Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   11:20, 15:40
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:20, 10:50, 11:0, 12:40, 13:40, 15:10, 16:40, 18:40, 19:50, 20:40
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   21:50
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:30, 11:40, 12:55, 13:50, 16:0, 17:10, 18:10, 18:50, 19:30, 20:20, 21:40
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   10:0, 11:10, 13:0, 14:50, 21:0
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   17:0
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   14:40
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   9:0, 18:0
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   8:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:50, 10:45, 11:50, 12:40, 13:45, 14:40, 15:50, 16:40, 17:50, 18:45, 19:50, 20:50
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   9:15, 13:0
Công Chúa Luyện Rồng   xem phim Công Chúa Luyện Rồng   9:10, 17:30
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:30, 10:20, 11:0, 11:40, 12:30, 13:15, 14:0, 14:50, 15:30, 16:15, 17:0, 17:40, 18:30, 19:10, 20:0, 20:40, 21:20
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   9:40, 13:50, 20:45
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   9:20, 21:50
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   11:30, 18:20
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   11:15, 19:15
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   15:45, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:45, 11:40, 12:15, 12:45, 14:20, 17:25
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   16:20
Ngày Em Đẹp Nhất   xem phim Ngày Em Đẹp Nhất   12:20, 14:30
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   8:25, 10:35, 14:40, 16:50
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   9:0, 10:45
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   10:40
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   16:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:30, 10:25, 11:25, 13:20, 14:25, 15:15, 17:10, 19:15, 20:30, 21:10, 22:5
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   16:10, 22:25
Ngày Em Đẹp Nhất   xem phim Ngày Em Đẹp Nhất   8:30, 14:0, 18:15
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   8:40, 10:50, 13:0, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   8:20, 12:20, 16:20, 18:25
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   10:40, 12:20, 20:25

Thời tiết một số khu vực