Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Hồn Papa, Da Con Gái   xem phim Hồn Papa, Da Con Gái   13:20, 18:10
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   8:30, 10:40, 11:30, 12:45, 13:30, 14:50, 17:0, 17:50, 19:10, 21:20
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   8:40, 10:40, 13:40, 15:10, 17:10, 19:50, 21:50
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   11:20, 15:35, 19:10
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   9:20, 21:50
Đại Chiến Âm Dương   xem phim Đại Chiến Âm Dương   9:10
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   12:40, 21:20
Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   xem phim Xóm Trọ 3D: Cung Tâm Kế   15:40, 20:0
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Cua Lại Vợ Bầu   xem phim Cua Lại Vợ Bầu   9:0, 9:50, 11:5, 11:55, 13:10, 14:0, 15:15, 16:5, 16:55, 17:35, 19:40, 20:20, 20:55, 21:50, 23:0
Trạng Quỳnh   xem phim Trạng Quỳnh   11:5, 13:0, 15:0, 19:0
Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   xem phim Bí Kíp Luyện Rồng: Vùng Đất Bí Ẩn   9:10, 13:30, 15:40, 17:50, 20:0, 22:10
Tân Vua Hài Kịch   xem phim Tân Vua Hài Kịch   9:5, 22:30
Phim Lego 2   xem phim Phim Lego 2   11:20, 18:10
Alita: Thiên Thần Chiến Binh   xem phim Alita: Thiên Thần Chiến Binh   9:20, 11:50, 14:20, 16:50, 19:20, 21:50

Thời tiết một số khu vực