Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bắc kim thang   xem phim Bắc kim thang   14:40, 16:20, 20:0, 21:40, 23:20 Các loại khác
Thú Cưng Siêu Quậy   xem phim Thú Cưng Siêu Quậy   9:10, 11:50, 13:25, 15:0, 16:35, 18:10, 20:20
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   9:5, 10:0, 12:5, 14:10, 16:15, 18:20, 20:25, 22:25
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   9:50, 12:0, 14:10, 16:20, 18:30, 20:40, 22:50
Đại Dịch Tử Thần   xem phim Đại Dịch Tử Thần   11:5, 21:40
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   13:20, 19:0
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   10:40, 15:0, 17:40, 21:55
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   9:50, 13:20, 15:30, 21:10
Ma Gương 2   xem phim Ma Gương 2   11:30, 17:10, 23:15
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   xem phim Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   12:40, 18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bắc kim thang   xem phim Bắc kim thang   22:0 Các loại khác
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   14:15, 21:45
Ứng Dụng Tử Thần   xem phim Ứng Dụng Tử Thần   14:30, 21:30
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   9:0, 11:30, 15:30, 16:30, 19:0, 21:30
Kim Ji-young 1982   xem phim Kim Ji-young 1982   9:15, 11:45, 14:0, 16:45, 19:15
Đồi Địa Đàng   xem phim Đồi Địa Đàng   11:30
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:0, 11:30, 14:0, 16:30, 19:0
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   9:30, 18:30, 21:30
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   12:30, 16:30
Ma Gương 2   xem phim Ma Gương 2   9:30, 13:30, 18:0, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bắc kim thang   xem phim Bắc kim thang   17:15, 19:15 Các loại khác
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   9:30, 11:30, 14:15, 15:30, 19:15
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   9:15, 9:45, 12:0, 14:0, 14:45, 17:0, 17:45, 19:30, 21:30
Kim Ji-young 1982   xem phim Kim Ji-young 1982   11:0, 16:30, 20:0
Đồi Địa Đàng   xem phim Đồi Địa Đàng   15:15
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:0, 10:15, 11:45, 12:45, 14:0, 16:45, 19:0, 21:15, 21:45
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   9:0, 14:45, 20:30, 21:30
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   12:30, 17:15, 22:0
Ma Gương 2   xem phim Ma Gương 2   9:0, 12:0, 13:30, 18:0, 19:30, 22:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bắc kim thang   xem phim Bắc kim thang   8:45 Các loại khác
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   16:30, 21:0
Ứng Dụng Tử Thần   xem phim Ứng Dụng Tử Thần   9:0
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   13:15, 21:0
Kim Ji-young 1982   xem phim Kim Ji-young 1982   10:45, 16:0
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   15:30, 18:30
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   11:15, 18:0
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   9:0, 13:15, 19:0
Ma Gương 2   xem phim Ma Gương 2   11:0, 14:15, 21:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bắc kim thang   xem phim Bắc kim thang   11:10, 12:30, 21:55 Các loại khác
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   10:15, 13:15, 15:45, 18:30, 20:45
Vùng Đất Thây Ma: Cú Bắn Đúp   xem phim Vùng Đất Thây Ma: Cú Bắn Đúp   13:50, 18:0, 23:50
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   9:30, 11:55, 12:50, 14:20, 16:45, 21:30, 23:45
Kim Ji-young 1982   xem phim Kim Ji-young 1982   15:15, 19:15
Thiên Sứ Không Phép Màu   xem phim Thiên Sứ Không Phép Màu   17:15
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:20, 11:35, 16:10, 23:0
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   9:0, 10:30, 11:45, 14:30, 15:30, 17:30, 18:15, 19:0, 20:20, 21:0, 21:45, 23:10
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   9:15, 14:15, 20:0, 23:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thú Cưng Siêu Quậy   xem phim Thú Cưng Siêu Quậy   9:35, 10:15, 14:15, 15:10, 16:30, 18:20, 19:0, 20:30
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   12:5, 20:50, 22:30
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   9:20, 11:25, 12:20, 15:20, 16:5, 17:55, 19:35, 20:40, 22:10, 22:45
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:50, 11:55, 13:0, 14:55, 17:15, 20:10, 23:15
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   10:5, 14:0, 16:55, 19:50, 22:20
