Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   9:10, 13:20, 16:0, 20:10
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   10:50, 13:0, 15:10, 17:15, 19:20, 21:25
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   12:0
Biệt Đội Bất Hảo   xem phim Biệt Đội Bất Hảo   17:50
Thú Cưng Siêu Quậy   xem phim Thú Cưng Siêu Quậy   11:35
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   9:5, 9:30, 10:0, 10:30, 11:0, 11:30, 12:30, 13:0, 13:30, 14:0, 14:30, 15:0, 15:30, 16:30, 17:0, 17:30, 18:0, 18:30, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   xem phim Dì Ơi, Đừng Có Bồ   9:0
Nghĩa Địa Ma   xem phim Nghĩa Địa Ma   8:55
Chuyện Ngày Mưa Ở New York   xem phim Chuyện Ngày Mưa Ở New York   15:50
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   9:40, 14:10, 16:40, 21:20
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:10, 11:30, 19:10, 20:20, 22:30
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   11:0, 16:10
Biệt Đội Bất Hảo   xem phim Biệt Đội Bất Hảo   15:50
Thú Cưng Siêu Quậy   xem phim Thú Cưng Siêu Quậy   12:40, 18:20
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   9:0, 10:0, 10:30, 11:20, 12:30, 13:0, 13:30, 14:0, 14:30, 15:0, 15:30, 16:30, 17:0, 17:30, 18:0, 18:30, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 21:30, 22:0
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   xem phim Dì Ơi, Đừng Có Bồ   10:40, 13:40
Nghĩa Địa Ma   xem phim Nghĩa Địa Ma   12:10, 22:25
Chuyện Ngày Mưa Ở New York   xem phim Chuyện Ngày Mưa Ở New York   9:5
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   8:30, 15:30
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   10:30, 12:45, 15:0, 17:15, 19:30, 21:45
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   18:0
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   9:0, 10:30, 11:30, 13:0, 14:0, 16:30, 17:30, 19:0, 20:0, 21:30
Dì Ơi, Đừng Có Bồ   xem phim Dì Ơi, Đừng Có Bồ   13:15
Nghĩa Địa Ma   xem phim Nghĩa Địa Ma   11:0, 20:30
Lời Nguyền Trên Biển   xem phim Lời Nguyền Trên Biển   8:30, 15:30

Thời tiết một số khu vực