Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   xem phim Venom   10:25, 12:20, 14:15, 16:10, 18:5, 20:0, 21:55, 23:0
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   10:10, 12:30, 14:50, 17:10, 19:30, 21:50, 22:40
Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm 2: Halloween Quỷ Ám   xem phim Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm 2: Halloween Quỷ Ám   10:15, 13:45, 17:15, 20:45
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   13:15, 15:0, 16:45, 18:30, 20:15
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   12:0, 15:30, 19:0, 22:25
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:20, 11:25, 13:30, 15:35, 17:40, 18:40, 19:45, 21:50, 22:45
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   9:30, 11:45, 14:0, 16:15, 18:30, 20:45, 22:0
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   13:20, 15:40, 18:0, 20:20
The Grinch   xem phim The Grinch   9:10, 10:50, 12:30, 14:10, 15:50, 17:30, 19:10, 20:0, 21:40, 22:30
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:0, 11:0, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 19:0, 20:45, 21:0, 22:0, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   xem phim Venom   19:10, 21:15
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   12:10, 16:35, 21:0
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   10:15, 10:45, 14:40, 19:5
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   10:30, 12:55, 15:20, 17:45, 20:15
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   11:0, 18:30, 20:50
The Grinch   xem phim The Grinch   10:15, 10:20, 11:15, 12:5, 13:5, 13:55, 15:0, 15:45, 16:50, 17:35, 18:40, 19:20, 20:30, 21:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Venom   xem phim Venom   14:10
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   11:50, 16:45, 22:40
Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm 2: Halloween Quỷ Ám   xem phim Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm 2: Halloween Quỷ Ám   20:25
Cuộc Đàm Phán Sinh Tử   xem phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử   9:30, 14:25, 23:10
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   14:10, 18:10
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   18:30
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:0, 9:55, 11:20, 13:40, 16:0, 18:20, 20:40, 22:20, 23:0
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   9:0, 9:35, 11:35, 12:10, 14:45, 17:20, 19:55, 22:30
The Grinch   xem phim The Grinch   12:15, 15:0, 16:15, 16:35, 17:0, 19:0, 19:20, 20:55
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   10:10, 12:35, 20:15, 22:50
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   21:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Vì Sao Vụt Sáng   xem phim Vì Sao Vụt Sáng   13:35, 19:0
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   9:0, 17:10, 18:30, 21:45
Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   xem phim Lời Thỉnh Cầu Bí Ẩn   11:45, 19:15
Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm 2: Halloween Quỷ Ám   xem phim Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm 2: Halloween Quỷ Ám   12:40
Cuộc Đàm Phán Sinh Tử   xem phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử   11:15
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   9:5, 15:0, 16:10, 18:25
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   9:40, 16:0
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:0, 10:15, 11:20, 13:45, 16:5, 18:10, 20:0, 22:25
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   9:35, 12:15, 15:15, 17:20, 20:40
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   10:30, 12:30, 13:15, 13:45, 16:20, 16:30, 21:10
The Grinch   xem phim The Grinch   9:10, 10:25, 11:10, 13:10, 14:40, 15:10, 16:40, 17:55, 18:45, 19:45, 20:10
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:20, 11:50, 14:20, 17:0, 19:30
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   11:40, 14:10, 21:35, 23:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Quý Cô Thừa Kế   xem phim Quý Cô Thừa Kế   13:0
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   8:50, 11:45, 14:30, 18:20, 20:35, 22:25
Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm 2: Halloween Quỷ Ám   xem phim Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm 2: Halloween Quỷ Ám   18:45
Cuộc Đàm Phán Sinh Tử   xem phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử   23:20
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   11:40, 16:5, 17:45
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   9:15, 18:25
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:45, 11:30, 14:10, 15:0, 16:45, 17:30, 20:0, 22:35, 23:30
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   10:15, 12:15, 15:35, 17:20, 20:10, 20:50, 22:10, 22:55
