Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   14:45, 20:15
LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   xem phim LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   15:10, 18:30
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   13:10
Thầy Ơi... Em Yêu Anh   xem phim Thầy Ơi... Em Yêu Anh   14:15
Những Kẻ Bất Bại   xem phim Những Kẻ Bất Bại   12:5, 17:30
Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   xem phim Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   9:30, 11:50, 20:30
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   9:20, 13:30, 17:50, 22:0
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   9:10, 11:10, 16:30, 17:10, 19:15, 22:0
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   10:30, 11:30, 15:50, 20:0, 21:35
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   9:0, 10:0, 11:10, 12:5, 13:15, 14:10, 15:20, 16:20, 17:25, 18:30, 19:30, 20:40
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   9:40, 12:40, 15:0, 17:20, 19:45, 21:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   11:35, 16:40, 21:35
Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   xem phim Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   14:20
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   9:25, 19:25
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   9:0, 11:0, 13:0, 15:0, 17:0, 19:0, 21:0
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   10:0, 12:0, 14:0, 16:0, 18:0, 20:0, 22:0
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   9:10, 11:15, 13:20, 15:30, 17:40, 19:45, 21:50
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   9:20, 11:40, 13:55, 16:15, 18:30, 20:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   9:10, 11:50, 14:30, 17:10, 19:50
LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   xem phim LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   8:50, 10:50, 17:0, 18:50
Những Kẻ Bất Bại   xem phim Những Kẻ Bất Bại   9:0, 14:0, 18:30, 21:10
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   8:40, 14:40
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   12:10, 14:0, 15:50, 19:40, 22:25
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   8:20, 10:10, 12:0, 13:50, 15:40, 17:30, 19:20, 20:40, 21:30, 22:25
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   10:50, 12:50, 14:50, 16:50, 19:0, 21:0
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   11:40, 21:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   10:35
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   9:0, 13:15, 17:30, 21:45
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   8:40, 10:30, 12:20, 14:10, 16:0, 17:50, 19:40, 21:30
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   10:10, 12:0, 13:50, 15:40, 17:30, 19:20, 21:10
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   13:15, 19:25, 21:25
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   11:5, 15:20, 19:35
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   9:10, 15:10
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   9:20, 11:10, 13:20, 15:10, 17:0, 19:20, 21:10
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   9:30, 11:40, 13:0, 13:50, 16:0, 18:10, 19:0, 20:20, 21:10
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   9:0, 11:5, 13:10, 15:15, 17:20, 19:25, 21:30
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   8:50, 11:0, 13:10, 15:20, 17:30, 19:40, 21:50

Thời tiết một số khu vực