Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   11:50, 16:40, 21:20
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   12:30, 14:35, 19:10
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   14:20, 21:15
Biệt Đội Bất Hảo   xem phim Biệt Đội Bất Hảo   10:20, 16:50
Thú Cưng Siêu Quậy   xem phim Thú Cưng Siêu Quậy   9:10, 19:30
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   9:0, 9:30, 10:0, 10:30, 11:0, 11:30, 12:10, 12:50, 13:30, 14:0, 14:40, 15:20, 16:0, 16:30, 17:10, 17:50, 18:30, 19:0, 19:20, 19:40, 20:20, 21:0, 21:30
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   xem phim Dì Ơi, Đừng Có Bồ   13:10, 17:30
Nghĩa Địa Ma   xem phim Nghĩa Địa Ma   15:30
Chuyện Ngày Mưa Ở New York   xem phim Chuyện Ngày Mưa Ở New York   9:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   11:20, 13:50, 18:15, 21:30
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:10, 11:20, 13:30, 15:40, 17:50, 20:0, 20:40
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   8:50
Biệt Đội Bất Hảo   xem phim Biệt Đội Bất Hảo   22:10
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   9:0, 9:40, 10:35, 11:30, 12:10, 13:0, 14:0, 14:40, 15:30, 16:30, 17:10, 18:0, 19:0, 19:40, 20:30
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   xem phim Dì Ơi, Đừng Có Bồ   22:5
Nghĩa Địa Ma   xem phim Nghĩa Địa Ma   16:20
Chuyện Ngày Mưa Ở New York   xem phim Chuyện Ngày Mưa Ở New York   8:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   11:0, 12:45, 15:15, 18:0
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   8:45, 13:30, 15:45, 19:15, 21:30
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   16:15, 17:0, 19:45
Biệt Đội Bất Hảo   xem phim Biệt Đội Bất Hảo   22:0
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   9:30, 10:30, 11:15, 12:0, 13:45, 14:30, 15:0, 18:45, 19:30, 20:30, 21:15
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   xem phim Dì Ơi, Đừng Có Bồ   8:30, 10:45
Nghĩa Địa Ma   xem phim Nghĩa Địa Ma   17:45, 22:15
Lời Nguyền Trên Biển   xem phim Lời Nguyền Trên Biển   8:45, 13:0, 17:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   15:0
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   8:30, 12:30, 14:45, 17:0, 19:15, 21:30
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   8:45
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   9:0, 10:0, 11:30, 12:30, 14:0, 15:0, 16:30, 17:30, 19:0, 20:0, 21:30
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   xem phim Dì Ơi, Đừng Có Bồ   11:15
Nghĩa Địa Ma   xem phim Nghĩa Địa Ma   17:30
Lời Nguyền Trên Biển   xem phim Lời Nguyền Trên Biển   10:45, 13:15, 19:30, 21:15

Thời tiết một số khu vực