vietbao

Giá Cả Thị Trường Năng Lượng ngày 31 tháng 10 năm 2019

  • Thị trường trong nước
  • Thị trường thế giới

Năng Lượng
STT Mặt hàng ĐV Tỉnh 31/10/2019 30/10/2019 (+)/(-)
1Dầu hoả 15.130 15.250  -0.79%
2DO 0,001S-V16.350 16.520  -1.03%
3DO 0,05S-II16.050 16.220  -1.05%
4E5 RON 92-II19.250 19.470  -1.13%
5Xăng RON 95-III20.440 20.790  -1.68%
6Xăng RON 95-IV20.540 20.890  -1.68%