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   9:0, 11:5, 13:10, 14:30, 17:0, 18:40, 23:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thú Cưng Siêu Quậy   xem phim Thú Cưng Siêu Quậy   13:50, 15:0
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   9:0, 9:40, 10:45, 11:40, 12:30, 13:30, 14:20, 15:10, 16:20, 17:20, 19:0, 20:0, 21:40, 22:5, 22:40
Kim Ji-young 1982   xem phim Kim Ji-young 1982   10:20, 13:0, 15:45, 18:0, 19:20, 20:30
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   11:20, 14:50, 17:0, 18:25, 20:20, 22:50
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   9:30, 10:10, 11:10, 12:0, 13:10, 14:10, 15:20, 16:10, 17:10, 19:10, 20:10, 21:35, 22:30
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   11:30, 13:40, 15:50, 17:10, 18:5, 19:30, 20:40, 22:5
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   xem phim Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   9:20, 12:40, 18:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thú Cưng Siêu Quậy   xem phim Thú Cưng Siêu Quậy   15:10, 19:20
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   11:45, 14:10, 16:35
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   9:5, 9:50, 11:40, 12:25, 12:45, 14:15, 15:0, 15:15, 16:50, 17:35, 17:45, 19:25, 20:10, 20:15, 22:0, 22:45
Kim Ji-young 1982   xem phim Kim Ji-young 1982   9:25, 10:0, 12:20, 14:40, 17:0, 21:10, 23:15
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:15, 10:25, 11:35, 13:55, 16:15, 17:0, 18:35, 19:50, 20:55, 22:10
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   9:25, 10:0, 12:20, 12:55, 15:15, 18:10, 19:0, 21:5, 21:55
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   9:10, 11:10, 15:50, 17:50
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   xem phim Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   21:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thú Cưng Siêu Quậy   xem phim Thú Cưng Siêu Quậy   9:35, 12:0, 16:15, 18:0, 19:0
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   9:50, 12:45, 14:35, 17:0, 20:30, 23:10
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   9:15, 10:50, 11:35, 12:15, 13:0, 14:20, 15:0, 15:40, 17:5, 17:45, 18:25, 19:45, 20:15, 21:10, 22:20, 22:50, 23:30
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   8:50, 9:45, 10:20, 11:20, 12:50, 13:50, 14:30, 15:20, 16:25, 19:50, 20:20, 22:30, 23:5
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   9:0, 9:50, 12:5, 13:35, 15:10, 16:40, 17:10, 18:15, 19:35, 20:30, 21:20, 22:40
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   10:10, 12:20, 14:0, 18:20, 21:0
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   xem phim Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thú Cưng Siêu Quậy   xem phim Thú Cưng Siêu Quậy   9:15, 15:45
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   11:0
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   9:55, 12:30, 15:10, 16:25, 17:50, 19:10, 20:30, 22:5
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:30, 11:40, 14:0, 17:15, 18:15, 21:0, 23:10
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   9:40, 12:5, 13:40, 16:45, 19:45, 22:45
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   10:5, 14:50, 20:0, 23:20
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   xem phim Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   12:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thú Cưng Siêu Quậy   xem phim Thú Cưng Siêu Quậy   10:25, 14:20, 17:5
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   10:40, 18:30, 19:45, 21:25
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:20, 12:0, 13:10, 14:40, 15:25, 17:20, 20:0, 21:0, 22:40, 23:10
Kim Ji-young 1982   xem phim Kim Ji-young 1982   16:15
Salma và Điều Ước Nhiệm Màu   xem phim Salma và Điều Ước Nhiệm Màu   13:0
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   10:20, 13:0, 16:0, 17:15, 19:0, 22:50
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   10:30, 11:15, 13:30, 14:15, 16:30, 19:30, 20:10, 22:15, 22:30
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   9:55, 12:15, 18:5, 20:45, 23:40
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   xem phim Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   18:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thú Cưng Siêu Quậy   xem phim Thú Cưng Siêu Quậy   12:30, 18:30
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   11:30, 13:45, 20:15
