Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   11:30, 16:40
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:20, 10:0, 11:20, 12:0, 13:20, 14:0, 15:20, 16:0, 17:20, 18:0, 19:20, 20:0, 21:20, 22:0, 23:15
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   16:10
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   9:15, 10:45, 12:20, 13:0, 14:30, 15:15, 17:30, 18:10, 19:0, 19:40, 20:20, 21:10, 21:50, 23:0
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   10:50, 14:20, 23:20
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   9:10, 12:40
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   9:50, 13:50, 20:40, 22:30
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   9:0, 18:50
Thầy Mãi Là Thanh Xuân   xem phim Thầy Mãi Là Thanh Xuân   16:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chàng Vợ Của Em   xem phim Chàng Vợ Của Em   11:0
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   11:20, 13:15, 16:30, 18:30, 19:30, 20:30
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   16:50
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   11:40, 13:50, 15:10, 17:20, 19:0, 21:10
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   14:45
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   13:0, 18:20, 21:30
Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   xem phim Con Nhà Siêu Giàu Châu Á   12:10, 16:0, 20:0
TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   xem phim TAD Truy Tìm Kho Báu: Bí Mật Của Vua Midas   11:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   8:35, 10:30, 11:40, 12:25, 14:20, 15:40, 16:15, 18:10, 19:40, 20:5
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   8:30, 13:0
Ngày Em Đẹp Nhất   xem phim Ngày Em Đẹp Nhất   8:5, 12:0, 15:55, 19:50
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   11:10, 13:15, 15:20, 17:25, 19:30
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   9:30, 11:15, 15:5, 16:50, 18:35, 20:20
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   10:20, 14:15, 18:10
Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   xem phim Kin: Vũ Khí Bí Ẩn   9:40, 13:40, 17:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Ác Quỷ Ma Sơ   xem phim Ác Quỷ Ma Sơ   9:10, 11:0, 12:50, 14:40, 16:0, 16:30, 18:20, 20:10
Trận Bóng Kinh Hoàng   xem phim Trận Bóng Kinh Hoàng   9:0, 13:10
Ngày Em Đẹp Nhất   xem phim Ngày Em Đẹp Nhất   9:30, 11:40, 13:50, 17:50, 20:0, 22:10
Quái Thú Vô Hình   xem phim Quái Thú Vô Hình   11:0, 15:10, 17:20, 19:30, 21:40
Bao Giờ Hết Ế   xem phim Bao Giờ Hết Ế   9:50, 13:30, 17:10, 20:50
Oan Hồn Trong Mưa   xem phim Oan Hồn Trong Mưa   11:40, 15:20, 19:0

Thời tiết một số khu vực