Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Làng Hạnh Phúc   xem phim Ngôi Làng Hạnh Phúc   9:45, 16:40
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   9:50, 17:45
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   15:30
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   12:45
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   14:25
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   13:15
Em Gái Đến Từ Tương Lai   xem phim Em Gái Đến Từ Tương Lai   11:20
Ma Gương   xem phim Ma Gương   22:10
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:50, 10:45, 12:0, 13:0, 14:15, 15:15, 16:30, 17:30, 18:45, 19:45, 21:0, 22:0
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   10:0, 11:0, 13:40, 14:40, 16:20, 17:20, 19:0, 20:0, 20:40, 21:40
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   12:40, 20:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ngôi Làng Hạnh Phúc   xem phim Ngôi Làng Hạnh Phúc   9:30, 16:55, 18:50
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   12:20, 13:50, 20:40
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   21:45
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   10:20
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   15:20
Em Gái Đến Từ Tương Lai   xem phim Em Gái Đến Từ Tương Lai   16:50
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:40, 11:10, 12:0, 12:45, 14:20, 16:10, 19:0, 21:10, 22:0
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   10:0, 13:30, 16:40, 18:30, 19:20, 21:20
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   9:50, 19:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   xem phim Nhiệm Vụ Bất Khả Thi: Sụp Đổ   13:30, 16:25
Trí Lực Siêu Phàm   xem phim Trí Lực Siêu Phàm   13:0, 16:0
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   11:35
Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   xem phim Bạn Trai Cũ Tôi Là Điệp Viên   8:40
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:0, 10:30, 11:15, 13:20, 15:30, 16:50, 18:20, 19:0, 19:45, 20:35, 21:15, 22:0
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   9:0, 10:50, 13:25, 19:15, 21:45
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   8:40, 15:0, 18:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Trường Học Bá Vương   xem phim Trường Học Bá Vương   8:30, 12:10, 15:50, 17:40
Christopher Robin   xem phim Christopher Robin   11:15
Cá Mập Siêu Bạo Chúa   xem phim Cá Mập Siêu Bạo Chúa   9:0, 13:15, 15:30, 17:45, 20:0
Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   xem phim Thử Thách Thần Chết: 49 Ngày Cuối Cùng   8:50, 9:40, 11:30, 12:20, 14:10, 15:0, 16:50, 17:40, 19:30, 20:25
Tìm Vợ Cho Bà   xem phim Tìm Vợ Cho Bà   10:20, 14:0, 19:30, 21:20

Thời tiết một số khu vực