Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   9:20, 12:0, 14:0, 15:20, 17:30
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   9:30, 10:20, 11:10, 12:10, 14:50, 18:15, 21:10
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   9:15, 10:10, 11:20, 12:20, 13:0, 13:40, 14:30, 15:10, 15:50, 16:40, 17:30, 18:10, 19:10, 20:10
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   12:30, 17:0, 19:20, 20:50, 21:40
Phi Vụ Nữ Quyền   xem phim Phi Vụ Nữ Quyền   9:0, 14:40, 16:50
Yêu Nhầm Sếp Bự   xem phim Yêu Nhầm Sếp Bự   10:0
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   19:0, 19:30, 20:20, 21:30, 22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   9:10, 10:10, 12:50, 15:30, 18:10
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   8:40, 9:20, 11:20, 12:0, 14:0, 14:40, 16:40, 17:20, 20:10, 21:0
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   9:0, 11:0, 11:50, 13:0, 13:50, 15:0, 17:0, 18:10, 19:0
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   15:50
Yêu Nhầm Sếp Bự   xem phim Yêu Nhầm Sếp Bự   21:45
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   19:20, 20:0, 20:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   9:40, 15:0
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   9:0, 12:20, 14:50, 17:40, 20:20
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   9:0, 11:0, 11:30, 13:0, 15:0, 16:0, 17:0, 18:0
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   9:0, 9:40, 12:0, 13:30, 14:20, 16:40, 19:0, 21:20
Yêu Nhầm Sếp Bự   xem phim Yêu Nhầm Sếp Bự   12:0
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   19:20, 20:0, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   9:0, 10:40, 11:40, 13:20, 16:0, 18:50
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   8:40, 16:50
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   14:30, 21:30
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   19:0, 21:20

Thời tiết một số khu vực