Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Làng Hạnh Phúc   xem phim Ngôi Làng Hạnh Phúc   14:50, 19:55
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:25, 10:15, 12:0, 13:45, 15:30, 17:15, 19:0, 20:45
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   9:20, 10:0, 11:30, 12:30, 14:0, 15:0, 16:30, 17:30, 19:5, 20:0, 21:40, 22:30
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   9:50, 14:50, 19:10, 21:0, 22:50
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   11:50, 17:20, 20:55
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   9:0, 16:15, 18:5
Em Gái Đến Từ Tương Lai   xem phim Em Gái Đến Từ Tương Lai   13:40, 19:10
Ma Gương   xem phim Ma Gương   11:10, 15:25, 18:20, 22:45
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:0, 9:30, 10:0, 11:0, 11:30, 12:0, 13:0, 13:30, 14:0, 15:0, 15:30, 16:10, 17:0, 17:30, 18:5, 19:0, 19:25, 20:0, 21:0, 21:20, 21:55, 22:30, 22:55, 23:10
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:50, 12:20, 13:40, 16:40, 18:5, 22:30
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   9:30, 13:5, 14:50, 16:35, 20:15, 21:55
Cô Phù Thủy Nhỏ   xem phim Cô Phù Thủy Nhỏ   11:10, 13:0, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Làng Hạnh Phúc   xem phim Ngôi Làng Hạnh Phúc   9:30, 14:15, 19:5
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   10:15, 14:45, 20:45, 22:30
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   17:55
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   10:20
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   9:25, 13:30
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   10:5, 15:40, 17:45
Em Gái Đến Từ Tương Lai   xem phim Em Gái Đến Từ Tương Lai   11:45
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:40, 11:10, 12:10, 13:20, 14:30, 15:50, 16:45, 18:15, 19:10, 20:10, 20:30, 20:55, 21:30, 22:50, 23:15, 23:45
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:20, 12:25, 14:0, 15:10, 16:10, 18:10, 20:5, 21:15, 22:50
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   12:0
Cô Phù Thủy Nhỏ   xem phim Cô Phù Thủy Nhỏ   12:40, 16:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Làng Hạnh Phúc   xem phim Ngôi Làng Hạnh Phúc   11:20, 13:50
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   14:10
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   9:30, 12:30, 13:15, 15:30, 19:10, 22:10
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   9:10, 14:45, 15:50
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   9:0, 11:55
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   16:50, 18:30
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   11:30
Em Gái Đến Từ Tương Lai   xem phim Em Gái Đến Từ Tương Lai   18:20
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:5, 9:15, 10:15, 11:0, 11:30, 12:20, 13:0, 14:0, 14:25, 15:20, 16:0, 16:30, 16:50, 17:40, 18:20, 19:0, 19:30, 20:0, 20:40, 21:20, 21:50, 22:0, 22:30, 23:0, 23:45
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:35, 10:35, 11:40, 13:15, 17:0, 19:15, 19:50, 20:50, 21:30, 22:40
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   9:25, 17:40, 19:25
Nàng Công Chúa Trong Mơ   xem phim Nàng Công Chúa Trong Mơ   15:0, 16:5
Cô Phù Thủy Nhỏ   xem phim Cô Phù Thủy Nhỏ   9:35, 12:45, 23:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Làng Hạnh Phúc   xem phim Ngôi Làng Hạnh Phúc   16:10, 19:50
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   9:55, 12:40, 15:25, 18:10, 23:10
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   8:0
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   8:15, 18:20
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   8:0
Em Gái Đến Từ Tương Lai   xem phim Em Gái Đến Từ Tương Lai   14:10, 14:40
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   8:5, 8:40, 9:45, 10:20, 10:55, 11:55, 12:35, 13:10, 14:5, 14:45, 15:25, 16:15, 16:55, 17:40, 18:25, 19:5, 20:0, 20:35, 20:55, 21:15, 22:15, 23:10, 23:30
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   8:10, 9:20, 10:20, 10:25, 10:50, 12:0, 13:5, 13:30, 14:40, 15:45, 16:5, 17:20, 18:25, 18:45, 20:30, 21:5, 21:30, 22:45, 23:25
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   8:0, 16:35, 21:25
Nàng Công Chúa Trong Mơ   xem phim Nàng Công Chúa Trong Mơ   10:25, 13:0, 19:50
Cô Phù Thủy Nhỏ   xem phim Cô Phù Thủy Nhỏ   12:5, 17:45, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Làng Hạnh Phúc   xem phim Ngôi Làng Hạnh Phúc   11:20, 13:10
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   9:40, 12:45, 15:55, 19:0, 22:15
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   8:50, 15:0
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   17:25
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   11:45, 16:20
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   9:10, 18:45