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   9:10, 12:0, 14:50, 20:20, 23:10
The Grinch   xem phim The Grinch   9:0, 10:10, 11:15, 13:30, 14:45, 15:45, 17:0, 18:0, 19:15, 20:15
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   8:45, 10:0, 11:20, 12:40, 13:55, 15:15, 17:50, 19:25, 20:30, 21:25, 23:0
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   9:30, 12:25, 14:0, 16:30, 21:5, 23:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Quý Cô Thừa Kế   xem phim Quý Cô Thừa Kế   14:5
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   13:20, 17:10
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   9:35, 16:5
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   11:40
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   10:0, 14:40, 18:15, 20:30, 22:20
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   10:25, 13:40, 20:5, 22:35
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   16:30
The Grinch   xem phim The Grinch   9:30, 11:20, 13:0, 15:0, 17:0, 19:0, 21:0, 23:0
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:45, 12:20, 15:50, 19:20, 21:50
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   12:5, 18:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Quý Cô Thừa Kế   xem phim Quý Cô Thừa Kế   11:45
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   9:50, 12:25, 15:0
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   9:20, 16:20, 18:30
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   11:30
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:25, 14:0, 20:40, 22:20
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   13:30, 16:5, 22:45
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   17:40
The Grinch   xem phim The Grinch   9:15, 11:15, 13:15, 15:15, 17:15, 18:45, 19:15, 20:45, 21:15
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:40, 12:5, 14:30, 16:55, 19:20, 21:45
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   20:20, 23:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   9:10, 13:45
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   9:40, 11:50, 14:0, 16:10, 18:20
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   16:30
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   8:50, 9:40, 10:30, 11:20, 12:10, 13:0, 13:50, 14:40, 15:30, 16:20, 17:10, 18:0, 18:50, 19:40, 20:30, 20:50, 21:20, 22:10
The Grinch   xem phim The Grinch   11:5, 11:45, 13:10, 15:15, 16:25, 17:20, 18:25, 19:25, 20:25, 21:30
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:30, 11:50, 14:10, 18:30, 20:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   10:15, 12:40, 17:55
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   11:55, 13:30
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   11:20, 12:20
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:30, 16:30, 21:25, 23:45
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   10:0, 15:40, 18:50, 21:30, 23:20
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   9:15, 11:50, 15:15, 16:50, 21:0
The Grinch   xem phim The Grinch   9:20, 11:30, 13:0, 13:20, 14:5, 15:0, 15:20, 16:5, 17:0, 17:20, 18:5, 19:0, 19:30, 20:5, 20:30, 22:5, 23:40
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:50, 14:20, 18:20, 20:45, 22:30
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   9:30, 14:30, 19:20, 21:20, 23:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   9:10, 11:45, 14:20, 16:55
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   9:35, 11:25, 15:50, 20:40, 22:30
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   9:20, 16:25, 23:20
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:5, 11:35, 18:20, 20:45
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   11:40, 13:30, 14:15, 16:50, 18:0, 19:25
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   9:10, 11:15, 13:50
The Grinch   xem phim The Grinch   8:55, 9:35, 10:50, 11:45, 12:45, 13:40, 13:55, 14:40, 15:35, 16:35, 17:30, 18:30, 19:30, 20:25, 20:35, 21:25, 22:20, 22:45
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:5, 9:15, 11:25, 11:35, 13:45, 13:55, 16:5, 17:55, 18:25, 20:5, 20:15, 21:25, 22:0, 22:25, 22:35
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   16:5, 23:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   9:15, 11:55, 14:20, 18:0
Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm 2: Halloween Quỷ Ám   xem phim Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm 2: Halloween Quỷ Ám   11:10
Cuộc Đàm Phán Sinh Tử   xem phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử   8:55
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   9:55, 15:40, 16:40
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   13:40, 14:35
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   11:15, 14:50, 22:10, 22:40
