Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   10:40, 15:0
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   8:30, 9:0, 10:40, 11:10, 12:50, 13:30, 15:0, 17:10, 19:5, 19:40
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   8:50, 11:0, 13:5, 15:10, 17:15, 17:55, 19:20
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   8:20, 12:30, 15:40
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   14:40
Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   xem phim Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   10:35, 17:10, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   8:40, 18:0
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   8:30, 10:40, 12:50, 15:0, 17:10, 19:20, 20:20, 21:30
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   10:50, 12:50, 14:50, 15:50, 18:50, 19:40, 20:50
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   11:0, 13:10, 15:20, 17:30
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   8:50, 21:40
Đại Chiến Âm Dương   xem phim Đại Chiến Âm Dương   10:50
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   13:10, 17:50
Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   xem phim Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   9:0, 16:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   9:30, 10:0, 11:10, 12:15, 13:15, 13:50, 14:20, 15:0, 16:10, 17:15, 18:15, 19:40, 20:20, 21:10, 22:0, 22:40, 23:15
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   9:10, 10:20, 12:20, 13:0, 14:15, 15:20, 16:0, 18:0, 19:20, 20:0, 21:20, 22:30
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   9:50, 12:10, 14:30, 16:45, 19:0
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   11:45, 16:40, 20:40
Phim Lego 2   xem phim Phim Lego 2   8:20
Nữ Thần Rắn 2   xem phim Nữ Thần Rắn 2   18:40
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   10:30, 17:10
Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   xem phim Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   23:20
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   10:50, 12:40, 14:45, 16:50, 19:0, 21:10
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   10:40, 13:30, 18:0, 20:40
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   12:0, 13:0, 15:10, 17:20, 18:30, 19:30
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   21:40
Phim Lego 2   xem phim Phim Lego 2   16:10
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   11:0, 15:30, 20:0
Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   xem phim Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   14:15

Thời tiết một số khu vực