Em Gái Đến Từ Tương Lai   xem phim Em Gái Đến Từ Tương Lai   14:10
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   8:35, 9:0, 9:30, 10:5, 10:30, 11:0, 11:30, 11:55, 12:25, 12:55, 13:25, 13:55, 14:20, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:10, 17:35, 18:5, 18:35, 19:5, 19:35, 20:0, 20:30, 20:55, 21:30, 22:5, 22:25
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:50, 12:35, 15:35, 18:25, 19:50, 21:20, 22:40
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   11:10, 19:40
Nàng Công Chúa Trong Mơ   xem phim Nàng Công Chúa Trong Mơ   9:20
Cô Phù Thủy Nhỏ   xem phim Cô Phù Thủy Nhỏ   13:10, 15:25, 17:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Làng Hạnh Phúc   xem phim Ngôi Làng Hạnh Phúc   15:0
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   8:45, 11:20, 22:0
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   16:45, 18:20, 23:25
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   10:50, 19:5
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   12:35, 14:25
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   10:5, 15:50, 16:45
Em Gái Đến Từ Tương Lai   xem phim Em Gái Đến Từ Tương Lai   8:10
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   8:15, 9:0, 10:40, 11:50, 12:30, 13:0, 14:10, 14:50, 15:20, 16:30, 17:40, 18:50, 20:0, 20:20, 21:10, 22:20, 23:30
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   8:0, 10:20, 13:5, 17:5, 17:30, 19:15, 20:40, 21:45, 22:40, 23:5
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   8:10, 13:0, 21:10
Cô Phù Thủy Nhỏ   xem phim Cô Phù Thủy Nhỏ   8:15, 10:25, 14:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Làng Hạnh Phúc   xem phim Ngôi Làng Hạnh Phúc   9:15, 16:50
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   9:45, 15:10, 18:30, 21:30
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   18:10
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   12:5
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   12:45
Em Gái Đến Từ Tương Lai   xem phim Em Gái Đến Từ Tương Lai   14:20
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:0, 11:0, 12:15, 13:10, 14:35, 15:25, 16:20, 17:35, 18:35, 19:55, 20:55, 22:5, 23:10
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:30, 10:50, 13:40, 16:30, 19:20, 20:25, 22:15, 23:0
Cô Phù Thủy Nhỏ   xem phim Cô Phù Thủy Nhỏ   10:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   9:30, 17:10
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   9:45, 12:20, 15:0, 17:40, 20:15
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   11:15, 13:15, 15:15, 18:55, 20:45
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   11:30, 16:15, 21:0
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:0, 12:0, 14:0, 16:0, 18:0, 20:0
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:0, 13:40, 18:25
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   12:50, 16:50, 20:30
Cô Phù Thủy Nhỏ   xem phim Cô Phù Thủy Nhỏ   9:10, 11:0, 14:40, 18:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   xem phim Khách Sạn Huyền Bí 3: Kỳ Nghỉ Ma Cà Rồng   13:10, 16:30
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   9:40, 11:40, 13:50, 16:0, 18:50, 20:30, 21:30
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   10:0, 17:0
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   12:0
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   11:20, 16:20, 18:15
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   12:30, 18:20
Em Gái Đến Từ Tương Lai   xem phim Em Gái Đến Từ Tương Lai   14:15
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:20, 10:50, 12:15, 13:30, 14:30, 15:40, 16:45, 18:0, 19:0, 20:0, 21:15, 22:15
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   10:10, 12:45, 14:45, 17:20, 18:40, 19:50, 21:0, 22:0
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   10:30, 15:15, 21:45
Nàng Công Chúa Trong Mơ   xem phim Nàng Công Chúa Trong Mơ   10:20, 15:0, 20:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   11:15, 16:20, 21:25
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   10:5, 15:0
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   12:40, 17:15, 19:10
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   12:40
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:25, 14:5, 14:50, 19:10, 20:55
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   8:40, 10:0, 11:20, 12:15, 14:0, 14:35, 16:40, 17:30, 19:20, 20:10, 21:5, 22:0
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   8:30, 17:5, 19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   9:50
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   8:40, 12:55, 22:0
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   10:50, 15:5, 17:10
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   12:10
