Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Joker   xem phim Joker   10:30, 12:5, 13:30, 15:0, 16:35, 19:30, 21:20
Người Tuyết Bé Nhỏ   xem phim Người Tuyết Bé Nhỏ   17:25
Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   xem phim Nhân Duyên: Người Yêu Tiền Kiếp   22:10
Chạy Sô Ăn Cưới   xem phim Chạy Sô Ăn Cưới   9:35
Thất Sơn Tâm Linh   xem phim Thất Sơn Tâm Linh   10:0, 11:25, 12:55, 14:30, 15:55, 18:0, 20:5, 21:55
Đàn Ông Song Tử   xem phim Đàn Ông Song Tử   19:0

Thời tiết một số khu vực