Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Shaun the Sheep: Người Bạn Ngoài Hành Tinh   xem phim Shaun the Sheep: Người Bạn Ngoài Hành Tinh   16:10
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   xem phim Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   14:30, 18:0
Joker   xem phim Joker   9:5, 9:50, 10:50, 11:30, 13:15, 15:40, 16:40, 18:15, 19:20, 20:50, 22:15
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   14:0
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   9:0, 18:45
Ngọt Ngào Điên Dại   xem phim Ngọt Ngào Điên Dại   12:20
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   8:55, 9:30, 10:0, 10:20, 11:0, 11:40, 12:10, 12:30, 13:10, 13:50, 14:20, 14:40, 15:20, 16:0, 16:30, 16:50, 17:30, 18:10, 19:0, 19:40, 20:20, 20:40, 21:10, 21:50, 22:30
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:50, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   xem phim Hung Thần Đại Dương: Thảm Sát   9:30
Joker   xem phim Joker   10:10, 11:30, 12:40, 13:20, 14:10, 15:10, 16:40, 17:35, 19:10, 21:40
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   12:0
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   10:0, 11:20, 15:50
Ngọt Ngào Điên Dại   xem phim Ngọt Ngào Điên Dại   17:40
Chạy Sô Ăn Cưới   xem phim Chạy Sô Ăn Cưới   9:40
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:30, 10:20, 11:0, 11:40, 12:30, 13:10, 13:50, 14:15, 14:40, 15:20, 16:0, 16:30, 16:55, 17:30, 18:10, 18:40, 19:0, 19:40, 20:0, 20:20, 20:50, 21:15, 21:50, 22:10, 22:30
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:50, 22:15
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   10:0, 11:30, 14:45, 19:30
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   12:30, 17:15
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   9:0
Ngọt Ngào Điên Dại   xem phim Ngọt Ngào Điên Dại   9:15
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   9:45, 11:0, 12:15, 13:15, 14:0, 14:30, 15:30, 16:15, 16:45, 17:45, 18:30, 19:0, 20:0, 21:15
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   20:45

Thời tiết một số khu vực