Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế   xem phim Na Tra: Ma Đồng Giáng Thế   11:30, 14:50, 17:20
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   xem phim Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   9:40, 17:10
Joker   xem phim Joker   10:30, 14:0, 16:35, 18:15, 21:45
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   11:50, 13:10, 15:15, 19:35
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   13:0
Ngọt Ngào Điên Dại   xem phim Ngọt Ngào Điên Dại   11:15, 13:45, 16:0
Chạy Sô Ăn Cưới   xem phim Chạy Sô Ăn Cưới   9:50
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   10:0, 11:0, 12:10, 13:30, 14:15, 15:35, 16:20, 17:40, 18:30, 19:10, 19:50, 20:35, 21:20, 22:0
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:0, 20:45, 21:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   xem phim Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   18:15
Joker   xem phim Joker   12:0, 13:15, 14:30, 15:45, 17:0, 17:45, 19:30, 20:20, 22:0, 22:40
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   13:45, 15:50, 18:0
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   13:30
Ngọt Ngào Điên Dại   xem phim Ngọt Ngào Điên Dại   15:30
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   12:45, 15:0, 17:10, 20:10, 22:15, 22:50
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:15, 20:15, 21:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   11:0, 15:45, 20:30
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   8:45, 13:30, 18:15
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   10:45
Ngọt Ngào Điên Dại   xem phim Ngọt Ngào Điên Dại   8:30
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   8:45, 9:45, 11:0, 12:0, 12:45, 13:15, 14:15, 15:0, 15:30, 16:30, 17:15, 17:45, 18:45, 19:30, 21:0
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   8:50, 10:20, 12:50, 14:40, 17:0
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   12:40, 16:40
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   11:5, 14:50
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:5, 10:20, 11:0, 12:15, 13:0, 14:10, 15:10, 16:5, 17:5, 18:0, 18:40, 19:15, 19:50, 20:35, 21:10, 21:30, 21:50, 22:30, 23:15
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:0

Thời tiết một số khu vực