Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   13:20, 18:10
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   8:30, 10:35, 12:40, 14:50, 16:10, 17:10, 18:20, 19:20, 20:30, 21:30
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   8:50, 11:30, 13:30, 15:40, 19:50, 21:50
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   9:10, 13:30, 17:40
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   15:30, 21:55
Đại Chiến Âm Dương   xem phim Đại Chiến Âm Dương   9:40
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   11:0, 19:30
Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   xem phim Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   12:0, 17:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   9:5, 9:50, 10:35, 11:10, 12:0, 12:45, 13:10, 13:30, 14:5, 15:15, 15:40, 16:10, 16:40, 17:20, 18:15, 19:25, 20:0, 20:20, 20:45, 21:20, 21:50, 22:5, 22:25, 22:50, 23:30
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   9:20, 10:40, 11:15, 12:35, 13:20, 15:20, 17:45, 19:45, 21:30
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   11:20, 14:40, 19:10
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   8:45
Phim Lego 2   xem phim Phim Lego 2   17:0
Nữ Thần Rắn 2   xem phim Nữ Thần Rắn 2   8:35
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   9:0, 11:30, 14:0, 16:30, 17:30, 19:0, 21:40
Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   xem phim Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   9:30, 14:50, 18:45, 23:25
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   8:25, 9:10, 10:30, 11:15, 11:55, 12:45, 13:20, 14:20, 15:0, 16:20, 17:10, 18:25, 19:0, 19:30, 20:0, 20:30, 21:10, 21:40, 22:10, 22:40
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   8:0, 10:0, 12:0, 14:0, 15:10, 16:0, 17:25, 18:0, 19:20, 21:20
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   9:40, 10:40, 14:10, 17:20, 19:40
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   10:30, 15:30
Phim Lego 2   xem phim Phim Lego 2   8:30, 12:50
Nữ Thần Rắn 2   xem phim Nữ Thần Rắn 2   8:20, 22:45
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   9:15, 11:45, 14:15, 16:45, 20:15
Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   xem phim Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   12:30, 16:30, 21:50

Thời tiết một số khu vực