Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   17:0
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   9:45, 10:30, 11:20, 12:0, 12:50, 13:40, 14:20, 15:10, 16:0, 16:40, 17:30, 18:20, 19:0, 19:45, 20:10, 20:40, 21:20, 22:0, 22:30
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   15:30
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   22:50
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   12:20, 18:0
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   9:10, 11:0, 13:20
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   8:55, 13:10, 14:50, 15:40, 16:35, 17:50, 19:20, 20:30, 21:30
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   11:25, 14:0, 20:50
Ma Quái   xem phim Ma Quái   8:50, 22:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   9:20, 11:50, 16:30, 18:50, 21:10
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   8:50, 13:30, 18:10
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   14:20
Người Quen Xa Lạ   xem phim Người Quen Xa Lạ   10:50, 17:40
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   15:50, 20:30
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   12:20, 17:20, 21:45
Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   xem phim Diệp Vấn Ngoại Truyện: Trương Thiên Chí   8:30, 11:10, 13:10, 15:25, 19:30
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   9:30, 14:30, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Chị Trợ Lý Của Anh   xem phim Chị Trợ Lý Của Anh   9:0, 9:40, 10:40, 12:0, 13:0, 13:40, 14:20, 14:50, 15:20, 16:0, 16:40, 17:40, 19:0, 19:30, 20:0, 20:40, 21:20, 21:50, 22:20
Căn Phòng Tử Thần   xem phim Căn Phòng Tử Thần   9:20, 14:40
7 Thi Thể   xem phim 7 Thi Thể   11:40
Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   xem phim Con Nuôi Bất Đắc Dĩ   10:0, 14:0, 18:15
Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   xem phim Yolo - Bạn Chỉ Sống Một Lần   10:10, 12:30, 17:10
Đường Về Nhà Của Cún Con   xem phim Đường Về Nhà Của Cún Con   9:30, 12:20, 17:0, 19:20, 20:50
Linh Hồn Tạm Trú   xem phim Linh Hồn Tạm Trú   11:10, 15:40, 21:30
Ma Quái   xem phim Ma Quái   9:0, 13:50, 20:20, 22:0

Thời tiết một số khu vực