Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế   xem phim Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế   9:35, 15:10, 20:55
Sát Thủ Anna   xem phim Sát Thủ Anna   11:5, 22:30
Siêu Quậy Có Bầu   xem phim Siêu Quậy Có Bầu   14:0, 17:30
Shaun the Sheep: Người Bạn Ngoài Hành Tinh   xem phim Shaun the Sheep: Người Bạn Ngoài Hành Tinh   9:35, 19:10
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   xem phim Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   10:40, 12:15, 15:25, 17:0, 18:35, 21:45, 23:25
Joker   xem phim Joker   9:0, 10:0, 11:5, 12:5, 13:10, 14:10, 15:15, 16:15, 17:20, 18:20, 19:25, 20:25, 22:30
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   9:10, 13:50, 20:10
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   15:40, 17:10
Ngọt Ngào Điên Dại   xem phim Ngọt Ngào Điên Dại   13:15, 19:0
Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   xem phim Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   11:30, 20:40
Chạy Sô Ăn Cưới   xem phim Chạy Sô Ăn Cưới   13:20, 20:55
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:15, 11:10, 15:15, 17:5, 19:0, 21:30, 22:50, 23:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế   xem phim Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế   13:10
Joker   xem phim Joker   9:40, 10:40, 11:30, 12:40, 13:30, 14:0, 15:10, 16:0, 16:35, 17:40, 19:5, 20:5, 20:40, 21:30, 22:5
Ngọt Ngào Điên Dại   xem phim Ngọt Ngào Điên Dại   11:0, 15:35, 17:50
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:20, 14:45, 16:55, 18:30, 20:15, 22:25, 23:10
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:5, 19:40, 21:40, 22:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế   xem phim Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế   10:20, 12:35, 14:40, 16:55
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   xem phim Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   18:40
Joker   xem phim Joker   9:0, 9:50, 10:50, 11:25, 12:15, 13:15, 13:50, 14:40, 15:40, 16:15, 17:5, 17:30, 18:5, 19:30, 19:55, 20:30, 21:55, 22:20, 22:55
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   9:0, 10:50, 14:45
Ngọt Ngào Điên Dại   xem phim Ngọt Ngào Điên Dại   10:0, 11:0, 13:10, 15:20, 18:25, 19:30
Chạy Sô Ăn Cưới   xem phim Chạy Sô Ăn Cưới   16:35
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:5, 11:10, 12:40, 13:15, 14:50, 15:20, 16:55, 17:25, 19:0, 20:35, 21:5, 21:40, 22:40, 23:10
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:10, 20:35, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế   xem phim Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế   9:45, 14:15
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   xem phim Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   12:10, 16:40, 18:45
Joker   xem phim Joker   8:50, 9:30, 10:5, 10:50, 11:25, 12:5, 12:40, 13:25, 14:0, 14:40, 15:15, 16:0, 16:35, 17:15, 17:50, 18:35, 19:0, 19:50, 20:25, 21:10, 21:40, 22:25, 23:0
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   15:50, 20:10
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   11:35
Ngọt Ngào Điên Dại   xem phim Ngọt Ngào Điên Dại   9:20, 13:35
Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   xem phim Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   8:40
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   8:45, 10:0, 10:30, 11:0, 12:15, 12:45, 13:15, 14:30, 15:0, 15:30, 16:45, 17:15, 17:45, 18:0, 19:25, 20:0, 20:45, 21:40, 22:15, 23:0
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:10, 21:35, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế   xem phim Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế   11:45
Joker   xem phim Joker   9:45, 11:0, 12:20, 13:30, 15:0, 16:0, 17:30, 18:30, 20:20, 21:0, 22:50
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   16:10
Ngọt Ngào Điên Dại   xem phim Ngọt Ngào Điên Dại   14:0, 18:20
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:30, 11:30, 13:35, 14:30, 15:45, 16:40, 17:55, 18:55, 20:5, 21:5, 22:15
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   20:35, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế   xem phim Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế   18:10
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   xem phim Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   13:10
Joker   xem phim Joker   10:0, 10:50, 12:30, 13:20, 15:0, 15:50, 17:30, 20:0, 20:30, 22:30, 23:0
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   16:0, 17:20
Ngọt Ngào Điên Dại   xem phim Ngọt Ngào Điên Dại   12:20, 13:45, 16:45, 20:15
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   10:10, 11:0, 11:35, 14:35, 15:10, 18:5, 19:0, 21:10, 23:20
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:30, 22:0, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế   xem phim Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế   9:15, 14:45, 18:45
