Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   8:40, 9:40, 10:45, 11:40, 13:50, 16:0, 18:5, 20:10, 21:10
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   8:30, 10:30, 12:50, 15:30, 17:0, 19:40, 20:40
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   9:0, 11:10, 13:20, 14:50, 17:30, 19:0
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   12:30, 14:30, 18:40
Đại Chiến Âm Dương   xem phim Đại Chiến Âm Dương   16:30, 21:40
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   9:10, 11:50, 14:20, 16:50, 19:20, 21:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   9:0, 11:0, 13:15, 15:5, 16:10, 17:10, 18:10, 19:10, 20:10, 20:50, 21:20, 22:30, 23:20
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   9:10, 10:25, 13:15, 14:20, 15:10, 17:5, 19:0, 20:40, 22:10
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   11:10, 12:50, 15:0, 18:40
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   8:40
Đại Chiến Âm Dương   xem phim Đại Chiến Âm Dương   12:15
Táo Quậy   xem phim Táo Quậy   9:0
Nữ Thần Rắn 2   xem phim Nữ Thần Rắn 2   11:5
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   11:0, 15:15, 17:30, 19:45, 22:0
Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   xem phim Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   9:15, 13:0, 17:0, 22:50

Thời tiết một số khu vực