Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Làng Hạnh Phúc   xem phim Ngôi Làng Hạnh Phúc   15:40, 18:40
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   15:0, 18:0
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   10:30, 12:50
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   22:25
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   10:15, 21:30
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   16:30
Em Gái Đến Từ Tương Lai   xem phim Em Gái Đến Từ Tương Lai   12:40, 16:40
Ma Gương   xem phim Ma Gương   14:35
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:20, 10:0, 10:40, 11:30, 12:20, 13:0, 13:40, 14:30, 15:10, 16:0, 16:50, 17:30, 18:20, 19:0, 19:40, 20:15, 20:45, 21:15, 21:50
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   11:0, 13:45, 18:50, 21:0
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   9:10, 13:50, 19:20, 21:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   21:0
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   8:50
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:10, 9:50, 10:30, 11:20, 12:0, 12:50, 13:30, 14:10, 15:0, 15:40, 16:20, 17:20, 18:30, 19:0, 19:30, 20:0, 20:40
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   11:10, 16:25, 21:10
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   8:40, 9:40, 11:40, 13:30, 15:20, 17:5, 19:10, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   16:30
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   10:50, 14:35, 21:5, 23:0
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   22:25
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   8:30, 10:40, 13:0, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   8:40, 9:30, 11:15, 12:5, 13:50, 14:40, 16:25, 17:15, 19:0, 19:50, 21:35
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   9:0, 12:45, 19:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   17:30, 22:5
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   12:10, 16:0, 22:30
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   8:30
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   8:50, 11:0, 13:10, 14:45, 15:20, 17:0, 19:35, 21:45
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   8:50, 9:40, 10:40, 11:30, 12:20, 13:20, 15:0, 16:0, 17:40, 18:40, 19:25, 19:50, 20:20, 21:20
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   10:20, 14:10, 18:0

Thời tiết một số khu vực