Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   12:5, 15:40
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:0, 11:20, 15:0, 16:20, 20:0, 21:20
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:0, 9:40, 11:0, 12:40, 14:0, 17:40, 19:0, 21:5
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   10:30, 16:40, 18:10
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   9:0, 13:20, 15:20, 17:20, 19:20
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   xem phim Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   13:30, 14:30, 19:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   9:50, 12:20, 14:50, 19:10, 21:40
Đại Dịch Tử Thần   xem phim Đại Dịch Tử Thần   17:20
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:0, 10:40, 13:0, 15:15, 17:30, 19:0, 19:50, 20:40, 21:20, 22:10
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   9:10, 11:0, 14:10, 15:40, 17:30, 20:20
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   9:0, 13:45, 17:0
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   xem phim Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   12:0, 13:10, 15:20, 18:30

Thời tiết một số khu vực