Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Aquaman: Đế Vương Atlantis   xem phim Aquaman: Đế Vương Atlantis   10:50
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   8:40, 11:0, 13:30, 16:0, 20:40
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   8:30, 13:10, 16:30, 18:0, 19:0
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   21:20
Người Quen Xa Lạ   xem phim Người Quen Xa Lạ   10:50, 15:35, 20:20
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   18:0
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   xem phim Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   8:20, 10:50, 13:20, 15:40, 18:20
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   10:40, 13:50, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   8:40, 10:50, 15:40, 19:10, 21:15
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   9:10, 11:20, 13:30, 15:10, 17:15, 19:20, 20:10, 21:30
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   10:50, 15:30
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   8:40, 13:25, 17:40, 19:45, 21:50
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   xem phim Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   8:50, 13:0, 18:5, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   9:50, 11:0, 13:10, 15:20, 17:30, 18:15, 19:40, 20:30, 21:50
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   13:25, 18:30
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   11:15, 13:50, 15:35, 20:0, 21:35
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   16:50
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   10:0, 11:40, 14:0, 16:0, 20:40
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   12:10, 17:50
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   11:50, 16:25, 19:0, 21:10
Ma Quái   xem phim Ma Quái   10:15, 12:25, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   10:0, 12:20, 13:30, 14:40, 17:0, 19:15, 20:15, 21:30
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   13:50, 17:30, 21:50
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   16:45
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   10:30, 18:20
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   11:50, 16:0
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   9:45, 13:0, 15:15, 18:0, 19:45, 21:0
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   10:45, 14:10

Thời tiết một số khu vực