Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Người Bất Tử   xem phim Người Bất Tử   14:30, 21:40
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   12:30, 16:30, 19:20
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   10:0
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:45, 12:0, 14:20, 16:40, 19:0, 21:15
Phi Vụ Tiền Giả   xem phim Phi Vụ Tiền Giả   15:0, 20:30
The Grinch   xem phim The Grinch   9:30, 11:30, 13:0, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 20:0, 21:30
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   10:40, 17:40, 22:0
Trốn Chạy Quỷ Dữ   xem phim Trốn Chạy Quỷ Dữ   10:30, 14:40, 18:40
Tên phim Giờ chiếu Thể loại
Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   xem phim Kẹp Hạt Dẻ và Bốn Vương Quốc   18:20
Lời Kết Bạn Chết Chóc   xem phim Lời Kết Bạn Chết Chóc   8:45, 18:20
Dạ Quỷ   xem phim Dạ Quỷ   9:10, 10:50, 11:40, 13:15, 14:10, 15:40, 16:40, 19:10, 20:25, 21:40
The Grinch   xem phim The Grinch   11:30, 12:5, 13:30, 15:30, 16:25, 17:30, 19:30, 21:30
Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   xem phim Cô Gái Trong Lưới Nhện Ảo   9:40, 14:0, 20:25

Thời tiết một số khu vực