Shaun the Sheep: Người Bạn Ngoài Hành Tinh   xem phim Shaun the Sheep: Người Bạn Ngoài Hành Tinh   13:45
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   xem phim Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   9:30, 14:15
Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi   xem phim Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi   13:0
Joker   xem phim Joker   9:30, 10:45, 12:0, 13:15, 14:30, 15:30, 16:30, 17:15, 18:0, 19:30, 20:30, 21:15, 22:0
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   11:30, 15:45, 18:0, 20:0
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   11:15, 16:45, 22:0
Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   xem phim Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   10:15
Chạy Sô Ăn Cưới   xem phim Chạy Sô Ăn Cưới   12:30
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:45, 10:30, 11:45, 12:45, 14:0, 15:0, 16:15, 17:0, 18:15, 19:15, 20:15, 21:15, 22:15
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:0, 20:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế   xem phim Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế   13:40
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   xem phim Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   11:40
Xin Chào, Yêu, Tạm Biệt   xem phim Xin Chào, Yêu, Tạm Biệt   9:10
Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi   xem phim Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi   17:40
Joker   xem phim Joker   9:0, 10:0, 11:20, 12:15, 13:20, 14:30, 15:45, 16:45, 18:0, 19:0, 19:30, 20:15, 21:15, 21:50, 22:30, 23:30
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   8:55, 14:55, 17:20
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   9:50
Ngọt Ngào Điên Dại   xem phim Ngọt Ngào Điên Dại   13:10, 15:35, 17:45
Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   xem phim Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   11:15
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:20, 10:20, 10:55, 11:35, 12:55, 13:40, 14:35, 15:15, 15:50, 16:50, 18:50, 19:50, 20:50, 21:5, 21:45, 22:50, 23:45
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:15, 21:30, 23:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Bí Ẩn Ngân Hà   xem phim Giải Mã Bí Ẩn Ngân Hà   10:0, 14:20
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   xem phim Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   9:40, 11:20, 13:0, 14:40, 16:30, 18:20, 20:0
Joker   xem phim Joker   9:30, 11:40, 13:50, 16:0, 18:10, 20:20
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   12:20, 16:45, 19:0
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:20, 11:30, 13:30, 15:30, 17:40, 19:45, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Shaun the Sheep: Người Bạn Ngoài Hành Tinh   xem phim Shaun the Sheep: Người Bạn Ngoài Hành Tinh   16:30, 22:0
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   xem phim Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   8:20, 12:20, 18:20
Joker   xem phim Joker   10:20, 12:0, 14:20, 16:30, 18:10, 20:30
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   10:20, 14:20, 16:0, 20:10, 22:0
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   8:30, 10:0, 12:30, 14:10, 18:40, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Shaun the Sheep: Người Bạn Ngoài Hành Tinh   xem phim Shaun the Sheep: Người Bạn Ngoài Hành Tinh   15:0
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   xem phim Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   13:40, 15:45
Joker   xem phim Joker   10:30, 11:0, 12:0, 13:10, 14:40, 15:50, 17:20, 18:30, 20:0, 21:10, 22:40
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   9:45
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   10:45, 16:50, 19:15
Ngọt Ngào Điên Dại   xem phim Ngọt Ngào Điên Dại   14:30, 21:15
Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   xem phim Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   12:45, 17:0
Chạy Sô Ăn Cưới   xem phim Chạy Sô Ăn Cưới   12:25, 17:50
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   10:10, 12:0, 14:20, 16:40, 18:50, 20:0, 21:30
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:0, 21:0, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Shaun the Sheep: Người Bạn Ngoài Hành Tinh   xem phim Shaun the Sheep: Người Bạn Ngoài Hành Tinh   10:0, 14:10, 17:45
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   xem phim Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   12:5, 16:5, 19:20
Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi   xem phim Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi   12:0
Joker   xem phim Joker   9:45, 11:55, 14:5, 16:15, 18:25, 20:35
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:55, 14:15, 15:50, 18:40, 21:0
