Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   8:30, 12:40, 19:10
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   9:40, 13:30, 15:30, 19:20, 21:20
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   17:30
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   8:50, 9:20, 9:50, 10:20, 11:0, 11:30, 12:0, 12:30, 13:0, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:20, 16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:0, 21:40, 22:10, 22:40
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   8:30, 11:40, 21:30
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   17:10
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   11:45, 15:0, 21:15
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   9:40, 14:0, 19:40
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   8:45, 16:0
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   8:30, 9:0, 9:30, 10:0, 10:30, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:25, 17:0, 17:25, 18:0, 18:30, 19:0, 19:30, 20:0, 20:40, 21:10, 21:40, 22:10
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   11:0, 13:0, 17:20, 19:20
Giành Anh Từ Biển   xem phim Giành Anh Từ Biển   22:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   xem phim Doraemon: Nobita Và Đảo Giấu Vàng   8:40, 10:15, 14:40
Em Gái Mưa   xem phim Em Gái Mưa   8:20, 16:45, 18:35, 21:25
Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   xem phim Ong Nhí Phiêu Lưu Ký: Đại Chiến Cúp Ong Mật   10:15
Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   xem phim Thế Giới Khủng Long 2: Vương Quốc Sụp Đổ   8:50, 10:45, 11:25, 12:20, 13:5, 14:0, 15:30, 16:35, 18:0, 19:0, 20:25, 21:0
Biệt Đội Cún Cưng   xem phim Biệt Đội Cún Cưng   8:30, 13:50, 17:45, 21:35
Ngôi Nhà Quỷ Ám   xem phim Ngôi Nhà Quỷ Ám   11:55, 15:40, 19:40

Thời tiết một số khu vực