Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   xem phim Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   8:45
Joker   xem phim Joker   9:30, 15:15, 19:30
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   9:0, 13:15, 17:30
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   14:45
Ngọt Ngào Điên Dại   xem phim Ngọt Ngào Điên Dại   12:15
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:15, 10:45, 11:0, 11:45, 13:0, 14:15, 15:15, 16:30, 17:0, 17:45, 19:0, 20:0
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   xem phim Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   13:30
Joker   xem phim Joker   10:30, 13:0, 15:30, 18:0, 19:40
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   15:20, 17:30
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:30, 10:20, 10:50, 11:40, 12:30, 13:0, 13:50, 14:40, 15:10, 16:0, 16:50, 17:20, 18:10, 18:40, 19:0, 19:30, 20:15, 20:45, 21:10, 21:40, 22:20, 22:50
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   20:30, 22:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   xem phim Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   9:0
Joker   xem phim Joker   9:15, 13:30, 20:0
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   9:15, 16:0, 18:15
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   11:30
Ngọt Ngào Điên Dại   xem phim Ngọt Ngào Điên Dại   11:30
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:15, 11:0, 11:45, 13:15, 13:45, 14:30, 15:30, 16:0, 16:45, 17:45, 18:30, 19:0, 20:15, 21:15
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   20:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   11:10, 13:50, 16:20, 18:50, 21:15
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   11:20, 12:40, 13:40, 14:50, 16:0, 17:0, 17:40, 18:20, 19:20, 20:0, 20:40
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   21:30

Thời tiết một số khu vực