Vùng Đất Thây Ma: Cú Bắn Đúp   xem phim Vùng Đất Thây Ma: Cú Bắn Đúp   10:45, 19:0
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   9:15, 10:30, 11:45, 13:0, 14:30, 15:30, 17:0, 18:0, 19:30, 20:30, 22:0
Đại Dịch Tử Thần   xem phim Đại Dịch Tử Thần   9:45
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   10:15, 12:45, 14:15, 15:15, 16:45, 17:30, 19:45, 21:15, 22:15
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   9:30, 12:15, 15:0, 18:15, 21:0
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   10:0, 12:0, 14:0, 16:0, 18:0, 20:0, 22:30
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   xem phim Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   16:15, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   9:45, 12:0, 14:15, 16:30
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   8:45, 11:0, 13:20, 15:40, 18:0, 20:20
Salma và Điều Ước Nhiệm Màu   xem phim Salma và Điều Ước Nhiệm Màu   9:10, 15:10, 19:0
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   10:45, 13:0, 16:50, 20:40
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   9:0, 11:45, 14:30, 17:15, 18:45, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   10:35, 12:50, 16:50
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   11:15, 13:55, 15:25, 18:5, 20:45, 22:10
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:30, 10:25, 11:55, 16:25, 17:20, 18:50, 19:30, 21:15, 23:25
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   9:35, 12:0, 12:35, 13:5, 14:10, 15:0, 15:35, 16:5, 18:0, 18:35, 19:5, 20:0, 21:0, 21:35, 22:5, 23:0
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   14:20
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   xem phim Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   9:55, 11:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   13:40, 20:55
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:10, 10:40, 12:55, 15:30, 17:30, 18:20, 20:20, 21:0, 22:0, 23:30, 23:45
Kim Ji-young 1982   xem phim Kim Ji-young 1982   11:40
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   14:10, 16:45, 20:0, 22:30, 23:30
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   10:0, 10:30, 11:15, 12:20, 12:45, 13:25, 14:20, 15:40, 16:30, 18:0, 18:50, 19:40, 22:45, 23:5
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   10:10, 16:10, 19:15, 21:25
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   xem phim Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   17:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   13:0
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   11:20, 13:45, 16:40, 19:10, 20:45, 21:45, 23:10
Đại Dịch Tử Thần   xem phim Đại Dịch Tử Thần   9:15, 16:20, 18:25
Búp Bê Ký Ức Violet Evergarden   xem phim Búp Bê Ký Ức Violet Evergarden   8:40, 17:35, 23:45
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:10, 9:40, 10:50, 12:10, 13:40, 16:10, 18:0, 20:15, 22:45
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   9:0, 10:40, 12:0, 13:30, 14:30, 15:30, 18:15, 19:0, 20:0, 21:0, 22:30
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   10:15, 14:45, 15:45, 18:50, 21:30
Ma Gương 2   xem phim Ma Gương 2   17:5
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   xem phim Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   8:45, 11:45, 23:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:10, 18:0
Đại Dịch Tử Thần   xem phim Đại Dịch Tử Thần   8:10, 22:40
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   8:0, 12:30, 15:20, 20:20, 22:10
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   9:50, 12:40, 14:40, 17:20, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:5, 11:10, 12:40, 13:45, 15:15, 16:20, 17:50, 18:55, 20:40, 21:30, 22:25
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:55, 12:15, 14:35, 16:55, 20:50, 23:10
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   11:50, 14:50, 17:45, 19:15, 22:10
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   9:50, 10:40, 12:45, 14:45, 16:45, 18:50, 20:25
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   xem phim Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   23:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   9:50, 12:15, 15:15, 18:0, 20:25
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:55, 12:10, 14:20, 17:55, 20:30
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   9:45, 12:25, 15:5, 17:50, 20:5

Thời tiết một số khu vực