Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aquaman: Đế Vương Atlantis   xem phim Aquaman: Đế Vương Atlantis   9:10, 16:0
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   11:30, 12:5, 14:0, 16:30, 19:0, 21:30
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   10:50, 13:15, 15:40, 18:5, 20:0
Người Quen Xa Lạ   xem phim Người Quen Xa Lạ   9:40, 19:0
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   9:20, 14:30, 16:35, 18:0, 21:30
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   xem phim Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   9:40, 12:0, 14:30, 15:45, 17:0, 19:30, 21:50
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   8:50, 13:0
Ma Quái   xem phim Ma Quái   9:0, 11:20, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   10:20, 12:40, 17:20
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   9:0, 9:40, 10:30, 12:0, 12:50, 13:40, 14:15, 15:10, 16:30, 17:30, 18:50, 19:50, 20:30, 21:10
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   16:0
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   15:0
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   10:0, 14:40, 19:20
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   13:0, 18:0
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   9:20, 12:30, 15:30, 17:10, 20:20
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   10:10, 19:40
Ma Quái   xem phim Ma Quái   21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   15:45
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   9:30, 10:20, 12:30, 13:30, 14:40, 16:20, 16:50, 18:0, 19:0, 19:50, 20:40
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   12:40
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   17:50
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   11:15
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   9:10, 11:0, 14:15, 15:40, 17:40, 18:30, 20:10
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   13:5, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   8:50, 11:10, 13:30, 18:0, 20:30
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   8:40, 13:20, 20:20
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   15:50
Người Quen Xa Lạ   xem phim Người Quen Xa Lạ   10:40, 15:20
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   11:0, 15:40, 18:0
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   13:25, 15:25, 17:25
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   xem phim Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   8:20, 11:10, 13:0, 17:40, 19:25, 20:0
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   8:30, 21:40

Thời tiết một số khu vực