Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Bắc kim thang   xem phim Bắc kim thang   11:15, 16:0 Các loại khác
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   8:45
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   11:25, 13:15, 16:30
Kim Ji-young 1982   xem phim Kim Ji-young 1982   15:15, 21:15
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:0, 11:30, 14:0, 16:30, 19:0, 20:0, 21:30
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   12:0, 18:0
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   9:45, 17:45
Ma Gương 2   xem phim Ma Gương 2   9:15, 14:15, 19:30, 21:45
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   11:45, 13:50, 15:50, 20:40
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   9:50, 13:10, 16:30, 19:15, 21:50
Salma và Điều Ước Nhiệm Màu   xem phim Salma và Điều Ước Nhiệm Màu   9:40
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:10, 9:40, 10:20, 11:0, 11:30, 12:0, 12:40, 13:20, 14:20, 15:0, 15:40, 16:15, 16:40, 17:20, 18:0, 18:15, 18:35, 19:0, 19:40, 20:20, 20:55, 21:20, 22:0
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   10:0, 14:40, 20:0
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   9:0, 14:15, 17:40
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   xem phim Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   9:30, 12:30
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Tiên Hắc Ám 2   xem phim Tiên Hắc Ám 2   12:10, 21:30
Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   xem phim Kẻ Hủy Diệt: Vận Mệnh Đen Tối   9:30, 14:40, 16:30, 17:30, 20:10, 21:40
Kim Ji-young 1982   xem phim Kim Ji-young 1982   14:30
Pháp Sư Mù   xem phim Pháp Sư Mù   9:40, 10:20, 11:0, 11:30, 12:0, 12:40, 13:20, 13:50, 14:20, 15:0, 15:40, 16:10, 16:40, 17:20, 18:0, 19:0, 19:20, 19:40, 20:20, 21:20, 22:0
Ký Ức Kinh Hoàng   xem phim Ký Ức Kinh Hoàng   10:0, 13:0, 18:30, 20:40
Đùa Với Lửa   xem phim Đùa Với Lửa   9:0, 18:40
Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   xem phim Khun Phaen: Huyền Thoại Bắt Đầu   10:10, 12:20

Thời tiết một số khu vực