Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   11:10, 12:0
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   20:30
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   9:30, 11:0, 13:10, 15:10, 17:0, 19:10, 21:0
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   8:20, 12:50, 16:50, 18:40, 18:50, 20:40
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   8:40, 12:50, 16:30, 19:0
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   8:50, 13:50, 15:0, 16:10, 18:30, 20:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   12:40
LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   xem phim LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   9:20
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   23:40
Những Kẻ Bất Bại   xem phim Những Kẻ Bất Bại   16:20
Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   xem phim Xin Chào, Cậu Em Khác Người!   18:40
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   12:30, 17:30, 21:0
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   9:30, 15:30, 21:40, 23:10
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   10:30, 14:40, 17:10, 19:40, 23:40
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   9:50, 10:40, 11:20, 12:0, 12:50, 13:30, 14:10, 15:0, 15:40, 17:10, 17:50, 19:20, 20:0, 20:40, 21:30, 22:10, 22:50, 23:40
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   10:20, 11:30, 13:45, 16:0, 18:20, 19:0, 21:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   xem phim Giải Mã Mê Cung: Lối Thoát Tử Thần   9:30
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   12:10
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   14:20, 17:20, 20:30, 21:10
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   12:10, 14:10, 16:10, 18:10, 20:10
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   9:0, 9:10, 11:10, 13:10, 15:10, 17:10, 19:10, 21:10
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   11:0, 15:10, 16:10, 18:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   xem phim LALA: Hãy Để Em Yêu Anh   12:50
Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   xem phim Vệ Binh Lăng Mộ Cổ   14:0
Quả Tim Thép   xem phim Quả Tim Thép   16:0, 22:30
Đích Tôn Độc Đắc   xem phim Đích Tôn Độc Đắc   11:20, 17:20, 23:15
Về Quê Ăn Tết   xem phim Về Quê Ăn Tết   10:40, 15:40, 20:30
Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   xem phim Năm Mươi Sắc Thái Tự Do   9:10, 10:20, 12:30, 13:30, 14:40, 15:40, 16:50, 17:50, 19:0, 20:0, 21:10, 22:10
Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   xem phim Tây Du Ký 3: Nữ Nhi Quốc   9:20, 11:40, 15:0, 18:10, 19:30, 21:50

Thời tiết một số khu vực