Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bắc kim thang   xem phim Bắc kim thang   11:30, 21:30 Các loại khác
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   12:30
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   14:0
Kim Ji-young 1982   xem phim Kim Ji-young 1982   12:0
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:0, 10:0, 13:30, 14:45, 16:0, 16:45, 17:15, 18:30, 19:45, 21:0
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   11:0, 19:45
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   9:45
Ma Gương 2   xem phim Ma Gương 2   9:0, 15:0, 19:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   13:45
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   16:15
Kim Ji-young 1982   xem phim Kim Ji-young 1982   14:30
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:0, 9:30, 11:15, 12:0, 13:45, 14:30, 16:15, 17:0, 19:0, 19:45, 20:15
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   11:15, 17:0
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   9:0
Ma Gương 2   xem phim Ma Gương 2   9:0, 11:30, 19:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   20:40
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   11:20, 18:10
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:40, 10:10, 11:0, 11:30, 12:0, 12:30, 13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 18:0, 18:30, 19:0, 19:30, 20:20, 20:50, 21:20, 21:50, 22:40, 23:10
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   10:20, 13:15, 16:20, 19:20, 22:15
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   16:0, 23:10
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   xem phim Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   14:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   11:50
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   17:40
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   11:0, 12:20, 13:20, 14:50, 15:45, 17:20, 18:15, 19:0, 19:50, 20:45, 21:30
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   14:30, 20:20
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   16:50

Thời tiết một số khu vực