Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   8:50, 16:20
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   9:20, 14:20, 20:30
Trùm, Cớm và Ác Quỷ   xem phim Trùm, Cớm và Ác Quỷ   11:30, 14:0
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   8:30, 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30, 21:20
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   8:40, 11:0, 12:0, 13:20, 15:40, 17:0, 18:0, 19:0
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   19:30, 20:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   9:45, 14:0, 16:35, 19:0, 21:35
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   10:40, 13:0, 15:35, 18:10
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   9:50, 11:0, 12:25, 14:20, 16:20, 18:20, 20:15, 22:10
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   10:0, 12:15, 13:15, 15:30, 17:45
Phi Vụ Nữ Quyền   xem phim Phi Vụ Nữ Quyền   10:20, 11:50, 15:0, 16:50, 19:40, 21:50
Yêu Nhầm Sếp Bự   xem phim Yêu Nhầm Sếp Bự   12:35, 17:15
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   19:15, 20:0, 20:50, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aladdin   xem phim Aladdin   14:20, 16:0
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   10:0, 11:0, 12:45, 18:0, 21:0
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   9:40, 10:20, 11:40, 12:20, 13:50, 15:50, 17:50
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   9:30, 11:50, 13:40, 15:30, 16:30, 18:45, 22:0
Yêu Nhầm Sếp Bự   xem phim Yêu Nhầm Sếp Bự   17:0
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   19:0, 19:30, 20:0, 20:45, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chúa Tể Godzilla   xem phim Chúa Tể Godzilla   8:30, 10:15, 13:1, 15:30, 16:35, 18:20
Krasue: Nụ Hôn Ma Quái   xem phim Krasue: Nụ Hôn Ma Quái   12:10, 14:20
Đẳng Cấp Thú Cưng 2   xem phim Đẳng Cấp Thú Cưng 2   8:30, 10:20, 12:50, 14:40, 16:30, 18:10
X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   xem phim X-Men: Phượng Hoàng Bóng Tối   8:30, 10:40, 12:50, 15:0, 17:10, 19:20, 21:30
Phi Vụ Nữ Quyền   xem phim Phi Vụ Nữ Quyền   11:0
Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   xem phim Đặc Vụ Áo Đen - Sứ Mệnh Toàn Cầu   19:5, 20:5, 20:50, 21:20, 22:20

Thời tiết một số khu vực