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   xem phim Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   15:45
Joker   xem phim Joker   9:30, 10:45, 12:0, 13:15, 14:15, 16:30, 17:45, 19:0, 21:0
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   10:0, 12:45, 14:30, 17:15, 19:0
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   9:0
Ngọt Ngào Điên Dại   xem phim Ngọt Ngào Điên Dại   9:45, 11:0, 12:0, 14:15, 16:30, 18:45
Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   xem phim Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   10:30
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   12:0, 14:45, 16:45, 21:30
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:15, 20:15, 21:0, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   xem phim Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   11:30, 15:30
Joker   xem phim Joker   9:30, 12:0, 13:30, 14:30, 16:0, 17:0, 18:30, 19:30, 21:0, 22:0
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   9:0, 11:0, 13:0, 15:0, 17:0
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   11:15
Ngọt Ngào Điên Dại   xem phim Ngọt Ngào Điên Dại   9:0, 13:15, 17:30
Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   xem phim Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   9:15
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   8:45, 9:15, 10:15, 11:0, 11:30, 12:30, 13:15, 13:45, 14:45, 15:30, 16:0, 17:0, 17:45, 18:15, 19:0, 19:45, 20:30, 21:15
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:15, 20:15, 21:45, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   xem phim Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   9:20, 11:10
Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi   xem phim Trời Sáng Rồi, Ta Ngủ Đi Thôi   9:10, 13:20
Joker   xem phim Joker   9:0, 9:50, 10:30, 11:30, 12:30, 13:10, 14:0, 14:40, 15:20, 15:50, 16:30, 17:15, 17:50, 18:20, 19:0, 19:50, 20:10, 20:50, 21:30, 22:30, 23:20
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   10:0, 12:20, 14:40, 16:55
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   12:30
Ngọt Ngào Điên Dại   xem phim Ngọt Ngào Điên Dại   9:50, 11:0, 13:0, 15:10, 17:25, 19:10
Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   xem phim Bước Nhảy Cuồng Nhiệt   12:10
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:0, 9:40, 10:20, 11:10, 11:50, 13:25, 14:0, 14:30, 15:5, 15:40, 16:10, 16:45, 17:15, 17:50, 18:20, 19:30, 20:30, 21:40, 22:40, 23:50
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:10, 19:40, 20:20, 21:50, 22:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   xem phim Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   10:45, 13:45, 17:45
Joker   xem phim Joker   8:15, 9:30, 11:15, 12:15, 13:30, 14:30, 15:45, 18:0, 19:30, 20:30, 21:45, 22:45
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   9:15, 11:45, 15:55, 18:0, 18:30
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   10:30, 14:15, 17:30
Ngọt Ngào Điên Dại   xem phim Ngọt Ngào Điên Dại   8:45, 15:30
Chạy Sô Ăn Cưới   xem phim Chạy Sô Ăn Cưới   12:30, 16:45
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   8:0, 9:0, 10:0, 11:0, 12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 19:0, 20:0, 21:0, 22:0, 23:0
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:15, 20:15, 21:30, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   10:10, 10:55, 11:50, 12:50, 13:25, 14:40, 15:20, 17:50, 19:40, 20:20, 22:10, 22:50
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   18:45
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   9:55, 18:0
Ngọt Ngào Điên Dại   xem phim Ngọt Ngào Điên Dại   15:50, 20:50, 23:0
Chạy Sô Ăn Cưới   xem phim Chạy Sô Ăn Cưới   17:10
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   10:30, 12:35, 14:20, 16:25, 18:30, 20:35, 22:40
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:5, 19:55, 21:30, 22:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   10:0, 11:15, 12:30, 14:55, 15:50, 17:10, 17:25, 18:20, 21:50, 22:55
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   15:0, 19:40, 20:50
Ngọt Ngào Điên Dại   xem phim Ngọt Ngào Điên Dại   14:30, 16:45
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   10:15, 12:25, 13:40, 14:15, 16:25, 18:30, 21:25, 23:30
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:0, 19:55, 20:40, 22:20, 23:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   9:0, 11:30, 13:30, 14:0, 16:30, 21:10
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   8:45, 12:45, 19:15
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   10:45
Ngọt Ngào Điên Dại   xem phim Ngọt Ngào Điên Dại   14:45, 17:0
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:0, 11:15, 16:0, 18:15, 19:0, 20:30
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   21:15

Thời tiết một số khu vực