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   12:10, 17:50, 20:30
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   10:0, 13:10, 17:15, 20:40
The Grinch   xem phim The Grinch   9:5, 9:45, 11:50, 15:55, 16:25, 17:0, 18:30, 19:5, 20:35, 21:10, 23:20
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:40, 12:45, 13:55, 15:15, 19:40, 20:0, 23:10
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   12:15, 17:40, 18:55
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   10:35, 12:30, 15:30, 17:30, 22:30
Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm 2: Halloween Quỷ Ám   xem phim Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm 2: Halloween Quỷ Ám   17:40
Cuộc Đàm Phán Sinh Tử   xem phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử   12:5, 14:5, 16:30, 18:5
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   9:40, 13:55, 21:20
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   10:15, 23:20
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:45, 11:55, 13:10, 14:15, 20:30, 20:55, 22:45, 23:10
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   13:0, 22:45
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   10:0, 15:0, 15:55, 18:0, 19:55, 20:15, 22:55
The Grinch   xem phim The Grinch   9:30, 11:55, 13:45, 15:35, 16:15, 17:25, 18:25, 19:15, 21:5
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:40, 11:40, 15:25, 18:40, 20:15, 22:25
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   11:20, 19:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   10:15, 13:0, 15:30, 18:30, 21:30
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   12:15, 17:30, 18:15
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   10:0, 14:45, 20:15
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:45, 12:0, 14:15, 16:45, 19:0, 20:45, 22:0
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   14:0
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   10:30, 11:30, 15:0
The Grinch   xem phim The Grinch   9:15, 11:0, 12:45, 14:30, 16:15, 17:0, 18:0, 18:45, 19:45, 20:30, 21:0
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   11:15, 13:45, 16:0, 18:15, 19:30, 21:45
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   16:30, 21:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   11:50, 14:45, 16:30, 20:15, 22:50
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   9:15
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   11:10
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:20, 11:35, 13:0, 13:50, 16:5, 18:20, 18:55, 20:35, 21:0, 22:40, 23:15, 23:30
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   9:50, 12:15, 17:55, 21:10, 23:25
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   9:15, 12:20, 15:20, 20:25, 22:55
The Grinch   xem phim The Grinch   9:45, 11:30, 13:15, 14:50, 15:0, 16:45, 17:10, 18:30, 19:50, 21:35
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:0, 10:10, 11:10, 13:20, 14:15, 15:30, 16:40, 17:40, 18:50, 19:0, 21:15, 23:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   9:30, 12:0, 16:10, 20:30
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:0, 10:0, 11:15, 12:15, 13:30, 14:30, 15:45, 16:45, 18:0, 19:0, 20:15, 21:30, 22:30
The Grinch   xem phim The Grinch   9:45, 11:45, 13:40, 15:30, 17:30, 20:45
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:10, 11:30, 12:45, 14:0, 15:15, 16:15, 17:40, 18:30, 20:0, 21:20, 22:15
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   9:20, 11:0, 14:30, 18:45, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   12:0
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   9:55, 11:55, 14:10, 16:0, 18:20, 20:20
The Grinch   xem phim The Grinch   10:5, 14:35, 16:30, 18:15, 20:35
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:50, 12:10, 14:25, 16:15, 18:30, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm 2: Halloween Quỷ Ám   xem phim Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm 2: Halloween Quỷ Ám   12:0, 17:30, 21:0
Người Tình Quỷ Ám   xem phim Người Tình Quỷ Ám   9:50, 15:25, 19:0
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   10:0, 13:45, 15:40, 19:15
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   11:10, 13:0, 15:0, 17:0, 18:50, 20:45
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:0, 11:15, 13:20, 16:50, 20:30
The Grinch   xem phim The Grinch   9:20, 11:0, 12:50, 14:40, 16:30, 18:20, 20:0
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:40, 11:50, 14:0, 16:10, 18:10, 20:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   8:10, 12:0, 18:10
The Grinch   xem phim The Grinch   8:20, 10:10, 14:0, 16:30, 20:0
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   10:0, 12:10, 14:20, 16:0, 18:20, 20:30

Thời tiết một số khu vực