Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   9:15, 17:15
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   14:15
Kim Ji-young 1982   xem phim Kim Ji-young 1982   11:45, 19:45
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:30, 11:0, 12:0, 13:30, 14:30, 17:0, 19:0, 19:30, 20:30
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   8:30, 16:0
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   11:30
Ma Gương 2   xem phim Ma Gương 2   8:45, 13:45, 16:0, 18:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   13:0, 16:35
Gia Đình Addams   xem phim Gia Đình Addams   12:30, 19:0
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   10:30, 13:40, 18:40, 20:30
Kim Ji-young 1982   xem phim Kim Ji-young 1982   16:20
Salma và Điều Ước Nhiệm Màu   xem phim Salma và Điều Ước Nhiệm Màu   17:45
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   10:0, 12:20, 14:40, 17:0, 19:25, 21:45
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   9:50, 12:50, 15:25, 19:40, 21:15
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   9:45, 12:0, 14:0, 16:0, 18:0, 20:0, 21:0, 22:0
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   xem phim Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   10:20, 14:25, 18:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   13:40, 18:30
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   9:30, 10:40, 12:15, 14:45, 16:40, 19:15, 21:0, 21:50
Salma và Điều Ước Nhiệm Màu   xem phim Salma và Điều Ước Nhiệm Màu   11:45
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:50, 12:0, 14:20, 16:10, 17:20, 19:45, 22:10
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   10:0, 13:0, 16:0, 19:0, 21:30
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   9:40, 13:15, 19:30
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   xem phim Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   17:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   11:45, 14:10, 17:20
Đại Dịch Tử Thần   xem phim Đại Dịch Tử Thần   13:25
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:0, 10:0, 11:10, 13:15, 15:10, 16:40, 18:30, 19:20, 19:50, 20:50, 21:40, 22:20
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   9:0, 12:20, 15:35, 19:0, 21:50
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   11:20, 17:25
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   xem phim Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   9:0, 15:10

Thời tiết một số khu vực