Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   9:30, 11:10, 16:10, 20:50
Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm 2: Halloween Quỷ Ám   xem phim Câu Chuyện Lúc Nửa Đêm 2: Halloween Quỷ Ám   9:10, 16:20
Cuộc Đàm Phán Sinh Tử   xem phim Cuộc Đàm Phán Sinh Tử   13:10
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   9:20, 18:45
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   12:10, 16:30
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:40, 11:15, 14:10, 19:0, 21:40
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   10:30, 15:30, 18:30, 21:20
Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   xem phim Bohemian Rhapsody: Huyền Thoại Ngôi Sao Nhạc Rock   12:0, 21:10
The Grinch   xem phim The Grinch   10:20, 11:30, 12:20, 13:40, 14:50, 15:40, 17:0, 17:40, 19:40, 20:40
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   10:10, 12:30, 13:40, 14:40, 16:50, 18:10, 19:10, 20:20, 21:30
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   14:20, 18:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   12:10, 20:40
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   18:30
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   21:40
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:30, 11:0, 14:45, 17:50, 20:10
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   10:0, 11:50, 15:20, 21:20
The Grinch   xem phim The Grinch   9:0, 12:30, 14:30, 17:0, 17:40, 18:50, 19:40
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:50, 10:40, 13:0, 14:20, 15:20, 16:30, 19:0, 20:50
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   13:20, 16:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   18:20
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   8:40
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   8:50, 9:50, 10:50, 11:20, 12:20, 13:50, 15:0, 16:30, 17:30, 19:0, 20:10, 21:30
The Grinch   xem phim The Grinch   12:50, 15:0, 17:10, 19:30, 21:40
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   13:20, 15:50, 20:30

Thời tiết một số khu vực