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:20, 10:25, 14:0, 14:30, 15:30, 16:20, 16:50, 18:40, 19:10, 20:30, 21:0, 21:30
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   8:30, 9:0, 9:40, 11:15, 12:45, 14:0, 14:30, 16:25, 16:45, 17:15, 17:50, 19:15, 19:30, 20:0, 21:10, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   10:15, 12:55, 15:35, 18:15, 21:0
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   12:15, 16:0
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   13:25, 17:5
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   18:10
Em Gái Đến Từ Tương Lai   xem phim Em Gái Đến Từ Tương Lai   10:15, 15:20, 19:0
Ma Gương   xem phim Ma Gương   12:10, 16:15, 21:15
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:0, 11:0, 13:5, 14:10, 15:10, 17:15, 18:30, 19:20, 20:20, 21:25
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   10:40, 13:30, 16:0, 20:40
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   10:30, 14:10, 18:0
Nàng Công Chúa Trong Mơ   xem phim Nàng Công Chúa Trong Mơ   12:0, 19:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   11:50, 17:0, 22:10
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   14:45, 19:55
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   10:50, 18:55
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   9:35, 12:50, 16:55
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   14:30
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:0, 9:40, 11:15, 11:55, 13:30, 14:10, 15:45, 16:25, 18:0, 18:40, 20:15, 20:55, 22:30, 23:10
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:10, 11:50, 14:30, 17:10, 19:50, 22:30
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   9:0, 15:5, 20:50
Nàng Công Chúa Trong Mơ   xem phim Nàng Công Chúa Trong Mơ   9:5, 10:45, 19:10
Cô Phù Thủy Nhỏ   xem phim Cô Phù Thủy Nhỏ   12:25, 16:50, 20:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   10:40, 12:25, 15:25
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   10:10
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   10:10, 13:35
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   13:0
Em Gái Đến Từ Tương Lai   xem phim Em Gái Đến Từ Tương Lai   18:30
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:0, 12:15, 14:30, 15:20, 16:45, 17:35, 19:0, 19:50, 20:30, 21:15, 22:5, 22:30, 23:0
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   10:20, 14:30, 15:50, 17:10, 19:50, 20:20, 22:45
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   18:30, 23:30
Cô Phù Thủy Nhỏ   xem phim Cô Phù Thủy Nhỏ   12:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   9:15, 12:0, 14:45, 17:30, 20:20
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   11:0, 14:30, 18:30
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   12:30, 16:30
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   10:20, 17:5, 19:20
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:20, 10:30, 11:30, 12:40, 13:0, 13:40, 14:15, 14:50, 15:50, 16:25, 17:0, 18:35, 19:10, 19:50, 20:30, 21:20, 22:0, 22:40, 23:5, 23:30
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:5, 9:40, 11:40, 12:20, 15:0, 17:35, 20:10, 20:45, 21:30, 22:45, 23:20
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   9:10, 15:15, 18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   9:45, 15:50, 20:0
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   12:25, 14:20, 16:15, 18:5, 20:25
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   10:5, 12:0, 13:55, 18:30
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:55, 11:55, 14:0, 16:0, 18:30, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   8:10, 16:40, 18:30
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   8:0, 12:10, 18:40, 22:30
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:10, 12:30, 14:30, 16:30, 20:30
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   10:0, 14:10, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   9:40, 13:10, 15:20
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   8:50, 10:50, 17:45
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   15:10, 18:40, 22:50
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:20, 11:40, 12:50, 13:45, 16:0, 17:30, 18:10, 19:30, 20:15, 20:45, 21:40, 22:30
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   10:10, 12:45, 15:0, 17:30, 20:0, 21:15, 22:20
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   8:0, 12:45, 16:50, 20:55
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   8:0
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   10:15, 12:35, 14:55, 17:15, 19:35, 20:0, 21:55
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   8:0, 9:20, 10:40, 12:0, 13:20, 14:40, 16:0, 17:20, 18:40, 21:20
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   10:45, 14:50, 18:55

Thời tiết một số khu vực