Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   10:40, 17:10
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   8:20, 9:10, 11:20, 13:0, 13:30, 15:40, 17:10, 17:50, 19:20, 20:0, 21:15
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   8:40, 11:0, 12:50, 14:50, 17:0, 21:10
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   10:40, 16:40, 19:0
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   10:25, 14:45
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   12:20, 18:50
Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   xem phim Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   15:20, 21:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   10:30, 11:25, 13:35, 14:35, 15:40, 16:40, 17:45, 18:45, 19:50, 20:50, 22:0
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   12:25, 14:30, 16:30, 18:30, 20:30, 22:25
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   9:50, 13:0, 15:10, 16:10, 19:0, 20:15, 21:15
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   14:10, 17:0, 18:20
Đại Chiến Âm Dương   xem phim Đại Chiến Âm Dương   10:15, 12:0, 14:50
Phim Lego 2   xem phim Phim Lego 2   12:35
Nữ Thần Rắn 2   xem phim Nữ Thần Rắn 2   11:0, 12:40, 17:20
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   19:20, 21:50
Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   xem phim Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   10:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   9:30, 11:10, 12:10, 13:35, 14:30, 16:15, 17:45, 19:10, 20:30, 21:15, 22:20
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   9:10, 11:35, 14:15, 15:50, 18:0, 20:10, 22:40
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   10:0, 12:45, 15:0, 18:20, 19:30
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   10:40, 21:40
Đại Chiến Âm Dương   xem phim Đại Chiến Âm Dương   15:40, 22:5
Phim Lego 2   xem phim Phim Lego 2   17:15
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   9:20, 11:50, 13:20, 16:40, 19:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   9:0, 10:0, 11:0, 12:0, 14:0, 15:10, 16:30, 17:15, 18:40, 19:20, 20:30, 21:20, 22:35, 23:20
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   9:0, 10:50, 12:40, 15:5, 16:0, 17:50, 19:40, 20:40, 21:30, 22:30, 23:20
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   14:30, 18:30
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   8:10
Đại Chiến Âm Dương   xem phim Đại Chiến Âm Dương   13:0
Táo Quậy   xem phim Táo Quậy   8:0
Nữ Thần Rắn 2   xem phim Nữ Thần Rắn 2   11:40
Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   xem phim Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   10:0, 13:30, 17:0

Thời tiết một số khu vực