Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   10:50, 13:40, 17:40
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   9:0, 11:10, 13:20, 15:0, 15:30, 16:0, 17:40, 19:15, 19:50, 21:20, 22:0
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   9:50, 11:0, 12:0, 14:0, 16:0, 17:10, 18:0, 20:10, 22:10
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   8:40, 11:0, 13:10, 15:30, 17:40, 20:0, 22:10
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   9:0, 22:30
Đại Chiến Âm Dương   xem phim Đại Chiến Âm Dương   8:50
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   11:10, 18:10
Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   xem phim Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   13:0, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   8:30, 9:30, 10:45, 11:15, 12:0, 12:50, 13:35, 14:10, 14:50, 15:40, 16:20, 16:50, 17:45, 18:30, 19:50, 20:40, 21:55, 22:50
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   10:10, 11:40, 12:15, 13:30, 14:55, 16:15, 17:40, 18:55, 19:40, 21:0, 21:40
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   9:45, 10:35, 15:30, 17:0, 19:10, 20:10, 21:20
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   12:45, 22:20
Phim Lego 2   xem phim Phim Lego 2   9:0
Nữ Thần Rắn 2   xem phim Nữ Thần Rắn 2   8:50, 14:20, 18:15
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   9:0, 11:30, 14:0, 16:30, 19:0, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   9:10, 9:50, 10:30, 11:20, 12:50, 13:15, 14:10, 14:45, 15:20, 16:50, 17:40, 19:0, 19:30, 20:30, 21:35, 22:40
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   9:20, 11:20, 12:40, 13:30, 15:30, 16:15, 17:30, 19:50, 21:10
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   12:0, 18:20
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   22:30
Đại Chiến Âm Dương   xem phim Đại Chiến Âm Dương   21:50
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   9:15, 10:20, 15:0, 17:30, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   8:35, 9:30, 10:40, 11:0, 12:45, 13:25, 14:50, 16:55, 17:20, 19:0, 19:25, 21:5, 21:40
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   8:40, 11:20, 13:5, 15:30, 17:0, 19:0, 19:40, 21:0, 21:30
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   9:0, 13:20, 17:30
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   15:5
Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   xem phim Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   11:35, 15:30

Thời tiết một số khu vực