman: Đế Vương Atlantis   12:35, 15:30, 21:30
Bumblebee   xem phim Bumblebee   14:15, 17:0
Nữ Hoàng Tuyết: Xứ Sở Trong Gương   xem phim Nữ Hoàng Tuyết: Xứ Sở Trong Gương   9:20, 10:0
Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   xem phim Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   16:15
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   10:15, 11:45, 14:0, 14:35, 16:45, 18:15, 20:10, 20:30, 22:50
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   15:5, 19:15, 20:45, 22:10, 23:0
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   12:45, 14:40
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   10:20, 12:15, 19:0, 22:35
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   15:30, 18:25, 19:30
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   10:5, 11:5, 12:20, 16:55, 17:50, 20:0
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   11:35, 17:30, 21:50
Ma Quái   xem phim Ma Quái   9:55, 23:50
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   xem phim Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   10:0, 13:15, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aquaman: Đế Vương Atlantis   xem phim Aquaman: Đế Vương Atlantis   11:30
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   8:40, 11:10, 13:30, 18:30, 20:50
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   11:10, 15:50
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   15:30
Người Quen Xa Lạ   xem phim Người Quen Xa Lạ   8:10, 13:10, 17:40
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   9:0, 14:30, 19:0
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   17:0, 21:20
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   xem phim Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   8:50, 13:30, 18:10, 20:30
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   10:30, 15:50, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aquaman: Đế Vương Atlantis   xem phim Aquaman: Đế Vương Atlantis   11:0, 15:30, 21:15
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   11:45, 15:15, 21:30
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   9:30, 11:30, 13:45, 16:0, 18:15, 20:30, 21:45
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   9:15, 12:30, 14:45, 18:45, 20:45
Người Quen Xa Lạ   xem phim Người Quen Xa Lạ   16:30
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   11:15, 15:45, 20:15
Võ Lâm Quái Thú   xem phim Võ Lâm Quái Thú   17:0
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   10:30, 13:15, 19:0
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   9:15, 14:10, 19:30
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   10:45, 13:30, 18:0, 20:0
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   xem phim Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   18:15
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   14:0, 18:30, 21:0
Ma Quái   xem phim Ma Quái   16:15
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   xem phim Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   17:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aquaman: Đế Vương Atlantis   xem phim Aquaman: Đế Vương Atlantis   21:0, 23:30
Bumblebee   xem phim Bumblebee   11:10, 15:20, 16:45
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   13:20
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   9:30, 14:40, 17:45, 19:15, 21:15
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   8:50, 10:40, 13:5, 14:15, 16:5, 17:0, 19:30, 21:30, 23:15
Người Quen Xa Lạ   xem phim Người Quen Xa Lạ   10:50, 17:25
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   8:50, 11:0, 13:50, 18:35, 19:45, 22:0, 23:10
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   9:0, 15:30
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   9:5, 11:55, 12:45, 15:5, 17:35, 19:0, 20:10, 21:0
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   xem phim Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   9:50, 11:5, 13:10, 16:20, 18:5, 19:40, 21:45, 22:10, 23:50
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   11:40, 23:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aquaman: Đế Vương Atlantis   xem phim Aquaman: Đế Vương Atlantis   9:0, 11:45, 14:30, 17:15, 20:0
Bumblebee   xem phim Bumblebee   13:45
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   9:15, 11:30, 13:0, 14:15, 16:0, 18:15, 19:45, 21:0
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   8:45, 12:0, 22:45
Võ Lâm Quái Thú   xem phim Võ Lâm Quái Thú   8:30, 16:15, 18:45
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   9:45, 10:45, 14:0, 15:15, 17:30, 20:30, 22:0
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   xem phim Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   10:30, 12:15, 15:0, 16:45, 19:30, 21:30
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   9:30, 12:30, 17:0, 18:30, 20:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bumblebee   xem phim Bumblebee   14:30
Nữ Hoàng Tuyết: Xứ Sở Trong Gương   xem phim Nữ Hoàng Tuyết: Xứ Sở Trong Gương   9:0, 10:50
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   10:0, 12:20, 14:40, 16:0, 18:20, 20:40, 23:5
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   9:0, 11:20, 13:40, 16:15
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   11:50, 15:20, 17:40, 20:0, 21:20, 22:20
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   9:20, 11:10, 13:40, 17:0, 19:30, 22:0
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   10:35, 12:5, 14:10, 16:30, 19:20, 21:10, 22:25, 23:30
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   9:0, 12:40, 14:50, 17:10, 20:10
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   9:20, 17:20, 18:35
Ma Quái   xem phim Ma Quái   8:50, 21:40, 23:40
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   xem phim Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   13:0, 18:50, 23:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nữ Hoàng Tuyết: Xứ Sở Trong Gương   xem phim Nữ Hoàng Tuyết: Xứ Sở Trong Gương   19:20
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   17:0
Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   xem phim Đầu Gấu Bắc Cực 2: Chìa Khóa Thần Kỳ   9:5, 11:0, 12:55, 14:50, 16:45, 18:40, 20:35
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   8:50, 11:5, 13:20, 15:35, 16:50, 17:50, 20:5, 22:20
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   19:5, 21:0, 23:10
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   9:0, 11:15, 13:30, 18:10, 20:25, 22:40
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   9:20, 13:50, 15:45, 22:30
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   14:45, 16:15, 18:30, 20:45, 23:0
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   11:45, 14:45, 21:15, 23:20
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   9:25, 12:5
Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   xem phim Chỉ Cần Em Hạnh Phúc   10:15, 12:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   8:30, 11:0, 13:30, 16:0, 18:30, 21:0
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   10:30, 13:30, 15:30, 16:40
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   8:20, 21:30
Người Quen Xa Lạ   xem phim Người Quen Xa Lạ   9:0, 13:0, 19:0
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   15:0, 19:30
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   13:0, 17:30, 22:0
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   xem phim Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   9:0, 14:10, 19:10, 19:50, 21:30
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   11:20, 16:0
Ma Quái   xem phim Ma Quái   8:40, 11:30, 18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   12:40, 14:30, 18:30, 20:40
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   8:40, 12:30, 14:40, 16:30, 20:30
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   8:20, 10:40, 16:40, 18:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   9:50, 13:45, 15:45, 20:20
Võ Lâm Quái Thú   xem phim Võ Lâm Quái Thú   11:55, 16:30, 18:25
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   9:45, 12:0, 14:15, 18:15, 20:5
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   10:0, 11:45, 13:55, 15:50, 18:20, 20:30

Thời tiết một số khu vực