Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   16:30
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:15, 10:45, 11:45, 14:15, 16:45, 19:15
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   20:45
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   9:0, 9:30, 11:30, 12:0, 14:0, 14:30, 17:0, 19:0, 19:30
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   xem phim Dì Ơi, Đừng Có Bồ   13:0
Nghĩa Địa Ma   xem phim Nghĩa Địa Ma   8:45, 17:0
Lời Nguyền Trên Biển   xem phim Lời Nguyền Trên Biển   15:0, 19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   13:40
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   14:50, 17:10, 19:15, 21:20
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   16:10
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   10:30, 11:30, 13:0, 14:0, 15:30, 16:30, 17:0, 18:0, 18:30, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30, 22:0, 22:30
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   xem phim Dì Ơi, Đừng Có Bồ   11:40
Nghĩa Địa Ma   xem phim Nghĩa Địa Ma   23:0
Chuyện Ngày Mưa Ở New York   xem phim Chuyện Ngày Mưa Ở New York   12:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   15:30
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:30, 11:45, 14:0, 18:30, 19:0, 20:45
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   21:15
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   9:0, 10:0, 11:30, 12:45, 14:0, 14:30, 16:30, 18:0, 19:0, 20:30
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   xem phim Dì Ơi, Đừng Có Bồ   16:15
Nghĩa Địa Ma   xem phim Nghĩa Địa Ma   12:0, 21:30
Lời Nguyền Trên Biển   xem phim Lời Nguyền Trên Biển   10:0, 17:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   17:30
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   11:10, 13:50, 16:20, 18:0, 18:50, 19:45, 20:30, 21:20
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   xem phim Dì Ơi, Đừng Có Bồ   19:10
Chuyện Ngày Mưa Ở New York   xem phim Chuyện Ngày Mưa Ở New York   21:10

Thời tiết một số khu vực