Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bắc kim thang   xem phim Bắc kim thang   16:30 Các loại khác
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   11:0, 13:30, 18:45, 21:15
Kim Ji-young 1982   xem phim Kim Ji-young 1982   8:30, 16:0
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:0, 10:0, 11:30, 12:0, 12:30, 14:0, 16:30, 17:30, 19:0, 19:30, 20:0, 21:30, 22:0
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   9:0, 14:30, 22:30
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   8:30, 15:0
Ma Gương 2   xem phim Ma Gương 2   10:30, 12:30, 14:30, 17:0, 18:30, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bắc kim thang   xem phim Bắc kim thang   9:15 Các loại khác
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   17:30
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   8:30, 14:0, 15:0
Kim Ji-young 1982   xem phim Kim Ji-young 1982   16:30
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:0, 11:30, 13:15, 14:0, 16:30, 19:0, 20:0, 21:30
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   11:0, 20:0
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   11:15, 19:0
Ma Gương 2   xem phim Ma Gương 2   11:0, 13:0, 15:45, 21:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   9:15, 21:30
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   9:0, 11:40, 14:15, 16:50, 19:10, 21:40
Salma và Điều Ước Nhiệm Màu   xem phim Salma và Điều Ước Nhiệm Màu   9:25
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:30, 10:30, 11:10, 11:50, 12:50, 13:30, 14:10, 15:10, 15:50, 16:30, 17:30, 18:10, 18:50, 19:50, 20:30, 21:10, 21:45
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   11:0, 11:45, 14:50, 17:50, 18:40, 20:50
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   9:10, 11:15, 13:15, 15:20, 19:30
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   xem phim Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   8:50, 16:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   14:0, 18:25
Gia Đình Addams   xem phim Gia Đình Addams   9:45
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   11:0, 13:30, 16:0, 21:0
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   10:0, 11:40, 12:20, 13:0, 14:40, 15:20, 17:0, 17:40, 19:20, 20:0, 20:50
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   10:5, 12:0, 15:0, 18:0, 20:30
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   9:50, 16:25, 18:30
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   xem phim Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   21:40

Thời tiết một số khu vực