Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   12:10, 16:50, 20:0
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   11:0, 14:40, 19:20
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:40
Biệt Đội Bất Hảo   xem phim Biệt Đội Bất Hảo   9:10, 17:20, 21:25
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   9:40, 11:30, 14:0, 16:30, 18:0, 19:0, 20:30, 21:30
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   xem phim Dì Ơi, Đừng Có Bồ   15:10
Nghĩa Địa Ma   xem phim Nghĩa Địa Ma   13:10
Chuyện Ngày Mưa Ở New York   xem phim Chuyện Ngày Mưa Ở New York   9:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   14:50
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   13:0, 15:0, 17:0, 20:0, 22:0
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   15:50
Biệt Đội Bất Hảo   xem phim Biệt Đội Bất Hảo   12:35
Thú Cưng Siêu Quậy   xem phim Thú Cưng Siêu Quậy   12:0
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   12:50, 15:10, 16:0, 17:30, 18:20, 19:0, 19:50, 20:40, 21:20, 22:20
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   xem phim Dì Ơi, Đừng Có Bồ   13:50, 17:10, 19:10, 21:10
Nghĩa Địa Ma   xem phim Nghĩa Địa Ma   12:10, 14:0, 18:10

Thời tiết một số khu vực