Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   9:30, 12:0, 14:30, 17:0, 19:30
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   10:50, 16:40
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   9:10, 13:10
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   9:0, 14:50
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   8:30, 10:0, 10:30, 11:10, 12:0, 12:30, 14:0, 14:30, 15:10, 16:0, 16:30, 17:10, 18:0, 18:30, 19:10, 20:0, 20:30
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   13:0, 18:50, 20:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   8:45, 11:20, 14:0, 16:40, 19:20, 22:10
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   12:0, 13:50, 16:10, 20:50, 23:10
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   8:20
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   8:15
Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   xem phim Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   16:0
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   9:0, 9:40, 10:20, 11:0, 11:40, 12:20, 13:0, 13:40, 14:20, 15:0, 15:40, 16:20, 17:0, 17:40, 18:20, 19:0, 19:40, 20:20, 21:0, 21:40, 22:20, 23:0, 23:40
Pokémon the Movie: I Choose You!   xem phim Pokémon the Movie: I Choose You!   9:10, 11:30, 18:30
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   10:10, 14:10, 18:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   11:30, 14:10, 16:50, 19:30
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   9:30, 13:40, 20:30
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   11:40
Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   xem phim Bí Ẩn Vùng Ngoại Ô   22:10
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   9:0, 10:0, 11:0, 12:0, 13:0, 14:0, 15:0, 16:0, 17:0, 18:0, 19:0, 20:0, 21:0, 22:0, 22:40
Pokémon the Movie: I Choose You!   xem phim Pokémon the Movie: I Choose You!   9:10, 15:50, 18:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Thor: Tận Thế Ragnarok   xem phim Thor: Tận Thế Ragnarok   9:30
Trải Nghiệm Điểm Chết   xem phim Trải Nghiệm Điểm Chết   11:30, 21:0
Truy Lùng Cổ Vật   xem phim Truy Lùng Cổ Vật   13:40
24 Giờ Hồi Sinh   xem phim 24 Giờ Hồi Sinh   15:30
Cô Ba Sài Gòn   xem phim Cô Ba Sài Gòn   9:0, 9:50, 10:50, 11:40, 12:10, 12:40, 13:30, 14:0, 14:30, 15:20, 15:50, 16:20, 17:10, 17:40, 18:10, 19:0, 19:30, 20:0, 20:50, 21:20
Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   xem phim Pháo Hoa, Nên Ngắm Từ Dưới Hay Bên Cạnh   9:40, 17:20, 19:10

Thời tiết một số khu vực