Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế   xem phim Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế   14:50
Joker   xem phim Joker   10:40, 11:40, 13:10, 14:10, 15:40, 16:40, 18:10, 20:40
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   9:35
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   8:50
Chạy Sô Ăn Cưới   xem phim Chạy Sô Ăn Cưới   22:15
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   8:40, 9:20, 10:0, 10:50, 11:30, 12:10, 13:0, 13:40, 14:20, 15:10, 15:50, 16:30, 17:20, 18:0, 18:40, 19:30, 20:10, 20:50, 21:30
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:10, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   xem phim Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   9:15, 13:10, 15:50
Joker   xem phim Joker   9:20, 10:50, 11:45, 13:15, 14:10, 15:50, 16:40, 18:15, 19:40
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   11:40
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   11:15, 13:50, 17:45
Ngọt Ngào Điên Dại   xem phim Ngọt Ngào Điên Dại   9:30
Chạy Sô Ăn Cưới   xem phim Chạy Sô Ăn Cưới   8:50
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:0, 9:40, 10:20, 11:10, 11:50, 12:30, 13:20, 14:0, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 19:0, 19:30, 20:0, 20:40, 21:10, 21:40
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:10, 20:30, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   xem phim Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   8:30, 17:15
Joker   xem phim Joker   11:0, 13:30, 16:0, 18:30, 21:0
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   9:15, 11:30, 12:45, 15:0, 15:45
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   10:45
Ngọt Ngào Điên Dại   xem phim Ngọt Ngào Điên Dại   8:30
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   8:45, 9:30, 10:30, 11:45, 12:45, 13:30, 14:0, 15:0, 16:15, 17:15, 18:0, 18:30, 19:15, 20:45, 21:30, 22:0
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:30, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   xem phim Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   17:30
Joker   xem phim Joker   8:30, 10:50, 18:0
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   9:15, 13:15, 16:0
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   15:15
Ngọt Ngào Điên Dại   xem phim Ngọt Ngào Điên Dại   16:30
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   8:30, 9:30, 10:45, 11:15, 12:0, 13:0, 13:30, 14:15, 15:15, 17:15, 18:45, 19:30, 20:30, 21:0, 21:45
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:30

Thời tiết một số khu vực